Używanie certyfikowanych nasion i zdrowych sadzonek

Wybór certyfikowanych nasion ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia Dobrych Praktyk Rolniczych. Lepiej szukać odmian odpornych na choroby. Podczas przesadzania rolnik powinien zawsze preferować zdrowe i mocne sadzonki. Powinien czy też powinna ręcznie zbierać i usuwać sadzonki wykazujące jakiekolwiek oznaki choroby.

Właściwy siew i sadzenie, zgodnie z danymi naukowymi.

Wszyscy hodowcy powinni pamiętać, że każda uprawa ma określone wymagania dotyczące siewu i dostępnej przestrzeni, aby prawidłowo się rozwijać. Sadzenie nasion lub sadzonek zbyt blisko może prowadzić do deformacji roślin i niedostatecznego napowietrzenia upraw. Z drugiej strony, sadzenie ich w zbyt dużej odległości od siebie może skutkować pozostawieniem dodatkowego miejsca dla wzrostu chwastów. W takim przypadku rolnik nie ma innego wyjścia, jak zastosować herbicydy, których w innych okolicznościach mógłby uniknąć. Możesz skonsultować się z lokalnym licencjonowanym agronomem w celu uzyskania dalszych informacji i zaznajomienia się z optymalnymi wymaganiami dotyczącymi siewu/odległości sadzenia dla każdej uprawy.

Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych

 • Rolnicy powinni skupić się na uczeniu się, jak mądrze wykorzystywać wodę do nawadniania.
 • Rolnicy powinni regularnie przeprowadzać analizę wody, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
 • Jeśli na polu znajdują się zwierzęta, trzymaj je z dala (w bezpiecznej odległości) od źródeł wody. Odchody zwierzęce zawierają znaczną liczbę patogenów.
 • Nie stosuj chemikaliów w pobliżu źródeł wody.
 • Z wody pochodzącej z miejskiego wodociągu, nadającej się do użytku wtórnego można korzystać tylko po uzyskaniu specjalnego pozwolenia i zawsze pod nadzorem lokalnych uprawnionych specjalistów.
 • Należy wyraźnie oznakować pojemniki na wodę pochodzącą z miejskiego wodociągu, nadającą się do użytku wtórnego, aby uniemożliwić komukolwiek picie wody.
 • W wielu przypadkach plantatorzy mogą nawadniać swoje rośliny wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, gdy temperatury są niższe. Zapobiegłoby to ekstremalnym stratom wody w wyniku intensywnego parowania.
 • Unikaj odkrytych źródeł wody stojącej. Woda ta może przyciągać zwierzęta, owady i mikroorganizmy, które mogą powodować poważne choroby zarówno u zwierząt, jak i u ludzi.
 • Rozważ współczesne metody mikronawadniania (np. zraszacze), które zazwyczaj oferują wyższą efektywność wykorzystania wody.
 • W danym regionie każda uprawa ma specyficzne wymagania wodne, które częściowo pokrywają opady. Nie zaleca się nadmiernego nawadniania ani nawadniania przed opadami deszczu. Nadmierne nawadnianie może powodować różne problemy w uprawach (na przykład: gnicie korzeni, rozprzestrzenianie się chorób grzybiczych itp.). Możesz skonsultować się z lokalnym licencjonowanym agronomem, aby sporządzić szczegółowy plan nawadniania zgodnie z najbardziej aktualną prognozą pogody lub na podstawie danych pogodowych z ostatnich 12 miesięcy.

Właściwe stosowanie nawozów

W wielu przypadkach właściwe i rozważne stosowanie nawozów przekłada się na znaczny wzrost plonów. Jednakże niekontrolowane i nieodpowiedzialne stosowanie może zaszkodzić glebie, tkankom roślinnym i środowisku. Kilka porad:

 • Rozważ wykonanie co najmniej jednej analizy gleby rocznie w lokalnej autoryzowanej organizacji, abyś mógł podjąć świadomą decyzję dotyczącą rodzajów i ilości nawozów.
 • Przed zastosowaniem jakiegokolwiek nawozu należy zawsze zasięgnąć porady lokalnego licencjonowanego agronoma. Możesz skonsultować się z lokalnym licencjonowanym agronomem, aby uzgodnić szczegółowy plan (rodzaje nawozów, ilości i czas stosowania).
 • Każdą aplikację nawozu należy zawsze rejestrować w historii upraw. Powszechnym problemem jest to, że rolnicy często zapominają, jakie nawozy zastosowali, nawet jeśli zastosowali je stosunkowo niedawno.
 • Rozsądnie jest przeprowadzić przynajmniej jedną analizę liści roślin w lokalnej autoryzowanej organizacji. Analiza liści (zwłaszcza w sadownictwie) pomoże ci zrozumieć specyficzne zapotrzebowanie na składniki odżywcze twoich roślin.
 • Wszystkie nawozy, które planujesz stosować muszą być zarejestrowane i dopuszczone do użytku w twoim kraju.
 • Przeczytaj uważnie instrukcję na etykiecie przed użyciem każdego nawozu.
 • Staraj się unikać mieszania dwóch lub więcej rodzajów nawozów bez nadzoru licencjonowanego agronoma.
 • Plantatorzy powinni przechowywać wszystkie nawozy z dala (w bezpiecznej odległości) od źródeł wody, takich jak: jeziora, zbiorniki wodne, rzeki itp.
 • Nawozy powinny być zabezpieczone i zamknięte, posiadające odpowiednią wentylację.
 • Miejsce przechowywania nawozów musi być oddalone od zwierząt i dzieci.
 • Rolnicy powinni zachować szczególną ostrożność przed stosowaniem nawozów organicznych (obornika). Muszą trzymać obornik w innym miejscu niż pasza dla zwierząt. Surowy obornik musi znajdować się w znacznej odległości od obszarów produkcyjnych.
 • Całe wyposażenie, sprzęt i narzędzia, które mają bezpośredni kontakt z surowym obornikiem, muszą zostać odpowiednio oczyszczone przed umieszczeniem ich w obszarach produkcyjnych. Pracownicy zajmujący się surowym obornikiem lub kompostem powinni dbać o higienę osobistą, nosić odpowiednią odzież, obuwie i rękawice przed kontaktem z obszarami produkcji lub z procedurami wykonywanymi po zbiorach.

Właściwe stosowanie środków ochrony roślin

Zapewnienie właściwego stosowania środków ochrony roślin ma kluczowe znaczenie dla przestrzegania Dobrych Praktyk Rolniczych. Kilka porad:

 • W pierwszej kolejności należy preferować środki fizyczne, na przykład: natychmiastowe ręczne zbieranie i usuwanie wszystkich chorych roślin, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób.
 • Zawsze należy uważnie przeczytać instrukcję użycia środków ochrony roślin umieszczoną na etykiecie lub poprosić o poradę licencjonowanego agronoma.
 • Wszystkie stosowane chemikalia powinny być zarejestrowane i dopuszczone do użytku w twoim kraju oraz do użytku na określonej uprawie.
 • Nigdy nie stosuj ani nie mieszaj żadnych środków ochrony roślin bez nadzoru licencjonowanego agronoma.
 • Unikaj rozpylania chemikaliów podczas wietrznych lub deszczowych dni, aby zapobiec niepożądanemu rozprzestrzenieniu i wyciekom.
 • Jeśli w pobliżu gospodarstwa znajdują się ule, należy uważać, aby nie stosować pestycydów szkodliwych dla pszczół. Jeśli twoja uprawa przyciąga pszczoły, opryskiwanie powinno odbywać się tylko w określonych godzinach w nocy (skonsultuj się z lokalnym licencjonowanym agronomem i lokalnym stowarzyszeniem pszczelarzy). Każdorazowo przed podjęciem jakichkolwiek działań z użyciem środków ochrony roślin, należy poinformować o tym pszczelarza.
 • Aby uniknąć poważnego zatrucia, bardzo ważne jest, aby nie zbierać plonów przed wymaganym przedziałem czasowym od ostatniego zastosowania środków ochrony roślin. Przedział czasowy tzw. okno czasowe znajduje się na każdej etykiecie.
 • Upewnij się, że masz dostępne całe wyposażenie specjalne, w tym rękawice, maskę, kombinezon, czapkę, buty, rozpylacz itp. Wszystkie części ciała powinny być chronione przed chemikaliami.
 • Po użyciu należy dokładnie wyczyścić cały sprzęt wodą z mydłem.
 • Zgodnie z lokalnymi przepisami chemikalia i sprzęt należy przechowywać zamknięte w specjalnych pomieszczeniach o odpowiedniej temperaturze i odpowiedniej wentylacji.
 • Nie pożyczaj opryskiwaczy innym rolnikom. Pozostałości poprzednich pestycydów mogą reagować z cząsteczkami obecnego środka ochrony roślin, co ma katastrofalne skutki dla upraw.
 • Trzymaj dzieci w bezpiecznej odległości od spryskanego obszaru.
 • Trzymaj zwierzęta w bezpiecznej odległości od spryskanego obszaru.
 • Używaj widocznych i wyraźnych etykiet na polu, dotyczących stosowania chemikaliów, aby uniemożliwić komukolwiek dotykanie lub jedzenie czegokolwiek.
 • Wszystkie środki ochrony roślin należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Nierzadko zdarza się, że rolnicy nie pamiętają, jaki rodzaj chemikaliów umieścili w zbiorniku.
 • Puste opakowania należy umyć mydłem, przechowywać w szczelnie zamkniętych workach i wyrzucić od razu po zużyciu  do najbliższego kosza na śmieci.

Zrównoważone wykorzystanie zasobów energetycznych

W wielu zakładach komercyjnych (na przykład w szklarniach) plantatorzy wykorzystują kilka źródeł energii, aby osiągnąć zadowalający wzrost plonów. Jednak niekontrolowane marnowanie zasobów energii może spowodować znaczny wzrost kosztów produkcji. Aby zapobiec dalszym szkodom, zaleca się stosowanie kilku technik.

 • Korzystaj z nowoczesnych energooszczędnych urządzeń oświetleniowych.
 • Jeśli to możliwe, rozważ wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne lub źródła geotermalne.
 • Zastosuj oświetlenie i ogrzewanie zgodnie z potrzebami roślin (skonsultuj się z lokalnym licencjonowanym agronomem w celu uzyskania porady).
 • Wybieraj słoneczne, a nie wietrzne obszary do budowy szklarni, aby zminimalizować zapotrzebowanie roślin na oświetlenie i ciepło.

Zbiory i DPR

Rolnicy i pracownicy muszą zachować ostrożność podczas zbiorów:

 • Pracownicy powinni umyć ręce i związać włosy przed zebraniem produktów.
 • Podczas zbiorów nie wolno palić i pić.
 • Należy unikać zbierania niedojrzałych produktów.
 • Owoce, które spadły na ziemię są prawdopodobnie bardziej narażone na zakażenie.
 • Rolnicy muszą przechowywać owoce i warzywa w czystych pojemnikach i umieszczać je w zacienionych miejscach, z dala od zwierząt, chemikaliów i nawozów.
 • Sprzęt (np. nożyczki) musi być czysty i wysterylizowany.

Dobre Praktyki Rolnicze – Podsumowanie

Zrozumienie ryzyka zanieczyszczenia

Dobór upraw i pola, Przygotowanie gleby

Zwierzęta gospodarskie i DPR

Higiena osobista i DPR

Od siewu do zbioru

Łańcuch dostaw żywności (właściwe przechowywanie i transport)

 

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.