Lưu trữ Blog

Beta vulgaris vulgaris-Cải cầu vồng hạt

Beta vulgaris vulgaris – Cải cầu vồng hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Beta vulgaris vulgaris, Amaranthaceae Tên thông dụng, Giống: Cải cầu vồng, Verde A Costa Larga Argentata 2 Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 […]