Khả năng phục hồi là gì?

Khả năng phục hồi là khả năng bình phục lại sau những tình huống khó khăn. Khả năng phục hồi có thể được dùng cho một loài thực vật hoặc toàn bộ hệ sinh thái. Khả năng phục hồi đề cập đến khả năng của sinh vật trong việc chống lại các điều kiện căng thẳng và bình phục nhanh chóng. Ví dụ về khả năng phục hồi, chúng tôi định nghĩa đó là một cây trồng tìm cách để tồn tại, duy trì sự phát triển và sinh sản trong thời gian hạn hán và hồi sinh rồi lấy lại tiềm năng sản lượng trong một khoảng thời gian ngắn sau khi hạn hán qua đi.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.