Điều khoản sử dụng Wikifarmer.

Nhóm biên tập Wikifarmer.com cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin và tất cả nội dung trang web của chúng tôi là chính xác và được quy định bằng sự chính xác, rõ ràng, hoàn chỉnh, kịp thời, đầy đủ và có thể truy cập, nhưng không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về việc đạt được hoặc có sẵn các yếu tố đó. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ. Người dùng chỉ chịu trách nhiệm khi dùng, đánh giá, nhận xét và sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong trang web này. Bất kỳ việc hoặc quyết định nào khác được đưa ra về thông tin như thế là trách nhiệm của người dùng và Wikifarmer.com không có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do sử dụng thông tin được cung cấp qua trang web này.

Wikifarmer.com không chịu quy định pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ (I) lỗi, sai sót hoặc nội dung không chính xác; (II) thiệt hại tài sản dù là bất kỳ hình thức nào, do việc bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi; (III) mọi truy cập trái phép hoặc sử dụng các máy chủ bảo mật của chúng tôi và/hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trong đó; (IV) bất kỳ sự gián đoạn hoặc chấm dứt truyền dữ liệu đến hoặc đi từ dịch vụ (V) bất kỳ lỗi, virus, Trojan hoặc các vấn đề tương tự có thể được truyền đến hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi từ bất kỳ bên thứ ba nào; (VI) bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng, gửi email, truyền dữ liệu, hoặc có thể truy cập qua dịch vụ; và/hoặc (VII) nội dung người dùng hoặc các hành vi phỉ báng, xúc phạm hoặc bất hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bài viết này cũng khả dụng với các ngôn ngữ sau: English Español Français العربية Português Deutsch Русский Ελληνικά Türkçe हिन्दी Indonesia