Warunki korzystania

Warunki korzystania z Biblioteki Wikifarmer

INFORMACJE OGÓLNE

 • Wikifarmer (zgodnie z definicją poniżej) jest właścicielem i operatorem globalnej platformy internetowej https://wikifarmer.com, która zawiera między innymi sekcję biblioteczną („Biblioteka Wikifarmer”). Celem Biblioteki Wikifarmer jest wzmacnianie pozycji rolników poprzez edukowanie ich przez publikowanie wskazówek oraz artykułów na temat praktyk rolniczych, które to materiały są bezpłatnie i powszechnie dostępne dla wszystkich rolników/użytkowników Witryny (jak to zostało zdefiniowane poniżej) na świecie, zapewniając wszystkim rolnikom/użytkownikom Witryny dostęp do odpowiednich zasobów edukacyjnych, informacji o najnowszych osiągnięciach naukowo-technologicznych i praktycznych podręczników, które mogą pomóc im w zwiększaniu produkcji i dochodów w sposób zrównoważony. Materiały udostępniane w Bibliotece Wikifarmer mogą być wyszukiwane i wykorzystywane zarówno przez amatorów, jak i zawodowych rolników. Aby wiedza była powszechnie dostępna, Wikifarmer Library oferuje przetłumaczoną i zlokalizowaną wersję każdego artykułu w ponad 15 językach. Nasz wysiłek doceniła Międzynarodowa Organizacja ds. Żywności i Rolnictwa (FAO) ONZ, która określiła Bibliotekę Wikifarmer mianem „Wikipedii rolnictwa“. Aby wzmocnić nasz profil oparty na zrównoważonym rozwoju, osiągnąć nasze cele zrównoważonego rozwoju (SDG) i opracować nowe, wysokiej jakości i praktyczne rozwiązania w zakresie treści, nieustannie przyjmujemy nowych autorów i łączymy siły z nowymi partnerami.

Korzystanie z Witryny https://wikifarmer.com („Witryna”) podlega niniejszym warunkom użytkowania („Warunki użytkowania”), obowiązującym w danym czasie i stanowiącym umowę pomiędzy Biblioteką Wikifarmer a każdą osobą uzyskującą dostęp do Witryny.

Korzystanie w jakikolwiek sposób z tej Witryny oznacza bezwarunkową akceptację przez użytkownika Warunków użytkowania oraz Polityki prywatności Biblioteki Wikifarmer w wersji obowiązującej w danym czasie.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej Witryny prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami użytkowania przedstawionymi poniżej. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych Warunków, uprzejmie prosimy o opuszczenie tej Witryny.

Niniejsze Warunki użytkowania mogą być jednostronnie zmieniane i aktualizowane w dowolnym momencie. W Witrynie spółka Wikifarmer może zamieszczać zaktualizowane wersje niniejszych Warunków użytkowania lub w inny sposób powiadamiać użytkownika o wprowadzonych zmianach. W tym celu prosimy o okresowe sprawdzanie treści Warunków korzystania z Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu dowolnych zmian w treści Warunków użytkowania będzie oznaczało akceptację tych zmian.

 • Wszelkie odniesienia do „nas”, „naszego” lub „Wikifarmer” w niniejszym dokumencie oznaczają jednoosobową spółkę prywatną działającą pod nazwą handlową „WIKIFARMER SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY”, należycie zorganizowaną i podlegającą prawu greckiemu, mającą siedzibę pod adresem 31 KOTTA ST., ATHENS, GR-11525, o numerze identyfikacji podatkowej 801334509 i numerze GEMI 154623401000. Wszelkie odniesienia w niniejszym dokumencie do „użytkownika” oznaczają każdego użytkownika / osobę odwiedzającą Witrynę.

Wikifarmer umożliwia swoim użytkownikom wnoszenie wkładu do Biblioteki Wikifarmer. Każdy użytkownik będący autorem artykułu, opinii lub analizy („Autor”) może odwiedzić Witrynę i przesłać dzieło autorskie („Dzieło”) do publikacji. Nadesłanie przez Autora Dzieła oznacza bezwarunkową akceptację przez Autora Warunki użytkowania oraz Polityki prywatności Biblioteki Wikifarmer. Każdy Autor odwiedzający Witrynę w celu przesłania Dzieła do publikacji powinien spodziewać się, że Wikifarmer skontaktuje się z nim w celu zawarcia osobnej umowy autorskiej ( „Umowa autorska”) określającej relacje między stronami i w tym celu, akceptując niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na kontakt z Wikifarmer.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

 • Korzystanie z Witryny

Biblioteka Wikifarmer jest dostępna dla wszystkich osób fizycznych, które osiągnęły wymagany minimalny wiek i/lub osób prawnych zdolnych do zawarcia prawnie wiążącej umowy w oparciu o obowiązujące prawo. Bez ograniczeń powyższego, Biblioteka Wikifarmer nie jest dostępna dla osób poniżej 18 roku życia i/lub dla osób prawnych, które nie zostały utworzone zgodnie z prawem. Jeśli użytkownik nie kwalifikuje się z wyżej wymienionych powodów, korzystanie przez niego z zasobów Biblioteki Wikifarmer jest wyraźnie zabronione. Korzystając z Witryny, użytkownik oświadcza, że spełnia wymóg minimalnego wymaganego wieku i ma zdolność prawną do akceptowania niniejszych Warunków użytkowania oraz do korzystania z Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Użytkownicy mogą skorzystać z formularza „Kontakt z nami” w celu skontaktowania się z Wikifarmer w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Wikifarmer dołoży wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni roboczych.

 • Zrzeczenie się odpowiedzialności i środki zaradcze

Korzystanie z Witryny i poleganie na niej, w tym podejmowanie przez użytkownika jakichkolwiek działań w związku z takim korzystaniem lub poleganiem, odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. W maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie Wikifarmer nie gwarantuje, że korzystanie z Witryny będzie nieprzerwane, dokładne lub wolne od błędów; ponadto Wikifarmer nie udziela również żadnych gwarancji odnoszących się do wyników, które można uzyskać w wyniku korzystania z Witryny. Witryna jest udostępniana w stanie „jaka jest” i w zakresie dozwolonym przez prawo. Wikifarmer zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym (między innymi) dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.

Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku jakiegokolwiek niepowodzenia jest podjęcie przez Bibliotekę uzasadnionych ekonomicznie wysiłków w celu dostosowania lub naprawy Witryny lub, jeśli takie dostosowanie lub naprawa nie będą możliwe, zapewnienie przez Wikifarmer zwrotu kwoty, którą użytkownik faktycznie zapłacił firmie Wikifarmer (jeżeli dotyczy).

 • Prawa własności intelektualnej

Zawartość tej Witryny, taka jak teksty, obrazy, zdjęcia, znaki firmowe i grafiki oraz Dzieła, są wyłączną własnością Wikifarmer. Korzystanie z Witryny i/lub Biblioteki Wikifarmer nie daje użytkownikowi prawa własności do jakichkolwiek praw intelektualnych bądź innych praw własności, lub udziałów w stosunku do niej, lub treści, do których użytkownik uzyskuje dostęp. Usuwanie, zakrywanie lub zmienianie jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących zagadnień prawnych, które pojawiają się w Witrynie lub równolegle z nią, jest zabronione. Zabrania się kopiowania, odtwarzania i przekazywania jakichkolwiek materiałów bez pisemnej zgody Wikifarmer.

Autor, przestrzegając niniejszych Warunków użytkowania i akceptując je, a także publikując Dzieło w Witrynie, niniejszym wyraża zgodę i uznaje, że Dzieło stworzone przez Autora podlega ochronie na mocy prawa autorskiego i/lub innych praw własności intelektualnej (w tym własności przemysłowej). Po publikacji dowolnego Dzieła Autora w Witrynie Dzieło to staje się częścią Biblioteki Wikifarmer, a wszelkie prawa własności intelektualnej do Dzieła zostają automatycznie przeniesione i przypisane, a tym samym należą do Wikifarmer, również zgodnie z treścią Umowy autorskiej, o której podpisanie Autor zostanie poproszony.

 • Oświadczenia Autorów

Autor oświadcza i zapewnia wobec Wikifarmer, że:

 1. Dzieło jest i będzie oryginalnym dziełem Autora oraz że Autor nie skopiował i/lub nie będzie kopiował w całości, częściowo i/lub istotnie żadnego innego dzieła i/lub materiału, i/lub jakiegokolwiek innego źródła, oraz że Autor nie popełni plagiatu przy tworzeniu Dzieła;
 2. Dzieło(-a) nie narusza(ją) i nie będzie (będą) naruszał(y) w żaden sposób praw własności intelektualnej osób trzecich;
 3. Autor jest/będzie jedynym twórcą oraz prawnym i faktycznym właścicielem Dzieła, które nie zostało / nie zostanie stworzone w ramach zatrudnienia i/lub innych relacji biznesowych z jakąkolwiek osobą trzecią, i żadna inna osoba nie była / nie jest / nie będzie zaangażowana w tworzenie Dzieła;
 4. Autor dysponuje niezbędną i wymaganą wiedzą naukową oraz doświadczeniem do stworzenia Dzieła;
 5. Dzieło będzie miało wystarczające wsparcie naukowe i będzie opierało się na dowodach naukowych, wynikach badań oraz wiarygodnych referencjach i cytatach;
 6. Autor nie scedował i nie sceduje, i/lub nie przekaże oraz nie udzielił / nie udzieli licencji na żadne z praw przyznanych zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i Umową Autorską, a Dzieło nie było wcześniej publikowane i nie będzie publikowane w przyszłości, chyba że za pisemną zgodą Wikifarmer;
 7. nie doszło do naruszenia i/lub prawdopodobnego naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej, ani jakichkolwiek praw przyznanych w oparciu o niniejsze Warunki użytkowania;
 8. korzystanie z praw przyznanych zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania nie narusza i nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich;
 9. Autor jest właścicielem i ma prawo do dalszej cesji i przeniesienia, i/lub zgodnie z prawem uzyskał licencję na użytkowanie z prawem do udzielania podlicencji, i w związku z tym może zgodnie z prawem wykorzystywać, przypisywać i przenosić i/lub udzielać licencji/podlicencji na prawa własności intelektualnej wszelkich zdjęć, rysunków i/lub innych obrazów związanych z tematyką/przedmiotem Dzieła; oraz
 10. Dzieło nie zawiera niczego o charakterze zniesławiającym lub nieprzyzwoitym.

Prawa własności intelektualnej oznaczają wszelkie prawa własności intelektualnej do dowolnego Dzieła (Dzieł), zarejestrowane lub nie, w tym między innymi wszystkie prawa autorskie (w tym prawa sąsiedzkie oraz prawo do powielania, tłumaczenia i publikowania dowolnego Dzieła w dowolnym języku), a ponadto wszelkie prawa do egzekwowania i dochodzenia środków zaradczych (w tym odszkodowań) w odniesieniu do tych praw, jak również wszelkie prawa o takim samym i/lub podobnym skutku i/lub charakterze, jak wszystkie powyższe, w dowolnym miejscu na świecie („Prawa własności intelektualnej”).

 • Podziękowania i zobowiązania Autora

Autor przyjmuje do wiadomości, że Wikifarmer jest popularną platformą oraz wyraża zgodę i zgadza się, że nie będzie mu przysługiwało żadne wynagrodzenie pieniężne od Wikifarmer za publikację Dzieła oraz przeniesienie i cesję praw własności intelektualnej do Dzieła, biorąc pod uwagę, że Witryna otrzymuje znaczną liczbę odwiedzin, a publikacja Dzieła w Witrynie jest korzystna dla Autora.

 • Odpowiedzialność i zwolnienie z odpowiedzialności Autora

Autor ponosi odpowiedzialność wobec Wikifarmer za wszelkie naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i/lub Umowy autorskiej i zabezpiecza Wikifarmer przed wszelkimi zobowiązaniami, kosztami, wydatkami, szkodami i stratami (w tym wszelkimi stratami bezpośrednimi, pośrednimi lub wynikowymi, utratą zysku, utratą reputacji, a także wszelkimi odsetkami, karami i kosztami prawnymi (obliczonymi na zasadzie pełnego odszkodowania) oraz wszelkimi innymi uzasadnionymi kosztami i wydatkami zawodowymi) poniesionymi przez Wikifarmer w wyniku lub w związku z naruszeniem przez Autora Warunków użytkowania i/lub Umowy autorskiej, jak również z egzekwowaniem niniejszych Warunków użytkowania przez Wikifarmer.

 • Ograniczenie odpowiedzialności Biblioteki Wikifarmer

W maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie Wikifarmer ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych i/lub zależnych, dostawcy przedmiotowych usług, partnerzy biznesowi, dostawcy informacji, dostawcy kont, licencjodawcy, pracownicy, urzędnicy, kierownicy, dyrektorzy, wykonawcy, dystrybutorzy bądź agenci w żadnym zakresie nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym między innymi za szkody bezpośrednie, pośrednie, odszkodowania z nawiązką, a także szkody specjalne, przypadkowe, wynikające z zakresu, polegania na informacjach, lub szkody wynikowe, utratę zysków lub przychodów, przerwę w działalności, utratę danych lub brak realizacji przewidywanych oszczędności bądź korzyści, lub możliwości biznesowych) ani za żadne roszczenia innych stron.

Wykluczenie odpowiedzialności Wikifarmer ma zastosowanie niezależnie od tego, czy roszczenie ma charakter umowny, deliktowy (w tym, bez ograniczeń, wynikający z zaniedbania), czy też wynika z zasad słuszności i nawet jeśli firma Wikifarmer została powiadomiona o możliwości wystąpienia takiej straty lub szkody.

Użytkownik zgadza się, że odpowiedzialność prawna Wikifarmer wobec użytkownika będzie ograniczona, o ile w ogóle, o stopień przyczynienia się użytkownika do straty.

Jeśli, niezależnie od powyższego, firma Wikifarmer zostanie pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych z dowolnej przyczyny i niezależnie od formy działania (czy to w ramach umowy, czy z powodu deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności za produkt lub w inny sposób), w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie odpowiedzialność firmy Wikifarmer wobec użytkownika będzie ograniczona do kwoty, którą użytkownik faktycznie zapłacił firmie Wikifarmer (jeżeli dotyczy).

 • Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Korzystając z Witryny, każdy użytkownik akceptuje naszą politykę prywatności i zgadza się na możliwość wykorzystywania przez firmę Wikifarmer danych użytkownika w kontekście swojej polityki prywatności. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Wikifarmer.

 • Przeniesienie

Firma Wikifarmer zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich swoich praw i obowiązków wynikających z Warunków użytkowania na strony trzecie bez uprzedniej zgody lub zatwierdzenia. Autor nie może scedować żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Wikifarmer.

 • Postanowienia różne

Dowolna częściowa nieważność jednego z Warunków użytkowania nie będzie miała wpływu na skutek lub ważność pozostałych Warunków użytkowania. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie ujęte w treści niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne, niemożliwe do wykonania lub nieobowiązujące, ta część lub postanowienie będą egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, a pozostałe postanowienia ujęte w treści niniejszych Warunków użytkowania pozostaną w mocy.

Firma Wikifarmer i użytkownik zgadzają się, że niniejsze Warunki użytkowania stanowią kompletne i wyłączne oświadczenie o wzajemnym porozumieniu stron i zastępują oraz anulują wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy, komunikaty i inne porozumienia dotyczące przedmiotu Warunków użytkowania.

Brak lub opóźnienie ze strony firmy Wikifarmer w egzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego na mocy niniejszych Warunków użytkowania nie mogą być postrzegane jako zrzeczenie się tego prawa bądź środka prawnego. Zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia będzie skuteczne tylko w formie pisemnej i po podpisaniu przez należycie upoważnionego przedstawiciela firmy Wikifarmer. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w treści niniejszych Warunków użytkowania, skorzystanie przez którąkolwiek ze stron z któregokolwiek ze środków zaradczych przewidzianych w treści niniejszych Warunków użytkowania pozostaje bez uszczerbku dla innych środków zaradczych przewidzianych w treści niniejszych Warunków użytkowania bądź w inny sposób.

Skutkiem niniejszych Warunków użytkowania nie jest żadna agencja, partnerstwo, podmiot typu joint venture ani zatrudnienie, a użytkownik nie ma żadnego upoważnienia do wiązania firmy Wikifarmer w jakimkolwiek zakresie. Dzieła są tworzone samodzielnie przez Autora żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie może być w żaden sposób interpretowane jako umowa o pracę bądź stosunek pracy pomiędzy stronami.

 • Siła wyższa

Firma Wikifarmer nie odpowiada za brak realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania z powodu strajków, zamieszek, pożaru, eksplozji, nieprzewidzianych okoliczności, wojny, działań władz, tymczasowej lub niemożliwej do usunięcia awarii Witryny, bądź innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą firmy Wikifarmer.

 • Zgodność z prawem

Witryna może być dostępna na całym świecie. Firma Wikifarmer nie gwarantuje, że treści zamieszczone w Witrynie są zgodne z prawem, w tym prawem własności intelektualnej jakiegokolwiek kraju poza Grecją. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny z jakiegokolwiek innego terytorium, czyni to na własne ryzyko i odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji, z której uzyskuje dostęp do Witryny.

 • Wewnętrzny system rozpatrywania skarg — mediacja

Firma Wikifarmer zapewnia wewnętrzny system rozpatrywania skarg składanych przez użytkowników platformy Wikifarmer. System ten jest łatwo dostępny, bezpłatny, zapewnia rozpatrywanie sporów w rozsądnym czasie i działa w oparciu o przepisy artykułu 11 Rozporządzenia (UE) 2019/1150.

Ponadto Użytkownicy platformy Wikifarmer wyrażają zgodę na możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów poprzez stworzenie systemu mediacji. W tym celu firma Wikifarmer może współpracować z dwoma (2) mediatorami z Rejestru Mediatorów Greckiego Ministerstwa Sprawiedliwości, aby osiągnąć porozumienie w kwestiach spornych, które mogą się wyłonić, w tym wszelkich skarg, których nie można rozwiązać poprzez wyżej wymieniony wewnętrzny system postępowania w takich sprawach.

 • Rozstrzyganie sporów — prawo właściwe

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu greckiemu, a wszelkie roszczenia i/lub spory dotyczące interpretacji i/lub stosowania postanowień ujętych w treści niniejszych Warunków użytkowania podlegają wyłącznie właściwym sądom w Atenach. We wszelkich działaniach lub postępowaniach mających na celu egzekwowanie praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania strona wygrywająca będzie miała prawo do odzyskania swoich kosztów i honorariów adwokackich.