Wstęp

Około 10 000 lat temu człowiek zaczął stopniowo przechodzić od powszechnego koczowniczego trybu życia, polegającego na łowiectwie i zbieractwie do tworzenia stałych osad w wielu regionach świata1. Kontrolując miejsce, sposób i czas zapewniania sobie regularnego pożywienia poprzez udomowienie zwierząt i roślin, bez konieczności ciągłego przemieszczania się na duże, niebezpieczne odległości w poszukiwaniu lepszych terenów łowieckich, stworzyliśmy jako ludzkość pierwsze gospodarstwa rolne i ufortyfikowane osady.

Zwiększona zdolność do zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak schronienie i bezpieczeństwo żywnościowe, zmniejszyła poziom narażenia mężczyzn na różne niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne sytuacje, znacznie zwiększając szanse populacji ludzkiej na przetrwanie i dostosowanie się do różnych, czasem trudnych, środowisk. Żywność wyhodowaną przy domu można łatwo zebrać, a w odpowiednich warunkach przechowywać do spożycia przez cały rok. Niebezpieczeństwo śmierci z powodu głodu, padnięcia ofiarą niebezpiecznych zwierząt w trudnym do przebycia terenie lub narażenia na niebezpieczne czynniki klimatyczne zostało znacznie ograniczone.

Rolnictwo i ryzykoNarodziny rolnictwa są prawdopodobnie jednym z najbardziej istotnych i trwałych sposobów zarządzania ryzykiem przez człowieka2. Rolnictwo miało i nadal ma głęboki, wszechogarniający, przekrojowy wpływ na życie człowieka w wielu kontekstach: kulturowym, socjologicznym, finansowym, ekonomicznym, demograficznym, politycznym, biologicznym, środowiskowym, klimatycznym, geograficznym i nie tylko. Jednak wraz ze zmianą kontekstu i okoliczności nowe zagrożenia stanęły przed ludźmi w związku z nowym sposobem życia i ludźmi go praktykującymi, czyli rolnikami.

Nawet gdyby zdolność ludzkości do przetrwania znacznie wzrosła dzięki bardziej przewidywalnym sposobom zapewnienia sobie bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwo nie było, nie jest i nie będzie działalnością o zerowym stopniu ryzyka. Rolnictwo jest zawodem zasadniczo podatnym na niejednoznaczne wyniki ze względu na kontakt z wieloma sytuacjami, nad którymi rolnik nie ma kontroli. Nawet w dzisiejszych czasach jest ono uważane za ryzykowny sposób prowadzenia biznesu2.

Rolnictwo to „nauka, sztuka lub praktyka uprawy ziemi, produkcji roślin i hodowli zwierząt gospodarskich oraz, w różnym stopniu, przygotowanie i wprowadzanie do obrotu wytworzonych produktów”3. W najbardziej podstawowym zakresie działalność rolnicza obejmuje produkcję roślin uprawnych, produktów leśnych, zwierząt gospodarskich i/lub ryb (możemy uznać, że jest to forma zwierząt gospodarskich, choć z oczywistymi cechami szczególnymi). Wszystko to są współzależne systemy biologiczne (tj. rośliny, zwierzęta, grzyby, bakterie itp.) zanurzone w określonych geograficznych, środowiskowych, klimatologicznych, powietrznych, świetlnych, wilgotnościowych, wodnych, glebowych kontekstach.

Rolnik życzy sobie, aby jego wysiłki prowadziły do uzyskania opłacalnych, obfitych plonów na koniec cyklu produkcyjnego; aby jego drzewa przetrwały wystarczająco długo, aby ich pnie i gałęzie mogły być wykorzystane do produkcji owoców, drewna, ognia, włókien lub kory; aby jego krowa urodziła nowe cielę, kontynuując cykl stada mlecznego lub mięsnego; spodziewa się też, że istnieją wystarczające pastwiska do ekstensywnego/ półekstensywnego żywienia zwierząt lub do produkcji kiszonki, aby móc utrzymać zwierzęta w okresie zimowymi; oczekują, że ciek wodny obfitujący w ryby, które produkują do spożycia lub na sprzedaż na rynku i który stale płynie w jego granicach, nie przeleje się lub nie wyschnie, co doprowadzi do utraty takiego źródła białka i dochodów.

Definicja i skutki ryzyka w rolnictwie

Ryzyko jest stale obecne w naszym życiu. Rolnictwo nie jest tu żadnym wyjątkiem. Za tym słowem kryje się inne: niepewność.

Z kolei ryzyko może oznaczać wątpliwość co do przyszłości i niepełną wiedzę o tym, co ma nastąpić, większe lub mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia niefortunnego zdarzenia lub wydarzenia, niejednoznaczność co do wyniku sytuacji, możliwość doznania strat lub wystąpienia szkód.

W bardziej zachęcającym tonie możemy powiedzieć, że ryzyko może również oznaczać przewidywaną szansę uzyskania korzyści lub nagrody poprzez postawienie zakładu lub zaryzykowanie inwestycji.

W ramach rolniczego łańcucha wartości rolnicy narażeni są zatem na kilka rodzajów ryzyka4:

Rolnictwo i ryzyko

Narażenie na ryzyko: Wysokie 000 Średnie 00 Niskie 0

Spośród wszystkich uczestników tego łańcucha wartości rolnicy są w najwyższym stopniu narażeni na różne rodzaje ryzyka. Ryzyko produkcyjne jest w dużym stopniu uzależnione od zjawisk pogodowych dotykających poszczególnych rolników, zaś ryzyko katastrof w sposób systemowy dotyczy całych regionów lub krajów.

Ryzyko i jego składniki: matryca ryzyka (intensywność a częstotliwość)

Ryzyko może wyrażać się na różnych poziomach. Wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zdarzeń w porównaniu z innymi zależy od ich częstości (ile razy zdarzenie lub seria zdarzeń wystąpi w danym okresie) i intensywności (jak poważne będzie to zdarzenie lub seria zdarzeń w tym samym okresie). W analizie ryzyka posługujemy się „matrycą ryzyka”.

Zdarzenia, które występują rzadziej i z mniejszą intensywnością, będą naturalnie oznaczały mniejsze ryzyko (tj. prawdopodobieństwo) np. utraty plonów lub dochodu przez rolnika.

Ryzyko o wysokiej częstości występowania i/lub wysokiej intensywności jest źródłem zwiększonego lęku. Może ono dotyczyć nie tylko jednego rolnika, ale szeregu rolników w tym samym regionie/kraju, narażając na szwank całe łańcuchy wartości w rolnictwie na dużym obszarze.

Powtarzające się corocznie ekstremalne burze o potencjale niszczenia rocznych plonów, występujące czasem więcej niż raz w roku, mogą mieć większy lub mniejszy wpływ na rolników w określonym regionie, obszarze lub nawet kraju w określonych ramach czasowych.

Zmiany klimatyczne sprawiają niestety, że tego typu poważne zdarzenia są coraz bardziej powszechne, ponieważ wzorce pogodowe zmieniają się w sposób ekstremalny i bez ostrzeżenia. Historyczne doświadczenia rolników w zakresie uprawy roślin w danym regionie mogą być teraz całkowicie przestarzałe, ponieważ poruszają się oni w warunkach zwiększonej niepewności związanej z nowymi wzorcami klimatycznymi/pogodowymi spowodowanymi zmianami klimatu.

Wybór właściwych strategii produkcji rolnej (np. najbardziej dostosowanych nasion, nawozów, praktyk kulturowych itp.) staje się mniej prosty, jeśli okoliczności produkcji odbiegają w sposób gwałtowny i niespójny od wzorców historycznych. Ryzyko bycia rolnikiem jest obecnie wyraźnie podwyższone ze względu na zwiększoną niepewność.

Niebezpieczeństwa, zagrożenia, narażenie

Niebezpieczeństwo to sytuacja, która może doprowadzić do straty. Zagrożenie to coś, co wpływa na ekspresję niebezpieczeństwaEkspozycja jest skwantyfikowaną i kwalifikowaną miarą potencjalnego ryzyka zdarzeń wynikających z zagrożeń, na jakie narażeni są rolnicy w swojej normalnej działalności.

Przykłady powszechnie występujących niebezpieczeństw związanych z ryzykiem produkcji rolnej to pożar, powódź, susza, silne wiatry, burza, piorun, osuwisko, szkodniki i choroby. Mogą one ulec zmianie w zależności od kontekstu geograficznego gospodarstwa lub działki (np. utrata gałęzi z powodu obfitych opadów śniegu jest zagrożeniem, które może dotknąć lasy położone w regionach górskich lub chłodniejszych, ale nie ma tak dużego prawdopodobieństwa wystąpienia w lasach tropikalnych, stąd mniejsze ryzyko w tej sytuacji; mniej niebezpieczna sytuacja).

Las składający się wyłącznie z drzew eukaliptusowych (gatunek z Oceanii), niezwykle łatwo palących się ze względu na wysoką zawartość olejków lotnych/palnych, w przypadku uderzenia pioruna jest bardziej narażony na szybkie rozpalenie, całkowite spalenie i trudny do ugaszenia letni pożar w śródziemnomorskich warunkach klimatycznych (tj. suche, gorące lato) niż las, w którym rosną śródziemnomorskie gatunki drzew. Na przykład drzewa rodzaju Quercus sp. (np. dęby, drzewa korkowe), oprócz tego, że wykształciły specyficzne cechy biologiczne świadczące o przystosowaniu do klimatu śródziemnomorskiego, które zwiększają ich szanse przeżycia na zdarzenia w rodzaju pożaru i suszy, nie mają takiej zawartości wysoce łatwopalnych, lotnych olejków, które podsycają intensywność takiego zdarzenia. Tropikalny las deszczowy z historycznie przeciętnymi całorocznymi wysokimi poziomami wilgotności, jest również mniej prawdopodobne, że zostanie poddany naturalnym pożarom lub całkowicie przez nie zniszczony w porównaniu z ilustrowaną plantacją lasu eukaliptusowego w śródziemnomorskim otoczeniu.

Rolnictwo i ryzyko

Jest to zagrożenie fizyczne. W tym przypadku fizyczne atrybuty plantacji leśnych, tj. ich położenie, regionalne dominujące wzorce klimatyczne/pogodowe oraz charakterystyczne dla niej gatunki drzew mają znaczenie, zwiększając lub zmniejszając ryzyko pożaru. Namacalnym dowodem takich rozważań powinien być historyczny zapis występowania takich zdarzeń.

Pożary mogą jednak wybuchać także z powodu działalności ludzkiej, a nie tylko przez przypadkowe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia, takie jak uderzenie pioruna. W przypadku, gdy człowiek celowo zaprósza ogień, mówimy o zagrożeniu moralnym.

Zagrożenie moralne jest pojęciem rozpowszechnionym w ubezpieczeniach rolnych. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których zbiegają się zarówno zagrożenia fizyczne, jak i moralne. Przenoszą one ekspozycję na ryzyko na wyższy poziom.

Bibliografia:

Brown, T. (2022) The development of AgricultureNational Geographic Society. National Geographic Society. Available at: https://education.nationalgeographic.org/resource/development-agriculture (Accessed: November 10, 2022).

Choudary, V., Baedeker, T. and Johnson, T. (2015) Making the Risky Business of Agriculture ‘climate-smart’World Bank Blogs. World Bank Group. Available at: https://blogs.worldbank.org/voices/making-risky-business-agriculture-climate-smart (Accessed: November 10, 2022).

3Agriculture definition & meaning (no date) Merriam-Webster. Merriam-Webster. Available at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/agriculture (Accessed: November 4, 2022).

4Tsiboe, F. and Turner, D. (2022) Risk in agricultureUSDA ERS – Risk in Agriculture. USDA ERS. Available at: https://www.ers.usda.gov/topics/farm-practices-management/risk-management (Accessed: November 12, 2022).

Przeczytaj więcej w poniższych artykułach:

Rolnictwo i ryzyko

Podejścia do zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Ubezpieczenie — narzędzie finansowe do kompensacji i zarządzania ryzykiem

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.