Polityka prywatności

A. Zarządzanie danymi osobowymi użytkownika Witryny oraz ochrona tych danych podlegają przepisom obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, decyzjom właściwego organu oraz niniejszym warunkom.

B. Wikifarmer gromadzi dane osobowe użytkownika Witryny tylko wtedy, gdy osoba ta dobrowolnie je przekaże w celu dostarczania jej produktów i usług dostępnych online. W szczególności dane osobowe gromadzone przez Wikifarmer są następujące:

 1. imię i nazwisko użytkownika w celu a) rejestracji każdego z nich do naszych usług i możliwości realizacji zamówienia, b) wystawienia faktury za usługi przez sprzedawców oraz przez Wikifarmer, jeśli dotyczy, c) realizacji płatności przez użytkowników;
 2. hasło użytkownika wybrane przez każdego użytkownika Witryny: w celu rejestracji w naszej Witrynie, jako warunek konieczny do rejestracji i potwierdzenia tożsamości użytkownika;
 3. adres pocztowy: zbieramy dane adresowe, tj. adres domowy lub służbowy sprzedawcy i kupującego dla celów rozliczeniowych oraz możliwości realizacji i wysyłki wszelkich zamówień od sprzedawcy do kupującego, jak również prowadzenia wszelkiej komunikacji pocztowej z użytkownikiem;
 4. adres e-mail: zbieramy prywatny lub firmowy adres e-mail sprzedającego i kupującego w celu wystawienia faktury oraz umożliwienia nam realizacji i wysyłki wszelkich zamówień od sprzedającego do kupującego, a także w celu prowadzenia komunikacji pocztowej z użytkownikiem;
 5. numery telefonów kontaktowych:dane telefoniczne każdego użytkownika w celu kontaktowania się z nim telefonicznie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia lepszej obsługi, optymalnego świadczenia usług, i/lub w celu rozpatrywania wszelkich skarg, jak również kontaktowania się z każdym użytkownikiem w razie potrzeby;
 6. w odniesieniu do osób prawnych i jednoosobowych działalności gospodarczych zbieramy dane podatkowe wymienionych podmiotów (numer NIP, urząd skarbowy, działalność i adres) w celu wystawiania faktur za nasze usługi, a także w celu umożliwienia nam sprawdzenia legalności działania tych podmiotów;
 7. informacje dotyczące elektronicznego urządzenia należącego do użytkownika, a także śledzenie lokalizacji użytkownika: adres IP strony internetowej, typ urządzenia, a także dane o lokalizacji użytkownika za jej pośrednictwem, o ile użytkownik wyraźnie zgodził się na śledzenie swojej lokalizacji.

Te informacje są zbierane przez Wikifarmer tylko po zalogowaniu poszczególnych użytkowników. Jeśli użytkownik zdecyduje się zalogować w Witrynie za pośrednictwem Facebooka, Wikifarmer gromadzi jedynie zadeklarowaną przez użytkownika nazwę użytkownika na Facebooku.

Ponadto system informacyjny Wikifarmer automatycznie gromadzi informacje o stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika oraz o łączach do stron internetowych osób trzecich, które użytkownik może wybrać podczas korzystania z Witryny należącej do Wikifarmer. Korelacja ta odbywa się poprzez usługi Google Ads, remarketing, śledzenie konwersji, system Facebook Ads w celu śledzenia konwersji.

W przypadku, gdy użytkownicy Witryny Wikifarmer są kierowani na strony internetowe osób trzecich poprzez specjalne łącza (odsyłacze, hiperłącza, banery), Wikifarmer nie ponosi odpowiedzialności za warunki zarządzania i ochrony danych osobowych, które tam obowiązują.

 • Obowiązek podania przetwarzanych przez nas danych osobowych

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest obowiązkowe; niepodanie ich uniemożliwi nam prawidłowe świadczenie oferowanych usług i realizację zamówień.

W wyjątkowych przypadkach niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu wysyłania użytkownikowi newslettera Wikifarmer w żadnym razie nie może wpłynąć na świadczenie przez nas usług.

 • Inne podmioty będące odbiorcą danych osobowych użytkownika

Nie przekazujemy danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim, z wyjątkiem pracowników i partnerów Wikifarmer odpowiadających za świadczenie usług na rzecz użytkownika, co zawsze odbywa się na warunkach w pełni zapewniających, że dane osobowe użytkownika nie będą podlegały przetwarzaniu niezgodnemu z prawem, tj. innemu niż cel przekazania opisany powyżej.

Ponadto w celu świadczenia naszych usług dane osobowe każdego kupującego są dostępne dla każdego wybranego przez niego sprzedawcy, natomiast dane osobowe sprzedawców (jeśli są to osoby fizyczne lub spółki osobowe) są dostępne dla każdego użytkownika Witryny.

W żadnym wypadku Wikifarmer nie udostępni do sprzedaży ani w inny sposób nie przekaże i nie ujawni danych osobowych użytkownika swojej Witryny osobom trzecim innym niż wymienione powyżej bez zgody użytkownika, z wyjątkiem zastosowania odpowiednich dyktatów prawnych i wyłącznie właściwym organom lub w przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są wymagane przez władze itp.

 • Powód wykorzystywania (przetwarzania) danych osobowych użytkownika

Wikifarmer zbiera, przechowuje i przetwarza wyłącznie dane osobowe, których zakres jest minimalny i które są ściśle niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy do następujących celów:

 1. w celu rejestracji w Witrynie i świadczenia naszych usług;
 2. w celu wystawienia faktury za świadczone na rzecz użytkownika usługi oraz w celu dokonania płatności;
 3. w celu bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub internetowego z użytkownikiem, jeśli jest to konieczne;
 4. w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów naszych uzasadnionych interesów lub dla celów przestrzegania przez nas przepisów krajowych i/lub europejskich;
 5. dla celów marketingu bezpośredniego i/lub działań promocyjnych, takich jak wiadomości e-mail i SMS dotyczące uczestnictwa, które okresowo wysyłamy do subskrybentów naszego newslettera;
 6. w celu ochrony, wykrywania i zapobiegania oszustwom i innym czynom przestępczym, roszczeniom oraz innym zobowiązaniom;
 7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, aby podjąć kroki mające na celu ochronę informacji przed utratą, uszkodzeniem, kradzieżą lub nieautoryzowanym dostępem;
 8. w celach służących komunikacji i statystyce oraz w celu poprawy jakości naszych usług.

W tym celu użytkownik udziela swojej zgody, której istnienie zakłada się poprzez samo korzystanie z Witryny.

 1. Czas przetwarzania i przechowywania danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik będzie korzystać z Witryny i pozostanie jej użytkownikiem bez usuwania konta. Podobnie będziemy je przechowywać i przetwarzać tak długo, jak długo trwa wyrażona przez użytkownika zgoda na ich przetwarzanie w celach wymienionych powyżej.
 3. Na potrzeby działań promocyjnych (newslettery, wysyłka wiadomości e-mail, SMS) będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo nie wskaże, że rezygnuje z bycia adresatem działań promocyjnych.
 4. Dla celów podatkowych będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika dotyczące rozliczeń i płatności dokonanych na naszą rzecz przez jedną (1) dekadę (10 lat) od momentu usunięcia w dowolny sposób konta użytkownika w Witrynie.
 5. Wikifarmer może nadal przechowywać dane osobowe użytkownika przez pięć lat (5 lat) lub dłużej po usunięciu w dowolny sposób konta z Witryny, o ile jest to konieczne do ochrony naszych uzasadnionych interesów w związku z ewentualną odpowiedzialnością związaną ze świadczeniem usług.
 6. W żadnym wypadku nie przechowujemy danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację dłużej niż jest to konieczne.

 

 • Gwarancje, które otrzymujemy z tytułu ochrony danych użytkownika

Wikifarmer zobowiązuje się do ochrony informacji i danych osobowych udostępnianych przez użytkownika oraz do bezpiecznego zarządzania nimi. W tym celu podjęła niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych wszystkich użytkowników, które są regularnie aktualizowane. Zebrane dane osobowe są przechowywane na kontrolowanych hasłami serwerach o ograniczonym dostępie, a Wikifarmer stosuje określone technologie i procedury oraz podejmuje ścisłe fizyczne, elektroniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu zwiększenia ochrony tych informacji przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem, a także zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

Ponadto szkolimy wszystkich pracowników w zakresie znaczenia zachowania poufności i prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych należących do użytkowników.

Między innymi wdrożyliśmy następujące środki i procedury techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed utratą, zmianą, niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub modyfikacją:

— dostęp do danych osobowych użytkownika ograniczony tylko do liczby osób upoważnionych do określonych celów,

— dostęp do systemów informatycznych służących do przetwarzania danych wyłącznie dla osób do tego upoważnionych,

— dostęp do tych systemów informatycznych monitorowany w celu wykrywania i natychmiastowego zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi,

— monitorowanie okresowe.

 • Prawa użytkownika

Użytkownik może korzystać z następujących przysługujących mu praw zgodnie z warunkami i bardziej szczegółowymi przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy, a także do informacji dotyczących ich przetwarzania;
 • prawo do sprostowania danych osobowych, tj. prawo do poprawienia wszelkich nieprawidłowych danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika w przypadku istnienia uzasadnionego interesu;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza żądanie czasowego wstrzymania przetwarzania, jeżeli prawidłowość danych zostanie przez użytkownika zakwestionowana, jeżeli użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania lub jeżeli zaistnieje inna podstawa przewidziana w odpowiednich przepisach o ochronie danych;
 • prawo do przenoszenia danych, czyli do otrzymania swoich danych osobowych, które użytkownik przekazał nam za swoja zgodą, w celu wykorzystania ich w innym miejscu;
 •  prawo do usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki na żądanie użytkownika na warunkach określonych w stosownych przepisach o ochronie danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody. W przypadkach, gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody, użytkownik ma też prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę lub zmienić zakres udzielonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania za okres poprzedzający wycofanie zgody.

Aby skorzystać z każdego z powyższych praw (od 1 do 7), można wysłać zapytanie na adres [email protected] z wyraźnym opisem danych osobowych oraz żądanych informacji;

 • prawo do niepodlegania decyzjom Wikifarmer opartych na zautomatyzowanym „profilowaniu” użytkownika;
 • prawo do wnoszenia skargi do właściwego greckiego niezależnego organu, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych użytkownika (http://www.dpa.gr/).

Jeżeli użytkownik wycofa swoją zgodę na wykorzystanie lub ujawnienie swoich informacji do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, może nie mieć dostępu do naszej Witryny i oferowanych Usług, a my możemy nie być w stanie świadczyć tych usług na rzecz użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i Warunkami użytkowania. W niektórych przypadkach możemy nadal przetwarzać dane użytkownika po wycofaniu przez niego zgody, o ile istnieje podstawa prawna do takiego działania lub jeśli wycofanie zgody było ograniczone do określonych czynności przetwarzania.

 • Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE

Gromadzone przez nas dane osobowe użytkownika nie są przekazywane ani przetwarzane poza Unią Europejską.

 • Korzystanie z plików cookie
 • Czym są pliki cookie?

Nasza Witryna wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji. Pliki cookie to niewielkie pliki danych umieszczane na smartfonie, komputerze lub urządzeniu typu tablet podczas przeglądania naszej Witryny. Pliki te są wykorzystywane do „zapamiętania”, kiedy komputer lub urządzenie użytkownika uzyskuje dostęp do naszej Witryny. Pliki cookie są niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszej Witryny oraz do personalizacji świadczonych użytkownikowi usług.

 • Informacje zbierane przez pliki cookie

Niektóre pliki cookie zbierają informacje o zachowaniu użytkownika podczas przeglądania stron internetowych i dokonywania zakupów, gdy użytkownik odwiedza daną witrynę z tego samego komputera lub urządzenia. Obejmuje to informacje o przeglądanych stronach, zakupionych produktach, a także sposobie przeglądania witryn przez użytkownika. Nie wykorzystujemy plików cookie do zbierania lub zapisywania informacji o imieniu i nazwisku użytkownika, jego adresie bądź innych jego danych kontaktowych. Nasza Firma może wykorzystywać pliki cookie do śledzenia przeglądania naszej Witryny przez użytkownika.

 • Do czego wykorzystywane są pliki cookie?

Główne cele, dla których wykorzystywane są pliki cookies to:

— cele techniczne, niezbędne do sprawnego funkcjonowania naszej Witryny;

— promowanie informacji reklamowych lub działań celowych;

— cele reklamowe lub promocyjne, dostarczanie celowanych reklam lub ofert promocyjnych, promocja naszych usług lub cele związane z kampaniami reklamowymi, lub gromadzenie informacji o wzorcach przeglądania Witryny przez użytkownika oraz o dokonywanych przez niego zakupach.

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie są wykorzystywane do ułatwienia dostępu użytkownikowi w zakresie korzystania z określonych usług i/lub Witryny Wikifarmer, do celów statystycznych (Google Analytics) oraz w celu określenia, które obszary są przydatne lub popularne. Informacje te mogą również obejmować typ przeglądarki używanej przez użytkownika, typ komputera, jego system operacyjny, dostawców usług internetowych i inne tego typu informacje.

Użytkownik Witryny należącej do Wikifarmer może skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała go o wykorzystywaniu plików cookie w przypadku pewnych usług lub nie zezwalała na akceptację wykorzystywania plików cookie w żadnym przypadku. W przypadku, gdy użytkownik określonych usług i stron nie życzy sobie wykorzystywania plików cookie w celach identyfikacyjnych, nie może uzyskać dalszego dostępu do tych usług.

 • Wykorzystywane przez nas pliki cookie

Wykorzystujemy a. pliki cookie Wikifarmer, które są wykorzystywane do zapewniania niezbędnych funkcji Witryny, takich jak utrzymanie loginu użytkownika oraz przechowywanie produktów w koszyku; b. pliki cookie Stripe, które umożliwiają dokonywanie płatności kartą kredytową lub debetową; c. Google Analytics / Google Ads:  korzystanie z tych plików cookie umożliwia nam zbieranie danych do analizy korzystania z Witryny Wikifarmer w celu lepszego zrozumienia osób odwiedzających Witrynę, w celu udoskonalenia samej Witryny, a także produktów, usług i naszych działań promocyjnych. Pliki te są ponadto wykorzystywane do zbierania danych w celu analizy wydajności reklam w Google oraz do pokazywania reklam w Google i witrynach partnerskich Google użytkownikom, którzy odwiedzili Witrynę Wikifarmer; d. Pliki cookie Facebooka (Analytics/Ads): korzystanie z tych plików cookie umożliwia nam gromadzenie danych do analizy korzystania ze strony internetowej Wikifarmer w celu lepszego zrozumienia osób odwiedzających naszą Witrynę, udoskonalenia samej Witryny, a także produktów, usług i naszych działań promocyjnych kierowanych do użytkowników, którzy odwiedzają nas za pośrednictwem reklam na Facebooku.

 •  Kontakt z nami

Użytkownik może zwracać się do nas z wszelkimi pytaniami dotyczącymi przetwarzania przez nas jego danych osobowych lub wykorzystywania przez nas plików cookie, a także w celu skorzystania z przysługujących mu praw, wysyłając e-mail na adres [email protected].

 •  Informacje o wydaniu — zmiany i aktualizacje

Niniejsze oświadczenie zostało zamieszczone 16.09.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszego Oświadczenia, w całości lub w części, według własnego uznania i w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany treści niniejszego Oświadczenia będą obowiązywać po opublikowaniu zmienionego Oświadczenia w tej Witrynie.  Jednocześnie na stronie głównej Witryny pojawi się informacja podkreślająca tę zmianę. Tak długo, jak użytkownik będzie kontynuować korzystanie z naszej strony internetowej i usług, które na niej oferujemy, po aktualizacji, jak określono powyżej, przyjmuje się, że zmiany zostały przez niego zaakceptowane.