Wat is bodembescherming en waarom is het belangrijk?

Bodembescherming is een filosofie en een geheel van praktijken die samen tot doel hebben de aantasting van de bodem tot een minimum te beperken en om te keren. Klimaatverandering en moderne industriële landbouw hebben een aantal zeer negatieve gevolgen gehad voor een van de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen, namelijk de bodem. Na de oceanen is de bodem het grootste koolstofreservoir. Door toedoen van de mens komt er uit een ongezonde bodem koolstof vrij in de atmosfeer, in plaats van dat deze duizenden jaren lang wordt vastgehouden. Er bestaat een duidelijk risico dat een opwarmend klimaat ertoe leidt dat de bodem meer broeikasgassen uitstoot, waardoor het klimaat verder kan opwarmen in een zichzelf versterkende spiraal. Bovendien heeft zware bodembewerking geleid tot een fysieke aantasting van de bodem, terwijl het extensieve gebruik van stikstofmeststoffen op basis van ammonium de bodem heeft doen verzuren. De twee voorgaande factoren in combinatie met de monocultuur hebben geleid tot een biologische degradatie van de bodem, wat een verlies aan organisch materiaal en dus aan vruchtbaarheid betekent. Ten slotte heeft het extensieve gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en onkruidverdelgers tot verontreiniging van de bodem geleid.

Om aan al deze uitdagingen het hoofd te bieden, omvat bodembehoud een reeks landbouwmethoden die – indien ze worden opgevolgd – deze effecten verminderen en omkeren, terwijl de boer toch nog een gewas met een redelijke opbrengst kan produceren. Niet-kerende grondbewerking, gewasrotatie en groenbemesting zijn de drie belangrijkste pijlers van bodembescherming die het verlies aan fysieke, biologische en chemische bodemeigenschappen kunnen keren. Rationeel watergebruik en het laten liggen van gewasresten zijn eveneens van cruciaal belang. De toepassing van geïntegreerde gewasbescherming en onkruidbestrijding in plaats van het lukraak sproeien met breedwerkende herbiciden en pesticiden is ook een noodzakelijke maatregel in het kader van bodembescherming. Het opbouwen van een gezonde en productieve bodem, rijk aan microben, die meer koolstof opslaat en ons helpt voedsel te produceren voor een groeiende bevolking, heeft de hoogste prioriteit.

Referenties

https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2015/articles/soil-and-climate-change

ONZE PARTNERS

We bundelen onze krachten met NGO, universiteiten en andere organisaties wereldwijd om onze gemeenschappelijke missie op het gebied van duurzaamheid en menselijk welzijn te vervullen.