Privacybeleid

A. Het beheer en de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoeker/gebruiker van de website wordt geregeld door de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de beslissingen van de bevoegde autoriteit en deze voorwaarden.

B . Wikifarmer verzamelt persoonsgegevens van bezoekers/gebruikers van de website, alleen wanneer zij deze zelf vrijwillig verstrekken met het oog op het aanbieden van de online beschikbare producten & diensten. De persoonsgegevens die Wikifarmer verzamelt, zijn in het bijzonder de volgende:

 1. We verzamelen uw volledige naam met het oog op a) registratie van elk van de gebruikers voor onze diensten en de mogelijkheid om uw bestelling uit te voeren, b) facturering van de diensten door de verkopers en door de Wikifarmer indien van toepassing en c) uitvoering van betalingen door de gebruikers.
 2. Het gebruikerswachtwoord gekozen door elke gebruiker van de website: Voor het registreren op onze Website, als voorwaarde voor het registreren en bevestigen van uw identiteit.
 3. Postadres: wij verzamelen het woon- of werkadres van de verkoper en de koper voor de facturering en de mogelijkheid om eventuele bestellingen van de verkoper naar de koper uit te voeren en te verzenden, evenals voor eventuele postcommunicatie met u.
 4. E-mailadres: we verzamelen het thuis- of werkadres van de verkoper en de koper voor factureringsdoeleinden en om ons in staat te stellen bestellingen van de verkoper naar de koper te vervullen en te verzenden, evenals voor eventuele postcommunicatie met u.
 5. Telefoonnummers: Wij verzamelen de telefoongegevens van elke gebruiker om telefonisch contact met hen op te nemen, indien dit nodig is voor een betere dienstverlening, voor een optimale dienstverlening en/of om eventuele klachten te behandelen en/of contact op te nemen met elke gebruiker in geval van nood.
 6. Met betrekking tot rechtspersonen en eenmanszaken verzamelen we hun belastinggegevens (btw-nummer, KvK-nummer, activiteit en adres) met het oog op de facturering van onze diensten en om ons in staat te stellen de rechtmatigheid van hun werking te controleren.
 7. Informatie met betrekking tot uw elektronische apparaat, evenals het volgen van uw locatie : we verzamelen het IP-adres van uw website, uw apparaat type en uw locatie, als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het volgen van uw locatie.

Deze informatie wordt alleen verzameld door Wikifarmer wanneer een gebruiker inlogt. Als de gebruiker ervoor kiest om in te loggen op onze website via Facebook, verzamelt Wikifarmer Markeplace alleen de door de gebruiker opgegeven Facebook-gebruikersnaam.

Bovendien verzamelt het informatiesysteem van Wikifarmer  automatisch informatie over de sites die door de bezoeker/gebruiker worden bezocht en over de links naar websites van derden die hij/zij kan selecteren via het gebruik van de Wikifarmer-website. Deze correlatie wordt gedaan via Google-advertenties, remarketing, het bijhouden van conversies, Facebook-advertenties voor het bijhouden van conversies.

In het geval dat gebruikers van de Wikifarmer-website worden doorverwezen naar websites van derden via speciale links (links, hyperlinks, banners), is Wikifarmer niet verantwoordelijk voor de voorwaarden voor beheer en bescherming van persoonsgegevens die zij volgen.

 • Verplichting van uw persoonsgegevens die wij verwerken:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is verplicht, aangezien het niet verstrekken ervan ons verhinderd om de aangeboden diensten naar behoren te leveren en bestellingen uit te voeren.

Het niet geven van toestemming voor de verwerking van uw informatie met het doel u de Wikifarmer-nieuwsbrief te sturen, mag in geen geval onze dienstverlening beïnvloeden.

 • Wie is nog meer de ontvanger van uw persoonsgegevens?

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden, behalve aan de medewerkers en partners van Wikifarmer die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de diensten aan u, maar altijd onder voorwaarden die er volledig voor zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet worden onderworpen aan enige onrechtmatige verwerking, d.w.z. anders dan het doel van de overdracht zoals hierboven beschreven.

Bovendien zijn voor de levering van onze diensten de persoonlijke gegevens van elke koper beschikbaar voor elke verkoper die hij/zij kiest, terwijl de persoonlijke gegevens van de verkopers (als ze individuen of partnerschappen zijn) beschikbaar zijn voor elke gebruiker van de website.

In ieder geval zal Wikifarmer zonder toestemming van de bezoeker/gebruiker geen persoonlijke gegevens van bezoekers/gebruikers van haar website beschikbaar stellen voor verkoop of anderszins doorgeven of openbaar maken aan derden, anders dan hierboven vermeld, met uitzondering van de toepassing van relevante wettelijke voorschriften en alleen aan de bevoegde autoriteiten of in het geval dat de persoonlijke gegevens van bezoekers/gebruikers worden opgevraagd door een openbare autoriteit, enz.

 • Waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken (verwerken)

Wikifarmer verzamelt, bewaart en verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal en strikt noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking te bereiken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Ten behoeve van uw registratie op de website en het verlenen van onze diensten.
 2. Ten behoeve van de facturering van de aan u geleverde diensten en betaling.
 3. Om indien nodig rechtstreeks telefonisch of online contact met u op te nemen.
 4. Voor gevallen waarin de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of voor onze naleving van nationale en/of Europese wetgeving.
 5. Voor doeleinden van direct marketing en/of promotionele activiteiten, zoals deelname-e-mails en sms die we periodiek sturen naar degenen die zich hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrief.
 6. Met het oog op het beschermen, opsporen en voorkomen van fraude en andere criminele handelingen, claims en andere aansprakelijkheden
 7. Met het oog op netwerk- en informatiebeveiliging, om stappen te ondernemen om uw informatie te beschermen tegen verlies, beschadiging, diefstal of ongeoorloofde toegang.
 8. Voor communicatie, statistische of statistische doeleinden en om onze dienstverlening te verbeteren.

Voor dit doel geeft de bezoeker/gebruiker zijn/haar toestemming, die wordt verondersteld te bestaan ​​door het gebruik van de website.

 1. Hoe lang verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?
 2. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u de website gebruikt en er gebruiker van blijft, zonder uw account te verwijderen. Evenzo zullen we ze bewaren en verwerken zolang uw toestemming voor de verwerking ervan voor de bovengenoemde doeleinden duurt.
 3. Ten behoeve van promotionele activiteiten (nieuwsbrieven, verzenden van e-mails, sms) bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u niet aangeeft dergelijke promotionele activiteiten niet te willen ontvangen.
 4. Voor belastingdoeleinden bewaren we uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw facturering en betalingen aan ons gedurende één decennium (10 jaar) vanaf het moment dat uw account op de website op enigerlei wijze is verwijderd.
 5. Wikifarmer kan uw persoonlijke gegevens gedurende vijf jaar (5 jaar) of langer blijven bewaren nadat uw account op de website op enigerlei wijze is verwijderd, als dit nodig is om onze legitieme belangen te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de verstrekking van de diensten.
 6. In ieder geval bewaren we persoonlijke informatie in een identificeerbare vorm niet langer dan nodig is.
 7. Garanties die wij ontvangen voor de bescherming van uw gegevens

Wikifarmer zet zich in om de persoonlijke informatie en gegevens die door gebruikers worden verstrekt te beschermen en veilig te beheren. Daartoe heeft zij de nodige technische beveiligings- en organisatorische maatregelen genomen voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers, die regelmatig worden bijgewerkt. De verzamelde persoonlijke informatie wordt opgeslagen op met een wachtwoord gecontroleerde beveiligde servers en Wikifarmer gebruikt specifieke technologieën en procedures en neemt strikte fysieke, elektronische en administratieve beveiligingsmaatregelen om de bescherming van deze informatie tegen verlies of misbruik te verbeteren en om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Daarnaast trainen we alle medewerkers over het belang van het handhaven van de vertrouwelijkheid en privacy en beveiliging van uw persoonlijke informatie.

Wij hebben onder meer de volgende technische en organisatorische maatregelen en procedures geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, onrechtmatige verwerking of wijziging:

– toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot alleen het aantal personen dat geautoriseerd is voor de specifieke doeleinden

– de IT-systemen die worden gebruikt om de gegevens te verwerken, zijn alleen toegankelijk voor personen die daartoe geautoriseerd zijn

– toegang tot deze IT-systemen wordt bewaakt om ongeautoriseerde toegang te detecteren en direct te voorkomen

– periodieke controle

 • Uw rechten

U kunt de volgende rechten uitoefenen in overeenstemming met de voorwaarden en meer specifieke bepalingen van Verordening (EU) 2016/679:

 1. Recht op toegang tot en informatie over uw persoonlijke gegevens die wij verwerken, evenals op informatie over de verwerking ervan.
 2. Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, d.w.z. recht op correctie van eventuele onjuiste gegevens.
 3. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er sprake is van een gerechtvaardigd belang.
 4. Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, dat wil zeggen om de tijdelijke opschorting van de verwerking te vragen als de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, als u bezwaar maakt tegen de verwerking of als er een andere grond is voorzien in de relevante gegevensbeschermingswetgeving.
 5. Recht op overdraagbaarheid, d.w.z. om uw persoonsgegevens, die u met uw toestemming aan ons hebt verstrekt, te ontvangen om deze ergens anders te gebruiken.
 6. Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging op uw verzoek, onder de voorwaarden uiteengezet in de relevante toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 7. Recht om toestemming in te trekken. In gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u ook te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken of de mate van toestemming die u hebt verleend te wijzigen zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Om elk van de bovenstaande rechten (van 1 tot 7) uit te oefenen, kunt u een verzoek sturen naar [email protected] met een duidelijke beschrijving van de persoonlijke gegevens en informatie die u opvraagt.

 1. Recht om niet te worden onderworpen aan enige beslissing van Wikifarmer op basis van geautomatiseerde “profilering” van u.
 2. Het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde Griekse onafhankelijke autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, in geval van onrechtmatige verwerking van uw gegevens (http://www.dpa.gr/).

Als u uw toestemming voor het gebruik of de openbaarmaking van uw informatie voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid intrekt, heeft u mogelijk geen toegang tot onze website en diensten, en kunnen wij u die diensten mogelijk niet verlenen onder deze privacyverklaring Beleid en onze Servicevoorwaarden. In sommige gevallen kunnen we uw gegevens blijven verwerken nadat u uw toestemming hebt ingetrokken als er een wettelijke basis voor is om dit te doen of als het intrekken van uw toestemming beperkt was tot bepaalde verwerkingsactiviteiten.

 • Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, worden niet overgedragen of verwerkt buiten de Europese Unie.

 • Gebruik van cookies
 • Wat zijn cookies?

Onze website gebruikt cookies om informatie te verzamelen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het surfen op onze website op uw smartphone, computer of tablet worden geplaatst. Ze worden gebruikt om te “onthouden” wanneer uw computer of apparaat onze website bezoekt. Cookies zijn noodzakelijk voor een efficiënte werking van onze website en om de dienstverlening aan u te personaliseren.

 • Welke informatie verzamelen cookies?

Sommige cookies verzamelen informatie over uw browse- en koopgedrag wanneer u een website bezoekt vanaf dezelfde computer of hetzelfde apparaat. Dit omvat informatie over de bekeken pagina’s, gekochte producten en uw browsen op de website. We gebruiken geen cookies om informatie over uw naam, adres of andere contactgegevens te verzamelen of vast te leggen. Ons bedrijf kan cookies gebruiken om uw browsen op onze website te volgen.

 • Waar worden cookies voor gebruikt?

De belangrijkste doeleinden waarvoor cookies worden gebruikt zijn:

– voor technische doeleinden die nodig zijn voor de efficiënte werking van onze website,

– om reclameboodschappen of gerichte acties te promoten

– Voor reclame- of promotionele doeleinden, om gerichte advertenties of promotionele aanbiedingen te bieden, of om onze diensten te promoten, of voor advertentiecampagnes, of om informatie te verzamelen over uw browse- en winkelpatronen.

Over het algemeen worden cookies gebruikt om de toegang van bezoekers/gebruikers te vergemakkelijken in termen van het gebruik van specifieke Wikifarmer-diensten en/of pagina’s, voor statistische doeleinden (google analytics) en om te bepalen welke gebieden nuttig of populair zijn. Deze informatie kan ook het type browser omvatten dat door de bezoeker/gebruiker wordt gebruikt, het type computer, het besturingssysteem, de internetserviceproviders en andere dergelijke informatie.

De bezoeker/gebruiker van de Wikifarmer-website kan zijn/haar webbrowser zo configureren dat deze hem ofwel waarschuwt voor het gebruik van cookies in bepaalde diensten, ofwel de acceptatie van het gebruik van cookies in ieder geval niet toestaat. In het geval dat de bezoeker/gebruiker van de specifieke diensten en pagina’s geen cookies wenst te gebruiken voor identificatiedoeleinden, kan hij/zij geen toegang meer krijgen tot deze diensten.

 • Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken. A. Wikifarmer-cookies die worden gebruikt voor noodzakelijke websitefuncties zoals het bijhouden van de login van de gebruiker en het bewaren van producten in het winkelwagentje. B. Stripe Cookies, waarmee u met creditcard of bankpas kunt betalen. C. Google-analytics / Google-advertenties. Het gebruik van deze cookies stelt ons in staat om gegevens te verzamelen om het gebruik van de Wikifarmer-website te analyseren om onze websitebezoekers beter te begrijpen, de website, producten, diensten en onze promotionele inspanningen te verbeteren. Ze worden ook gebruikt om gegevens te verzamelen om de prestaties van advertenties op Google te analyseren en om advertenties op Google en Google-partnersites te tonen aan gebruikers die Wikifarmer hebben bezocht. Facebook-cookies (analyses/advertenties): Het gebruik van deze cookies stelt ons in staat om gegevens te verzamelen om het gebruik van de Wikifarmer-website te analyseren om onze websitebezoekers beter te begrijpen, de website, producten, diensten en onze promotionele inspanningen voor gebruikers die bezoek ons ​​via Facebook-advertenties.

 • Hoe neemt u contact met ons op?   

Voor vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens of ons gebruik van cookies of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

 • Release-informatie – Wijzigingen en updates   

Deze verklaring is geplaatst op 16/09/2021.

We behouden ons het recht voor om deze Verklaring te allen tijde geheel of gedeeltelijk naar eigen oordeel te wijzigen en bij te werken. Elke wijziging van deze Verklaring wordt van kracht zodra de gewijzigde Verklaring op deze website is geplaatst. Tegelijkertijd zal er een bericht op de startpagina van de website verschijnen waarin de wijziging wordt benadrukt. Zolang u onze website en de aangeboden diensten blijft gebruiken, wordt u na de hierboven beschreven update geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.