Gebruiksvoorwaarden Wikifarmer-bibliotheek

A. ALGEMENE INFORMATIE

 • Wikifarmer (zoals hieronder gedefinieerd) is de eigenaar en beheerder van het mondiale internetplatform https://wikifarmer.com, dat onder andere uit een bibliotheekgedeelte bestaat (de ‘Wikifarmer-bibliotheek’). Het doel van de Wikifarmer-bibliotheek is de positie van boeren te verbeteren middels bijscholing door artikelen over landbouwpraktijken en -richtlijnen gratis te publiceren die algemeen toegankelijk zijn voor alle boeren/gebruikers van de Website (zoals hieronder gedefinieerd) overal ter wereld, waardoor alle boeren/gebruikers van de Website toegang hebben tot relevant educatiemateriaal, de nieuwste wetenschappelijke-technologische ontwikkelingen en praktisch handleidingen, zodat zij hun productie en inkomen op een duurzame manier kunnen verhogen. De inhoud van de Wikifarmer-bibliotheek kan door zowel hobbyboeren als beroepsboeren worden geraadpleegd. Om deze kennis algemeen toegankelijk te maken, biedt de Wikifarmer-bibliotheek een vertaalde en gelokaliseerde versie van ieder artikel in meer dan vijftien talen aan. De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties erkent onze inspanning en kenschetste de Wikifarmer-bibliotheek als “De Wikipedia van het boerenbedrijf”. Wij willen ons duurzaamheidsprofiel versterken, onze Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen halen en nieuwe hoogwaardige en praktische inhoudsoplossingen maken en daarom zijn nieuwe auteurs altijd welkom en gaan we continu nieuwe partnerschappen aan.

Op het gebruik van deze website https://wikifarmer.com (de ‘Website’) zijn deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Gebruiksvoorwaarden‘) van toepassing, zoals op enig bepaald moment van kracht, die de overeenkomst vormt tussen de Wikifarmer-bibliotheek en iedere persoon die de Website opent.

Het gebruik van deze Website op enigerlei wijze geeft blijk van onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de Wikifarmer-bibliotheek, zoals op enig bepaald moment van kracht.

Lees alstublieft de hieronder uiteengezette Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, voordat u onze Website gebruikt. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u vriendelijk deze Website te verlaten.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment eenzijdig worden herzien en bijgewerkt. Wikifarmer kan bijgewerkte versies van deze Gebruiksvoorwaarden op deze Website plaatsen of kan u anderszins ervan in kennis stellen dat deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om de Gebruiksvoorwaarden van de Website periodiek te controleren. Uw voortgezet gebruik van de Website na een aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden vormt uw aanvaarding van deze aanpassing.

 • Met elke verwijzing in het onderhavige document naar ‘we/wij’, ‘ons/onze’ of ‘Wikifarmer’ wordt de eenpersoonsvennootschap bedoeld met de handelsnaam WIKIFARMER SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY”, zoals naar behoren opgericht volgens en onderworpen aan het Grieks recht, statutair gevestigd te 31 KOTTA ST., ATHÈNE, GR-11525, GRIEKENLAND, belastingregistratienummer: 801334509 en GEMI-nummer: 154623401000. Met elke verwijzing naar ‘u/uw’ wordt iedere gebruiker/bezoeker van de Website bedoeld.

Wikifarmer stelt haar gebruikers in de gelegenheid aan de Wikifarmer-bibliotheek bij te dragen. Elke gebruiker die een artikel, advies of analyse heeft geschreven (‘Auteur‘), kan de Website openen en een werk van auteurschap (‘Werk‘) voor publicatie indienen. Als de Auteur een Werk indient, geeft dat blijk van de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Auteur van de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de Wikifarmer-bibliotheek. Elke Auteur die de Website opent om Werk voor publicatie in te dienen, mag verwachten dat Wikifarmer contact opneemt om een afzonderlijke auteursovereenkomst (de ‘Auteursovereenkomst‘) af te sluiten waarin de relatie van de partijen wordt bepaald en voor dat doeleinde geeft u door uw aanvaarding van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk toestemming dat Wikifarmer contact met u opneemt.

B. GEBRUIKSVOORWAARDEN

 • Gebruik van de Website

De Wikifarmer-bibliotheek is beschikbaar voor alle individuen die voldoen aan de minimumleeftijdsvereiste en/of voor rechtspersonen die een wettelijk bindende overeenkomst krachtens het toepasselijk recht kunnen afsluiten. Zonder beperking van het voorgaande is de Wikifarmer-bibliotheek niet beschikbaar voor individuen die jonger dan 18 jaar zijn en/of rechtspersonen die onwettig zijn opgericht. Als u vanwege deze redenen niet in aanmerking komt, is het gebruik van de Wikifarmer-bibliotheek uitdrukkelijk verboden. U verklaart door uw gebruik van de Website dat u aan de minimumleeftijdsvereiste voldoet en dat u handelingsbekwaam bent om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en de Website te gebruiken overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers kunnen bij vragen of twijfels contact opnemen met Wikifarmer door het formulier ‘Contact met ons opnemen’ te gebruiken. Wikifarmer stelt alles in het werk om gebruikers binnen twee werkdagen antwoord te geven.

 • Disclaimer en verhaalmiddelen

Het gebruik van de Website en elk vertrouwen door u op de website, waaronder elke actie die u onderneemt vanwege een dergelijk gebruik of vertrouwen, geschiedt geheel op uw eigen risico. Voor zover maximaal wettelijk toegestaan, garandeert Wikifarmer niet dat het gebruik van de Website ononderbroken, nauwkeurig of vrij van fouten is; evenmin geeft zij enige garantie wat betreft de resultaten die mogelijk worden behaald door het gebruik van de Website. De Website wordt voetstoots (‘as is’) aangeboden en voor zover wettelijk toegestaan. Wikifarmer wijst alle garanties, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, van de hand, waaronder (maar niet uitsluitend) geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en van niet-inbreuk.

Uw enige en exclusieve verhaalmiddel bij storingen is dat Wikifarmer alle commercieel redelijke inspanningen levert om de Website aan te passen of te herstellen, of waar een dergelijke aanpassing of herstelling niet haalbaar is, dat Wikifarmer het daadwerkelijk aan Wikifarmer betaalde geldbedrag (indien van toepassing) aan u restitueert.

 • Intellectuele-eigendomsrechten

De inhoud van deze Website, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, handelsmerken en grafische voorstellingen van ondernemingen en de Werken zijn het exclusieve eigendom van Wikifarmer. Het gebruik van de Website en/of de Wikifarmer-bibliotheek verleent u geen eigendom van enig intellectueel of ander eigendomsrecht erop of belang erin, dan wel een eigendomsrecht op of belang in de inhoud die u opent. U mag geen verklaringen over juridische aangelegenheden die verschijnen op of in samenhang met de Website verwijderen, afschermen of wijzigen. Het is verboden om enig materiaal zonder de schriftelijke toestemming van Wikifarmer te kopiëren, te reproduceren of opnieuw te verzenden.

Door de onderhavige Gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden en door het Werk op de Website te publiceren, gaat de Auteur er hierbij mee akkoord en erkent de Auteur hierbij dat het door de Auteur gemaakte Werk is te beschermen krachtens auteurswetten en/of andere intellectuele-eigendomswetten (waaronder industriële eigendom). Na publicatie van een Werk van de Auteur op de Website wordt een dergelijk Werk onderdeel van de Wikifarmer-bibliotheek en worden alle Intellectuele-eigendomsrechten erop automatisch overgedragen en toegewezen aan en behoren deze rechten derhalve toe aan Wikifarmer, eveneens in overeenstemming met de inhoud van de Auteursovereenkomst die de Auteur wordt verzocht te ondertekenen.

 • Verklaringen van de Auteur

De Auteur verklaart en garandeert jegens Wikifarmer dat:

 1. het Werk het originele werk van de Auteur is en blijft en dat de Auteur geen ander werk en/of materiaal en/of enigerlei andere bron volledig of gedeeltelijk heeft gekopieerd of de essentie ervan heeft gekopieerd in het verleden of in de toekomst en dat de Auteur bij het maken van het Werk geen plagiaat gepleegd heeft;
 2. het werk (of de werken) geen inbreuk maakt (of maken) of gaat (of gaan) maken op de Intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij en/of deze rechten op generlei andere wijze schendt (of schenden);
 3. de Auteur de enige maker en de juridische en economische eigenaar van het Werk is en blijft, dat het Werk niet binnen een dienstverband en/of een andere zakelijke relatie met een derde partij is of wordt gemaakt en geen enkele andere persoon betrokken was, is of wordt bij het maken van het Werk;
 4. de Auteur over de benodigde en vereiste wetenschappelijke kennis en expertise beschikt om het Werk te maken;
 5. het Werk voldoende wetenschappelijke onderbouwing heeft en gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs, wetenschappelijke onderzoeksresultaten en op betrouwbare verwijzingen en citaten;
 6. de Auteur de rechten die overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden en de Auteursovereenkomst zijn overgedragen, niet heeft toegewezen of gaat toewijzen en/of heeft overgedragen en/of gaat overdragen, dat de Auteur deze rechten evenmin in licentie heeft gegeven of gaat geven en dat het Werk niet eerder is gepubliceerd en in de toekomst niet elders wordt gepubliceerd, tenzij schriftelijk door Wikifarmer toegestaan;
 7. er geen inbreuk en/of waarschijnlijke inbreuk gepleegd is op een van de intellectuele-eigendomsrechten en enig recht dat overeenkomstig deze Gebruiksovereenkomst is overgedragen;
 8. de exploitatie van de rechten die overeenkomstig deze Gebruiksovereenkomst zijn overgedragen, geen inbreuk vormt en geen inbreuk gaat vormen op enig recht van een derde partij;
 9. de Auteur het recht bezit en heeft om de Intellectuele-eigendomsrechten op alle foto’s, tekeningen en/of andere afbeeldingen met betrekking tot het thema/onderwerp van het Werk verder toe te wijzen en over te dragen en/of dat aan de Auteur rechtmatig een gebruikslicentie is verleend met het recht tot het verlenen van een sublicentie, waardoor de Auteur de voornoemde rechten rechtmatig kan gebruiken, toewijzen en overdragen en/of in (sub)licentie geven; en
 10. het Werk geen smaad of aanstootgevende inhoud bevat.

Onder intellectuele-eigendomsrechten wordt verstaan alle intellectuele-eigendomsrechten op ieder Werk of alle Werken, al dan niet geregistreerd, waaronder maar niet uitsluitend alle auteursrechten (waaronder naburige rechten en het recht tot reproduceren, vertalen of publiceren van enig Werk in enige taal) en alle rechten om rechtsvorderingen (waaronder schadevergoeding) te eisen of af te dwingen met betrekking hierop, en alle rechten hierop en/of met vergelijkbare gevolgen en/of van vergelijkbare aard als al het voorgaande, overal ter wereld (‘Intellectuele-eigendomsrechten‘).

 • Erkenningen en toezeggingen van de Auteur

De Auteur erkent dat Wikifarmer een populair platform is en stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat hij of zij geen recht heeft op enige geldelijke tegenprestatie van Wikifarmer voor de publicatie van het Werk en de overdracht en toewijzing van de Intellectuele-eigendomsrechten van het Werk, gezien het feit dat de Website grote bezoekersaantallen kent en dat de Auteur profijt heeft bij de publicatie van het Werk op de Website.

 • Aansprakelijkheid van en schadeloosstelling door de Auteur

De Auteur wordt jegens Wikifarmer aansprakelijk gehouden voor iedere inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Auteursovereenkomst en stelt Wikifarmer schadeloos voor alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schaden en verliezen (waaronder alle directe, indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieschade en alle renten, boetes en juridische kosten (berekend op basis van volledige schadeloosstelling) en alle andere redelijke professionele kosten en uitgaven) die door Wikifarmer worden geleden of gemaakt en die voortkomen uit of verband houden met een inbreuk door de Auteur op de Gebruiksvoorwaarden en/of de Auteursovereenkomst, alsook voor het afdwingen van deze Gebruiksvoorwaarden door Wikifarmer.

 • Aansprakelijkheidsbeperking van de Wikifarmer-bibliotheek

Voor zover maximaal wettelijk toegestaan, zijn Wikifarmer of al haar gelieerde ondernemingen en/of dochterondernemingen, onderliggende dienstverleners, zakenpartners, informatieverstrekkers, accountproviders, licentiegevers, werknemers, functionarissen, managers, directieleden, onderaannemers, distributeurs of agenten onder geen beding aansprakelijk jegens u of enig andere persoon voor enig verlies of enige schade (waaronder maar niet uitsluitend directe, indirecte, punitieve, bijzondere of incidentele schade, verzekeringsschade, gevolgschade of schade ontstaan uit vertrouwen, winstderving of omzetverlies, bedrijfsonderbreking, gegevensverlies of misgelopen verwachte besparingen, winsten of zakelijke kansen) of voor enig andere vordering van welke andere partij dan ook.

De aansprakelijkheidsuitsluiting van Wikifarmer is van toepassing ongeacht of de vordering is ontstaan uit een overeenkomst, een onrechtmatige daad (waaronder zonder beperking nalatigheid) of uit redelijkheid en billijkheid en zelfs als Wikifarmer in kennis was gesteld over de mogelijkheid van een dergelijk verlies of dergelijke schade.

U gaat ermee akkoord dat de aansprakelijkheid van Wikifarmer in rechte jegens u wordt beperkt door de mate waarin, indien van toepassing, u aan het verlies hebt bijgedragen.

In het geval dat, niettegenstaande het voorgaande, Wikifarmer jegens u aansprakelijk wordt bevonden voor schade door welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de vordering (hetzij uit een overeenkomst, een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins) is de aansprakelijkheid van Wikifarmer jegens u, voor zover maximaal wettelijk toegestaan, beperkt tot enigerlei geldbedrag dat u daadwerkelijk aan Wikifarmer hebt betaald (indien van toepassing).

 • Privacybeleid en persoonsgegevensbescherming

Elke gebruiker aanvaardt onze privacybeleidslijnen door zijn of haar gebruik van de Website en aanvaardt dat Wikifarmer zijn of haar gegevens kan gebruiken in het kader van haar privacybeleidslijnen. Raadpleeg het Privacybeleid van Wikifarmer voor meer informatie.

 • Toewijzing

Wikifarmer behoudt zich het recht voor elk van haar rechten en verplichtingen die voortkomen uit de onderhavige Gebruiksvoorwaarden aan elke derde partij toe te wijzen, zonder enige voorafgaande toestemming of goedkeuring. De Auteur kan geen enkel recht en geen enkele verplichting uit hoofde van deze Gebruiksovereenkomst overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Wikifarmer.

 • Overige voorwaarden

In geval van een gedeeltelijke ongeldigheid van een van de voorwaarden uit deze Gebruiksvoorwaarden heeft dit geen invloed op de gevolgen of geldigheid van de resterende Gebruiksvoorwaarden. Indien enig deel of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of nietig wordt bevonden, wordt dat deel of die bepaling voor zover maximaal toelaatbaar afgedwongen en de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Wikifarmer en u komen overeen dat deze Gebruiksvoorwaarden de volledige en exclusieve verklaring van de wederzijdse verstandhouding tussen de partijen is en dat deze Gebruiksvoorwaarden alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, mededelingen en andere afspraken met betrekking tot het voorwerp van deze Gebruiksvoorwaarden vervangt en vernietigt.

Indien Wikifarmer enig recht of verhaal uit hoofde hiervan niet of met vertraging uitoefent of deze Gebruiksvoorwaarden niet of met vertraging afdwingt, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand daarvan. De verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling is uitsluitend van kracht indien deze schriftelijk is en ondertekend is door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Wikifarmer. Tenzij uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden uiteengezet, doet de uitoefening van een van de partijen van een van haar verhaalmiddelen uit hoofde van deze Gebruiksovereenkomst geen afbreuk aan haar andere verhaalmiddelen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden of anderszins

Er ontstaat geen agentschap, partnerschap, joint venture of dienstverband als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden en u hebt geen enkele bevoegdheid in welke vorm dan ook om Wikifarmer op welke manier dan ook ergens toe te verbinden. De Werken worden zelfstandig door de Auteur gemaakt; niets in deze Gebruiksvoorwaarden wordt op enigerlei wijze uitgelegd als het vormen van een arbeidsovereenkomst of een arbeidsrelatie tussen de partijen.

 • Overmacht

Wikifarmer is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden als gevolg van stakingen, brand, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsmaatregelen, tijdelijk of permanent technisch onvermogen om de website te beheren en iedere andere oorzaak die buiten het redelijke zeggenschap van Wikifarmer ligt.

 • Naleving van de wet

De Website kan overal ter wereld worden geopend. Wikifarmer doet geen verklaringen dat de inhoud van de Website de wetgeving, waaronder wetgeving inzake intellectueel eigendom, van enig ander land dan Griekenland naleeft. Als u de Website vanuit enig ander grondgebied opent, doet dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving in het rechtsgebied waarin u de Website opent.

 • Intern klachtenafhandelingssysteem – Mediation

Wikifarmer voorziet in een intern systeem om ontvangen klachten van Wikifarmer-gebruikers af te handelen. Dit systeem is eenvoudig en kosteloos toegankelijk, zorgt voor afhandeling van geschillen binnen een redelijke termijn en wordt beheerd overeenkomstig de bepalingen van Artikel 11 van Verordening (EU) 2019/1150.

Wikifarmer-gebruikers stemmen ook in met de mogelijkheid voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting door een mediationsysteem in te stellen. Voor dit doeleinde kan Wikifarmer samenwerken met twee (2) mediators uit het Register van mediators van het Griekse ministerie van Justitie om tot een overeenkomst te komen met betrekking tot enig geschil dat mogelijk ontstaat, waaronder iedere klacht die niet kan worden beslecht via het voornoemde intern klachtenafhandelingssysteem.

 • Geschillenbeslechting – Toepasselijk recht

Het Grieks recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden en iedere vordering en/of geschil met betrekking tot de uitlegging en/of toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden wordt uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Athene. Bij elke vordering of procedure om de rechten uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, is de in het gelijk gestelde partij gerechtigd haar kosten en de honoraria van haar advocaten te verhalen.