Όροι χρήσης Wikifarmer Marketplace

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ WIKIFARMER για ΠΩΛΗΤΕΣ και ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

 

Το Wikifarmer Marketplace λειτουργεί υπό την εταιρική επωνυμία WIKIFARMER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα ΓΟΥΝΑΡΗ 78 16561 ΑΤΤΙΚΗ, ΑΦΜ 801334509 και αριθμό ΓΕΜΗ 154623401000

Το Wikifarmer Marketplace είναι μία διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης αγροτικών και άλλων συναφών προϊόντων. Κάθε Πωλητής μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό (προφίλ) και να παρουσιάσει τα προϊόντα του. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Αγοραστής) μπορεί να συνδεθεί, να αναζητήσει και να εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάποιο από αυτά τα προϊόντα. Το Wikifarmer Marketplace δημιουργήθηκε για να δώσει στους πωλητές τη δυνατότητα να προβάλλουν διαδικτυακά τα προϊόντα τους και να συνδεθούν με αγοραστές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται για την ορθότητα κάθε αναγραφόμενης πληροφορίας ή συναλλαγής, την ποιότητα των προϊόντων, ενδεχόμενη αλλοίωσή τους, ελλιπή σήμανση αυτών, την αποστολή ή παράδοσή τους καθώς και για τη νομιμότητα κάθε συναλλασσόμενου (Πωλητή και Αγοραστή) και κάθε αγοραπωλησίας. Ο Πωλητής είναι εκ του νόμου υπεύθυνος για την τήρηση των υγειονομικών, αγορανομικών και φορολογικών διατάξεων που αφορούν πωλήσεις αγροτικών και συναφών προϊόντων. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πωλητή πριν την παραγγελία, να ελέγξει την ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων πριν την οριστική παραλαβή τους, καθώς και να ζητήσει το αντίστοιχο αξιόγραφο (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) από τον Πωλητή. Το Wikifarmer Marketplace δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Οι παρόντες όροι περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πωλητών και των αγοραστών, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα (εφεξής «οι Πωλητές» και «οι Αγοραστές») σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το Wikifarmer Marketplace (εφεξής «το Wikifarmer Marketplace») και σε σχέση με τους όρους πώλησης και αγοράς των προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσα από αυτό μεταξύ των Πωλητών και των Αγοραστών. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται προς πώληση από τους Πωλητές στο Wikifarmer Marketplace αποτελούν αγροτικά προϊόντα  ή και άλλα συναφή προϊόντα (εφεξής «τα Προϊόντα ή το Προϊόν»). Κάθε Πωλητής θα έχει τις απορρέουσες υποχρεώσεις και δικαιώματα από το παρόν κατά το μέτρο που ενεργεί ως Πωλητής στο Wikifarmer Marketplace και κάθε Αγοραστής στο μέτρο που ενεργεί ως Αγοραστής. Σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Πωλητή και του Αγοραστή συμπίπτουν λόγω της συμμετοχής του ως Πωλητή σε κάποια πώληση και ως Αγοραστή σε κάποια άλλη, τότε θα δεσμεύεται από τους όρους του παρόντος και για τις δύο αυτές ιδιότητες.   

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ.

Προκειμένου να πωλεί έναντι χρέωσης ένα Προϊόν στο Wikifarmer Marketplace, ο  Πωλητής δημιουργεί έναν λογαριασμό/προφίλ εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας του Wikifarmer Marketplace. Το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, το ΑΦΜ και η ακριβής διεύθυνση του Παραγωγού-Πωλητή απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού. Κάποια από τα στοιχεία που εισάγει ο Πωλητής στο προφίλ του θα είναι διαθέσιμα δημόσια σε χρήστες της πλατφόρμας του Wikifarmer Marketplace. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο Πωλητής θα καλείται να παραθέτει και τα στοιχεία νομιμοποίησης του νομικού προσώπου, όπως Καταστατικό, Πιστοποιητικό Εγγραφής στο ΓΕΜΗ, νόμιμη εκπροσώπηση και άλλα, προκειμένου να πιστοποιείται ότι ο Πωλητής είναι μια νομίμως συσταθείσα και υπάρχουσα επιχείρηση.

Με την εγγραφή του, ο Πωλητής αποκτά την εταιρική του σελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Wikifarmer Marketplace και δύναται να δημοσιεύσει τα προϊόντα του σε συσκευασίες και τιμές που επιθυμεί, να δεχτεί παραγγελίες από αγοραστές (επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης / τροφίμων ή και ιδιώτες - φυσικά πρόσωπα) και να παραδώσει τα Προϊόντα του απευθείας στους Αγοραστές ή να πραγματοποιήσει δωρεάν αποστολή.  Η δήλωση συμμετοχής κάποιου στο Wikifarmer Marketplace υπό την ιδιότητα του Πωλητή θα είναι εμφανής στο συμβαλλόμενο μέρος κατά περίπτωση ώστε να γνωρίζει το αντισυμβαλλόμενο μέρος εάν θα συμβάλλεται με έμπορο ή με καταναλωτή κατά την έννοια του Ν.2251/1994.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ-ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.  

Προκειμένου ένας Αγοραστής να μπορεί να ενημερώνεται και να αγοράζει τα προσφερόμενα από τον Πωλητή Προϊόντα, δημιουργεί λογαριασμό/προφίλ εισάγοντας τα στοιχεία του στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Wikifarmer Marketplace. Με τον τρόπο αυτό, έχει τη δυνατότητα να αναζητά δωρεάν παραγωγούς και αγροτικά προϊόντα σε όλη την Ελλάδα.

Κάθε Αγοραστής που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από την ιστοσελίδα, για την πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της, να ενημερώνει επιμελώς την ιστοσελίδα άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη. Η δήλωση συμμετοχής κάποιου στο Wikifarmer Marketplace υπό την ιδιότητα του Αγοραστή θα είναι εμφανής στο συμβαλλόμενο μέρος κατά περίπτωση ώστε να γνωρίζει το αντισυμβαλλόμενο μέρος εάν θα συμβάλλεται με Έμπορο ή με καταναλωτή.

Το κόστος υπηρεσίας για τους απλούς επισκέπτες της σελίδας και για τους Αγοραστές Αγροτικών Προϊόντων είναι μηδενικό.   

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.

Ως προϋπόθεση για αποστολή προϊόντων στο Wikifarmer Marketplace, οι Πωλητές και Αγοραστές πρέπει να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Wikifarmer Marketplace.

Οι Πωλητές και Αγοραστές οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας του Wikifarmer Marketplace και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο  Πωλητής ή/και ο Αγοραστής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο του Wikifarmer Marketplace, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία το Wikifarmer Marketplace εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Πωλητή ή του Αγοραστή που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο Πωλητής ή/και ο Αγοραστής θα οφείλει να αποζημιώσει το Wikifarmer Marketplace εκ του λόγου αυτού.

3. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Εάν ένας Πωλητής επιλέγει να ακυρώσει τον δικό του λογαριασμό ή σε περίπτωση που το Wikifarmer Marketplace τερματίσει τον λογαριασμό ενός Πωλητή, ο Πωλητής συμφωνεί ότι, πριν από τον τερματισμό ή την ακύρωση του λογαριασμού, θα αφαιρεί από το Wikifarmer Marketplace οποιαδήποτε Προϊόντα του έχουν υποβληθεί προς έκθεση.  Με την αφαίρεση των Προϊόντων από το Wikifarmer Marketplace εκ μέρους του Παραγωγού-Πωλητή αναιρείται το δικαίωμα του Wikifarmer Marketplace να καθιστά τα Προϊόντα διαθέσιμα για περαιτέρω αγορά από Αγοραστές. Δεν επηρεάζεται το δικαίωμα του Wikifarmer Marketplace να συνεχίσει να καθιστά διαθέσιμα τα Προϊόντα σε Αγοραστές που πραγματοποίησαν την παραγγελία τους πριν από την αφαίρεση του εν λόγω Προϊόντος από τον Πωλητή μέχρι και την διεκπεραίωση της εν λόγω πώλησης του Προϊόντος.

Μετά τον τερματισμό ή την ακύρωση του Λογαριασμού του Παραγωγού, το Wikifarmer Marketplace δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει στον Πωλητή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη λόγω λήξης συνεργασίας ή για την πώληση οποιουδήποτε από τα Προϊόντα του, τα οποία παραμένουν διαθέσιμα προς πώληση λόγω μη αφαίρεσής τους προς έκθεση από τον Πωλητή εντός του Wikifarmer Marketplace μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού ή του κλεισίματος του λογαριασμού του Πωλητή. Ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση των προϊόντων του από το Marketplace πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τερματισμού ή του κλεισίματος του λογαριασμού του.  Εάν ο Πωλητής αδυνατεί να αφαιρέσει τα προϊόντα του από το Marketplace πριν από τον τερματισμό ή την ακύρωση του λογαριασμού του, τότε μετά τον εν λόγω τερματισμό ή την ακύρωση, το Wikifarmer Marketplace δύναται, κατά την αποκλειστική επιλογή του, να αφαιρέσει τα προϊόντα του Παραγωγού-Πωλητή από το Wikifarmer Marketplace.

Ρητά απαγορεύεται και τo Wikifarmer Marketplace διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμού Πωλητή σε κάθε περίπτωση που ο Πωλητής χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα Αγοραστή για προωθητικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, το Wikifarmer Marketplace διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού κάθε Πωλητή που δεν τηρεί τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του Wikifarmer Marketplace.

Κάθε Αγοραστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τον λογαριασμό του στο Wikifarmer Marketplace αρκεί να μην υφίσταται εκκρεμής παραγγελία στον λογαριασμό του με αποτέλεσμα η διαγραφή του λογαριασμού να καταστήσει την αποστολή της παραγγελίας από τον Πωλητή ανέφικτη. Σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη θα φέρει ο Αγοραστής που προέβη σε διαγραφή του λογαριασμού του. Το Wikifarmer Marketplace διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού κάθε Αγοραστή που δεν τηρεί τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του Wikifarmer Marketplace.

Πιθανώς υβριστικά, επιθετικά ή προσβλητικά μηνύματα μεταξύ των Πωλητών Και Αγοραστών μέσω του Συστήματος Μηνυμάτων του Wikifarmer Marketplace μπορούν μετά από καταγγελία να εξεταστούν και να οδηγήσουν σε τερματισμό λογαριασμού Πωλητή ή Αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση, το Wikifarmer Marketplace διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού κάθε Πωλητή ή Αγοραστή που δεν τηρεί τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του Wikifarmer Marketplace.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ.

Με την εγγραφή του Πωλητή και την ανάρτηση Προϊόντων στο Marketplace, ο  Πωλητής δηλώνει και εγγυάται ότι (α) το Προϊόν δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τον Πωλητή ή ότι ο Πωλητής έχει κάθε δικαίωμα ή/και την απαραίτητη άδεια να το πωλεί (β) δικαιούται κατά το νόμο να πουλήσει τα Προϊόντα του σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (γ) το υπό δημοσίευση προϊόν είναι αποτέλεσμα αγροτικής παραγωγής είτε είναι συσκευασμένο είτε όχι, από νόμιμο παραγωγό εγγεγραμμένο στα μητρώα του Κράτους ή έχει εισαχθεί νομίμως στη χώρα και συνεπώς συνοδεύεται από όλα τα απαιραίτητα πιστοποιητικά.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το Wikifarmer Marketplace διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε χρήστη ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια.

5. ΕΥΘΥΝΗ.

Ο Πωλητής συμφωνεί να αποζημιώνει και να απαλλάσσει τις θυγατρικές, τις μητρικές εταιρείες, τις συνδεόμενες εταιρείες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους και τους εργαζομένους του Wikifarmer Marketplace από οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, απαιτήσεις, ευθύνες, έξοδα ή φορολογικές εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση εγείρεται από οποιονδήποτε Αγοραστή ή τρίτο ή από οποιαδήποτε αγωγή υποβάλλεται από κρατικό ή ρυθμιστικό φορέα κατά του Πωλητή, η οποία οφείλεται σε, προκύπτει από ή σχετίζεται με (i) την πώληση των Προϊόντων από τον Πωλητή μέσω του Marketplace, (ii) την πραγματική ή υποτιθέμενη παραβίαση των παρόντων όρων από τον Πωλητή, (iii) την πραγματική ή υποτιθέμενη παράβαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων, κανόνων, κανονισμών ή δικαιωμάτων άλλου εκ μέρους του Πωλητή.

Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πωλητή πριν την παραγγελία, να ελέγξει την ποσότητα και ποιότητα των Προϊόντων πριν την οριστική παραλαβή τους, καθώς και να ζητήσει το αντίστοιχο αξιόγραφο (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) από τον Πωλητή. Το Wikifarmer Marketplace δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Ο εκάστοτε Αγοραστής χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και όλη την ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των εν λόγω πληροφοριών. Το Wikifarmer Marketplace δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη και του παραγωγού και δεν σημαίνει ότι εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη. Το Wikifarmer Marketplace προβαίνει σε προσπάθεια διασφάλισης ότι οι κριτικές για Προϊόντα που πωλούνται μέσα από αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι βάσιμες με βάση την ιστορικότητα των συναλλαγών στις οποίες αναφέρονται.

Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις που θα κρίνονται από το Wikifarmer Marketplace ανά περίπτωση, διατηρεί το Wikifarmer Marketplace το δικαίωμα να μεσολαβεί μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή για την αμεσότερη επίλυση των μεταξύ τους προβλημάτων που προέκυψαν από την πώληση των Προϊόντων, κατά περίπτωση. Στον βαθμό που το Wikifarmer Marketplace επιλέγει να καταβάλει επιστροφή χρημάτων σε έναν Αγοραστή για προϊόν που λήφθηκε από αυτόν, το Wikifarmer θα ειδοποιεί τον Παραγωγό-Πωλητή σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν. Το Wikifarmer Marketplace διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε προϊόν από το Wikifarmer Marketplace, εάν το εν λόγω προϊόν προκάλεσε την καταβολή επιστροφής χρημάτων. Εντός δέκα ημερών από τη λήψη ειδοποίησης από το Wikifarmer Marketplace, ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα στο Wikifarmer Marketplace μέσω του προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων για το συνολικό ποσό που εισέπραξε για το εν λόγω προϊόν.  Εάν ο Πωλητής αδυνατεί να επιστρέψει τα χρήματα στο Wikifarmer Marketplace, το τελευταίο διατηρεί το δικαίωμα (i) να αφαιρέσει τον προϊόν ή τα προϊόντα του Παραγωγού-Πωλητή από το Wikifarmer Marketplace, (ii) να απαγορεύσει στον Παραγωγό-Πωλητή να αποστέλλει περαιτέρω προϊόντα στο Wikifarmer Marketplace ή (iii) να τερματίσει τον λογαριασμό/προφίλ του Παραγωγού-Πωλητή.

Το Wikifarmer Marketplace δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από χρήστες \ ή τρίτους σε σχέση με προσωπικούς ή εμπορικούς λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές η απατηλές.

Το Wikifarmer Marketplace δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη και του παραγωγού και δεν σημαίνει ότι εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη .

To Wikifarmer Marketplace, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το Wikifarmer Marketplace είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Το Wikifarmer Marketplace δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη  για κάθε είδους σφάλματα και ιούς και για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Επιπλέον, το Wikifarmer Marketplace δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια κερδών απορρέει από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εκτός του Wikifarmer Marketplace, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που ενδέχεται να προέρχονται από το Wikifarmer Marketplace αλλά πραγματοποιήθηκαν εκτός σύνδεσης ή εκτός του Wikifarmer Marketplace. To Wikifarmer Marketplace μπορεί αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το Wikifarmer Marketplace ή με τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και το Wikifarmer Marketplace δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Σε περίπτωση κατά την οποία το Wikifarmer Marketplace εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Πωλητή που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο τελευταίος θα οφείλει να αποζημιώσει το Wikifarmer Marketplace εκ του λόγου αυτού.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από το Wikifarmer Marketplace, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή του Wikifarmer Marketplace από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κάθε Πωλητής μπορεί να λάβει μια παραγγελία (εκδήλωση ενδιαφέροντος) από έναν Αγοραστή για ένα Προϊόν που έχει αναρτήσει στο Wikifarmer Marketplace. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Παραγωγού - Πωλητή να απορρίψει ή να αποδεχθεί την παραγγελία. Σε περίπτωση που επιλέξει να αποδεχθεί την παραγγελία, ο Πωλητής καλείται να αποστείλει αυτήν στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αγοραστής ή να την παραδώσει ο ίδιος στο χώρο του αγοραστή τηρώντας τις συνομολογημένες ιδιότητες και ποιοτικά κριτήρια του Προϊόντος όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί στο Wikifarmer Marketplace με αποκλειστική ευθύνη του Πωλητή. Ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των υγειονομικών, αγορανομικών και φορολογικών διατάξεων που αφορούν παραδώσεις των Προϊόντων. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ελέγξει το προϊόν κατά την παραλαβή, και αν αυτό δεν πληροί τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει, αν είναι αλλοιωμένο, ή αν δε συνοδεύεται από την απαραίτητη σήμανση και όλα τα απαραίτητα αξιόγραφα (Απόδειξη – Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής), τότε ο Αγοραστής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο και πληροί τα κριτήρια του ορισμού του «Καταναλωτή» κατά το Ν.2251/1994, έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον Αγοραστή ή κάποιον τρίτο (π.χ. Μεταφορική Εταιρία) και ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να επιστρέψει κάθε ποσό που έλαβε για την συγκεκριμένη πώληση από τον Αγοραστή συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, εφόσον υπάρχουν. Το ανωτέρω δικαίωμα της υπαναχώρησης θα ισχύει υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Α.3ιβ του Ν.2251/1994, ειδικά για την περίπτωση Προϊόντων τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, κατά την οποία δεν θα ισχύει το σχετικό δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση.  Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα του Αγοραστή που απορρέουν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του άρθρου 534 επ. έναντι του Πωλητή, συντρέχουν με τα τυχόν δικαιώματα που φέρει ο Αγοραστής δυνάμει του Ν. 2251/1994 και δεν μπορούν να αποκλειστούν ή περιοριστούν.

Οι Παραγωγοί-Πωλητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τον καθορισμό των τιμών πώλησης των αγροτικών προϊόντων τους στο Wikifarmer Marketplace (η «Τιμή Καταλόγου»), για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ’ αποστάσεως και την ελάχιστη πληροφόρηση σχετικά με τα Προϊόντα και το Wikifarmer Marketplace ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαδικασία αυτή.

Η Τιμή Καταλόγου θα πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν Φ.Π.Α. ή ανάλογους φόρους που περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς, η οποία προβάλλεται στους Αγοραστές.  Η τιμή Καταλόγου θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε Ευρώ (€).

Τα παραγγελθέντα Προϊόντα παραδίδονται στους Αγοραστές υπό την ευθύνη του Πωλητή, είτε από τον ίδιο είτε από τρίτον (π.χ. μεταφορική εταιρεία) ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή. Ενδεικτικά οι τρόποι παράδοσης μπορεί να είναι οι κάτωθι: 1) Παράδοση των Προϊόντων από τον Πωλητή στην έδρα του Αγοραστή. 2.) Παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή στην έδρα του Πωλητή. 3.) Αποστολή των Προϊόντων στην έδρα του Αγοραστή με μεταφορική ή Κούριερ. 4.) Παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή από κάποιο τρίτο σημείο παραλαβής (pick up point).

7. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εάν ο Πωλητής πωλήσει οποιοδήποτε Προϊόν μέσω του Wikifarmer Marketplace, συμφωνεί να παρέχει στο Wikifarmer Marketplace οποιαδήποτε έντυπα, έγγραφα ή άλλες βεβαιώσεις ενδέχεται να ζητήσει το Wikifarmer Marketplace, προκειμένου να ικανοποιήσει τυχόν υποχρεώσεις αναφοράς πληροφοριών ή φορολογικές υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του Marketplace από τον Πωλητή και τη συμμόρφωσή του με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ενδεχόμενη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του Πωλητή να αποδείξει τη νομιμότητα των συναλλαγών του και τη συμμόρφωση προς το νομικό πλαίσιο θα σημαίνει τη διαγραφή και ολική απενεργοποίηση του λογαριασμού του. Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στους Όρους του Wikifarmer Marketplace δεν συνιστά εργασιακή σχέση, υπηρεσία ή συνεργασία μεταξύ του Wikifarmer Marketplace και οποιουδήποτε Παραγωγού-Πωλητή.

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Σε αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών από το Wikifarmer Marketplace, από την οποία ένας Πωλητής δύναται να παρέχει τα προϊόντα του προς πώληση, ο Πωλητής συμφωνεί ότι το Wikifarmer Marketplace θα λαμβάνει το 8% της Τιμής Καταλόγου προ ΦΠΑ για κάθε προϊόν που αποστέλλεται και πωλείται μέσω του Marketplace («Προμήθεια Συναλλαγής») και ο Πωλητής θα λαμβάνει το 92% της Τιμής Καταλόγου. Το 8% της Τιμής Καταλόγου που παρακρατείται ως προμήθεια από το Wikifarmer Marketplace υποστηρίζει διοικητικά κόστη, κόστη τεχνολογίας (hosting, servers, emails, κτλ.) έξοδα συντήρησης της πλατφόρμας, αλλά και έξοδα προώθησης των αγροτικών προϊόντων που βρίσκονται εκεί (ομάδα πωλήσεων, online διαφημίσεις), χωρίς φυσικά να έχουν οι ίδιοι οι παραγωγοί κανένα κόστος για όλα αυτά. Το συνολικό ποσό της πληρωμής θα δεσμεύεται από μια τρίτη πλατφόρμα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας πληρωμών (escrow) επιλογής της Wikifarmer Marketplace και θα απελευθερώνεται προς τον Πωλητή και προς το Wikifarmer Marketplace κατόπιν της επιβεβαίωσης του Αγοραστή ότι έλαβε το Προϊόν. Η εν λόγω επιβεβαίωση θα πρέπει να γίνεται από τον Αγοραστή το αργότερο πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος. Οι πληρωμές θα καταβάλλονται αυτόματα στον λογαριασμό του Πωλητή με το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος. Το Wikifarmer Marketplace διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να αφαιρεί ή να τροποποιεί με διαφορετικό τρόπο το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων που χρησιμοποιεί, προκειμένου να πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταξύ Παραγωγών-Πωλητών και Αγοραστών μέσω του Wikifarmer Marketplace.

Το Wikifarmer Marketplace δεν παρέχει καμία δήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις πληρωμών που ενδέχεται να προκληθούν από οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων. Επιπλέον, ο Πωλητής παραιτείται από κάθε δικαίωμα απαίτησης πληρωμής από οποιονδήποτε άλλον μηχανισμό εκτός από όσους αναφέρονται στο παρόν. Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής μπορεί να είναι οι εξής: 1) Πληρωμή με αντικαταβολή με μετρητά στον Πωλητή ή στην εταιρία Κούριερ που έχει επιλέξει ο Πωλητής και 2) Πληρωμή με POS κατά την παραλαβή, όπου εκεί κάτοχος του POS είναι ο πωλητής και τα χρήματα καταλήγουν στο λογαριασμό του. Αναφορικά με την διευθέτηση των πληρωμών με τους ανωτέρω τρόπους πληρωμής, αυτή θα γίνεται μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή και το Wikifarmer Marketplace ουδεμία ευθύνη θα φέρει για την ομαλή διεξαγωγή των πληρωμών.

9. ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ WIKIFARMER MARKETPLACE

Η παρακίνηση για αγορά ή πώληση εκτός του Wikifarmer Marketplace ελοχεύει πιθανό κίνδυνο απάτης τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους πωλητές. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός του Wikifarmer Marketplace δε συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα προστασίας Αγοραστή ούτε εντάσσονται στο καθεστώς κριτικών.

Κατά συνέπεια, οι Αγοραστές και οι Πωλητές απαγορεύεται να συμμετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση μιας συναλλαγής εκτός του Wikifarmer Marketplace. Οι αγοραστές και οι πωλητές δεν μπορούν να μοιραστούν ή να ζητήσουν απευθείας στοιχεία επικοινωνίας πριν από την ολοκλήρωση μιας πώλησης. Οι Αγοραστές και οι Πωλητές δεν μπορούν να προωθήσουν εξωτερικούς συνδέσμους ιστοτόπων ή emails που διευκολύνουν τις πωλήσεις εκτός του Wikifarmer Marketplace. Οι αγοραστές και οι πωλητές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες χρήστη για να επικοινωνήσουν με κάποιο άλλο μέλος για να αγοράσουν ή να πουλήσουν εκτός του Wikifarmer Marketplace. Τέλος, κατά την παράδοση των προϊόντων, οι πωλητές απαγορεύεται ρητά να προσφέρουν καταλόγους ή φυλλάδια που ενθαρρύνουν την παραγγελία αντικειμένων εκτός του Wikifarmer Market.

Κάθε δραστηριότητα χρήστη που δεν ακολουθεί την πολιτική του Wikifarmer Market θα οδηγήσει σε μια σειρά ενεργειών, όπως για παράδειγμα: αποκλεισμός ορισμένων ή όλων των μηνυμάτων επικοινωνίας σας με άλλα μέλη, μείωση της βαθμολογίας πωλητή, περιορισμοί αγοράς ή πώλησης, αναστολή ή διαγραφή λογαριασμού, εφαρμογή χρεώσεων και ανάκτηση δαπανών για επιτήρηση, παρακολούθηση και εκτέλεση της πολιτικής αυτής. Όλες οι χρεώσεις που καταβάλλονται για λογαριασμούς για τους οποίους αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια επιτήρησης δεν θα επιστραφούν ούτε θα πιστωθούν με άλλο τρόπο στον λογαριασμό σας.

Εάν ένας Πωλητής προσφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του ή ζητήσει από τον αγοραστή τα στοιχεία επικοινωνίας του στο πλαίσιο αγοράς ή πώλησης εκτός του Wikifarmer Marketplace, ο Πωλητής ενδέχεται να υποχρεούται να καταβάλει ένα πρόσθετο τέλος εξόδου που ισχύει για αυτό το στοιχείο, ακόμη και αν το στοιχείο τελικά δεν πωληθεί, δεδομένης της χρήσης των Υπηρεσιών του Wikifarmer Marketplace για την εύρεση και γνωριμία με έναν Αγοραστή.

10. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα απορρέον από το παρόν ισχύει μόνο όταν υποβληθεί εγγράφως, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δε δημιουργεί προηγούμενο ούτε κωλύει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες όρους.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Ρητώς συμφωνείται ότι το Wikifarmer Marketplace διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας δεόντως εκ των προτέρων τους Πωλητές και τους Αγοραστές του Wikifarmer Marketplace.  Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων γίνεται μόνον γραπτώς, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. Οποιαδήποτε προφορική ή σιωπηρή τροποποίηση είναι άκυρη και δε δεσμεύει τα μέρη.

12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των Παραγωγών –Πωλητών και της WIKIFARMER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που αφορά την ερμηνεία ή και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα υπάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. Τυχόν μεταβολή της νομοθεσίας ή νομολογίας, μερική ή ολική ακυρότητα ενός από τους όρους του παρόντος, δεν επηρεάζει την ισχύ ή το κύρος των υπολοίπων όρων της συμβατικής σχέσης των συμβαλλομένων μερών.

Κάθε διαφορά που αφορά Προϊόντα που έχουν αγοραστεί από το Wikifarmer Marketplace δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σας σε δικαστήριο, με την διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), ως προβλέπεται από την ΚΥΑ 70330/2015, με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Εφόσον επιθυμείτε την ηλεκτρονική επίλυσης της διαφοράς σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm ) και να ακολουθήσετε τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες.

Οι εγκεκριμένοι από την χώρας μας Φορείς Επίλυσης Διαφορών που δύναται να επιλύσουν την διαφορά που τυχόν ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή “Ο Συνήγορος του Καταναλωτή” ( http://www.synigoroskatanaloti.gr ) και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ( http://www.hobis.gr ).