Όροι χρήσης Wikifarmer Marketplace

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ WIKIFARMER GREEK MARKETPLACE για ΠΩΛΗΤΕΣ και ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το Wikifarmer Greek Marketplace (η Εταιρεία) έχει καθιερώσει τους παρακάτω όρους χρήσης για να προσφέρει ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον αγορών και ενημέρωσης σε όλα τα μέλη του (πωλητές και αγοραστές).

Η χρήση της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του Wikifarmer Greek Marketplace και κάθε προσώπου που κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται μονομερώς και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε προς τούτο να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

2. Το Wikifarmer Greek Marketplace λειτουργεί υπό την εταιρική επωνυμία «WIKIFARMER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα ΓΟΥΝΑΡΗ 78 16561 ΑΤΤΙΚΗ, ΑΦΜ 801334509 και αριθμό ΓΕΜΗ 154623401000

Το Wikifarmer Greek Marketplace είναι μία διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης αγροτικών και άλλων συναφών προϊόντων. Κάθε Πωλητής μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό (προφίλ), να παρουσιάσει τα προϊόντα του και να τα διαθέσει προς πώληση. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Αγοραστής) μπορεί να συνδεθεί, να αναζητήσει και να εκδηλώσει ενδιαφέρον για, ή/και να αγοράσει κάποιο από αυτά τα προϊόντα. Το Wikifarmer Marketplace δημιουργήθηκε για να δώσει στους πωλητές τη δυνατότητα να προβάλλουν διαδικτυακά τα προϊόντα τους και να συνδεθούν με αγοραστές. Ο Πωλητής είναι εκ του νόμου υπεύθυνος για την τήρηση των υγειονομικών, αγορανομικών και φορολογικών διατάξεων που αφορούν πωλήσεις αγροτικών και συναφών προϊόντων. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πωλητή πριν την παραγγελία, να ελέγξει την ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων πριν την οριστική παραλαβή τους, καθώς και να ζητήσει το αντίστοιχο αξιόγραφο (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) από τον Πωλητή. Σε περίπτωση κατά την οποία το Wikifarmer Greek Marketplace, με την ιδιότητά του ως μεσεγγυούχος (όταν η εξόφληση γίνει με πιστωτική κάρτα ή με τραπεζική μεταφορά στο λογαριασμό του Wikifarmer) αποφασίσει να προβεί σε επιστροφή χρημάτων προς τον Αγοραστή, η επιστροφή αυτή θα αφορά το ποσό της αρχικής παραγγελίας και μόνο, και όχι οποιαδήποτε επιπλέον αποζημίωση δύναται αξιώσει ο Αγοραστής. Το Wikifarmer Greek Marketplace δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών. 

Οι παρόντες όροι περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πωλητών και των αγοραστών, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα (εφεξής «οι Πωλητές» και «οι Αγοραστές») σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το Wikifarmer Greek Marketplace (εφεξής «το Wikifarmer Greek Marketplace») και σε σχέση με τους όρους πώλησης και αγοράς των προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσα από αυτό μεταξύ των Πωλητών και των Αγοραστών. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται προς πώληση από τους Πωλητές στο Wikifarmer Greek Marketplace αποτελούν αγροτικά προϊόντα ή και άλλα συναφή προϊόντα (εφεξής «τα Προϊόντα ή το Προϊόν»). Κάθε Πωλητής θα έχει τις απορρέουσες υποχρεώσεις και δικαιώματα από το παρόν κατά το μέτρο που ενεργεί ως Πωλητής στο Wikifarmer Greek Marketplace και κάθε Αγοραστής στο μέτρο που ενεργεί ως Αγοραστής. Σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Πωλητή και του Αγοραστή συμπίπτουν λόγω της συμμετοχής του ως Πωλητή σε κάποια πώληση και ως Αγοραστή σε κάποια άλλη, τότε θα δεσμεύεται από τους όρους του παρόντος και για τις δύο αυτές ιδιότητες.   

Β. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ.

Προκειμένου να πωλεί έναντι χρέωσης ένα Προϊόν στο Wikifarmer Greek Marketplace, ο  Πωλητής δημιουργεί έναν λογαριασμό/προφίλ εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας του Wikifarmer Greek Marketplace. Το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία, το ΑΦΜ και η ακριβής διεύθυνση του Παραγωγού-Πωλητή απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού. Κάποια από τα στοιχεία που εισάγει ο Πωλητής στο προφίλ του θα είναι διαθέσιμα δημόσια σε χρήστες της πλατφόρμας του Wikifarmer Greek Marketplace. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο Πωλητής θα καλείται από το Wikifarmer Greek Marketplace να παραθέτει και τα στοιχεία νομιμοποίησης του νομικού προσώπου, όπως Καταστατικό, Πιστοποιητικό Εγγραφής στο ΓΕΜΗ, νόμιμη εκπροσώπηση και άλλα, προκειμένου να πιστοποιείται ότι ο Πωλητής είναι μια νομίμως συσταθείσα και υπάρχουσα επιχείρηση.

Με την εγγραφή του, ο Πωλητής αποκτά την εταιρική του σελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Wikifarmer Greek Marketplace και δύναται να δημοσιεύσει τα προϊόντα του σε συσκευασίες και τιμές που επιθυμεί, να δεχθεί παραγγελίες από αγοραστές (επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης / τροφίμων ή και ιδιώτες - φυσικά πρόσωπα) και να παραδώσει τα Προϊόντα του απευθείας στους Αγοραστές ή να πραγματοποιήσει την αποστολή. Η δήλωση συμμετοχής κάποιου στο Wikifarmer Greek Marketplace υπό την ιδιότητα του Πωλητή θα είναι εμφανής στο συμβαλλόμενο μέρος κατά περίπτωση ώστε να γνωρίζει το αντισυμβαλλόμενο μέρος εάν θα συμβάλλεται με έμπορο ή με καταναλωτή κατά την έννοια του Ν.2251/1994.

1.2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ-ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.  

Προκειμένου ένας Αγοραστής να μπορεί να ενημερώνεται και να αγοράζει τα προσφερόμενα από τον Πωλητή Προϊόντα, δημιουργεί λογαριασμό/προφίλ εισάγοντας τα στοιχεία του στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Wikifarmer Greek Marketplace. Με τον τρόπο αυτό, έχει τη δυνατότητα να αναζητά δωρεάν παραγωγούς και αγροτικά προϊόντα.

Κάθε Αγοραστής που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από την ιστοσελίδα, για την πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της, να ενημερώνει επιμελώς την ιστοσελίδα άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη. Η δήλωση συμμετοχής κάποιου στο Wikifarmer Greek Marketplace υπό την ιδιότητα του Αγοραστή θα είναι εμφανής στο συμβαλλόμενο μέρος κατά περίπτωση ώστε να γνωρίζει το αντισυμβαλλόμενο μέρος εάν θα συμβάλλεται με Έμπορο ή με καταναλωτή.

Το κόστος υπηρεσίας για τους απλούς επισκέπτες της σελίδας και για τους Αγοραστές Αγροτικών Προϊόντων είναι μηδενικό.   

 

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Το Wikifarmer Marketplace δημιουργήθηκε για να δώσει στους πωλητές τη δυνατότητα να προβάλλουν διαδικτυακά τα προϊόντα τους και να συνδεθούν με αγοραστές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται για την ορθότητα κάθε αναγραφόμενης πληροφορίας ή συναλλαγής, την ποιότητα των προϊόντων, ενδεχόμενη αλλοίωσή τους, ενδεχόμενη νοθεία, ελλιπή σήμανση αυτών, την αποστολή ή παράδοσή τους καθώς και για τη νομιμότητα κάθε συναλλασσόμενου (Πωλητή και Αγοραστή) και κάθε αγοραπωλησίας.

Ως προϋπόθεση για αποστολή και διακίνηση προϊόντων μέσω του Wikifarmer Greek Marketplace, οι Πωλητές και Αγοραστές πρέπει να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Wikifarmer Greek Marketplace.

Περαιτέρω, οι Πωλητές και Αγοραστές οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας του Wikifarmer Greek Marketplace και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών.

Οι Πωλητές οφείλουν να είναι σύννομοι και να τηρούν ανελλιπώς τις πάσης φύσεως υγειονομικές, φορολογικές και αγορανομικές διατάξεις που διέπουν την πώληση των προϊόντων τους, ευθυνόμενοι ατομικά για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών. Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτουν μέσω της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας.

 Ο  Πωλητής ή/και ο Αγοραστής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο του Wikifarmer Greek Marketplace, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, καθώς και στην παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης διέπει την πώληση των προϊόντων. Σε περίπτωση κατά την οποία το Wikifarmer Greek Marketplace εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Πωλητή ή του Αγοραστή που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο Πωλητής ή/και ο Αγοραστής θα οφείλει να αποζημιώσει το Wikifarmer Greek Marketplace εκ του λόγου αυτού.

Σε περίπτωση κατά την οποία το Wikifarmer Greek Marketplace, με την ιδιότητά του ως μεσεγγυούχος (όταν η εξόφληση γίνει με πιστωτική κάρτα ή με τραπεζική μεταφορά στο λογαριασμό του Wikifarmer) αποφασίσει να προβεί σε επιστροφή χρημάτων προς τον Αγοραστή, η επιστροφή αυτή θα αφορά το ποσό της αρχικής παραγγελίας και μόνο, και όχι οποιαδήποτε επιπλέον αποζημίωση δύναται αξιώσει ο Αγοραστής. Το Wikifarmer Greek Marketplace δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών. Το Wikifarmer Greek Marketplace δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Αγοραστή για οποιαδήποτε ελαττωματικότητα ως προς την ποσότητα και ποιότητα των πωλούμενων μέσω της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας, καθώς και για τη νομιμότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών του Πωλητή. Πλην, όμως, έχει το δικαίωμα τόσο για την προστασία των καταναλωτών, όσο και για την προάσπιση της φήμης, της επωνυμίας του και της ορθής παροχής των υπηρεσιών, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε μη νόμιμη συναλλαγή ή μη συμμορφούμενη με τις οικείες διατάξεις διακίνηση προϊόντων: α) να ζητήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες, παραστατικά και αποδεικτικά συμμόρφωσης προς τις διατάξεις αυτές από τον Πωλητή ή/και τον Αγοραστή και β) να διακόψει άμεσα τη συνεργασία με τον Πωλητή ή/και τον Αγοραστή που δεν συμμορφώνεται με αυτές.  

Οι χρήστες της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεσμεύονται ότι δεν θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής για την τέλεση αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με το Δίκαιο του Ελληνικού Κράτους. Περαιτέρω, δεν θα αποστέλλουν, δημοσιεύουν ή μεταδίδουν μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας περιεχόμενο που είναι παράνομο ή προσβλητικό ή βλαπτικό για το Wikifarmer Greek Marketplace ή/και για τους χρήστες του ή/και για οποιονδήποτε τρίτο.

Το Wikifarmer Greek Marketplace προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να καταγράφουν και να μοιράζονται την άποψή τους σχετικά με τα προϊόντα ή και τα άρθρα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Παρ' όλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσει υβριστικό, συκοφαντικό ή προσβλητικό για το Wikifarmer Greek Marketplace, τους συνεργάτες του ή τους άλλους χρήστες της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση παροχής ψευδών στοιχείων, το Wikifarmer Greek Marketplace διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή / και την ολοκλήρωση και αποστολή παραγγελίας, καθώς και να τερματίσει τη συνεργασία με τον χρήστη.

 

3. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Η σύμβαση που συνάπτεται με την εγγραφή του Πωλητή και του Αγοραστή στον ιστότοπο του Wikifarmer Greek Marketplace είναι αορίστου χρόνου και, ως τέτοια, μπορεί να τερματιστεί ελεύθερα, άκαιρα και οποτεδήποτε από οποιοδήποτε μέρος (Πωλητή, Αγοραστή, Wikifarmer Greek Marketplace), χωρίς την ύπαρξη λόγου για τον τερματισμό.

Εάν ένας Πωλητής επιλέγει να ακυρώσει τον δικό του λογαριασμό ή σε περίπτωση που το Wikifarmer Greek Marketplace τερματίσει τον λογαριασμό ενός Πωλητή, είναι αυτονόητο ότι τα προς πώληση προϊόντα του Πωλητή αυτομάτως θα παύσουν να είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, όμως, δεν επηρεάζεται το δικαίωμα του Wikifarmer Greek Marketplace να συνεχίσει να καθιστά διαθέσιμα τα Προϊόντα σε Αγοραστές που πραγματοποίησαν την παραγγελία τους πριν από την ακύρωση / τερματισμό του λογαριασμού του Πωλητή μέχρι και την διεκπεραίωση της εν λόγω πώλησης του Προϊόντος.

Μετά τον τερματισμό ή την ακύρωση του Λογαριασμού του Παραγωγού για οποιονδήποτε λόγο και από οποιοδήποτε Μέρος (Πωλητή ή Wikifarmer Greek Marketplace), το Wikifarmer Marketplace δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει στον Πωλητή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη λόγω λήξης συνεργασίας.

Ρητά απαγορεύεται και τo Wikifarmer Greek Marketplace διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμού Πωλητή σε κάθε περίπτωση που ο Πωλητής χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα Αγοραστή για προωθητικές ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση, το Wikifarmer Greek Marketplace διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού κάθε Πωλητή που δεν τηρεί τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του Wikifarmer Greek Marketplace ή/και δεν συμμορφώνεται προς τις οικείες διατάξεις για την πώληση των προϊόντων του, ή/και δεν τηρεί των απαιτούμενο κώδικα συμπεριφοράς προς τους Αγοραστές ή/και δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες που τού ζητούνται από το Wikifarmer Greek Marketplace για τη διαπίστωση της νομιμότητας των συναλλαγών του.

Κάθε Αγοραστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τον λογαριασμό του στο Wikifarmer Greek Marketplace αρκεί να μην υφίσταται εκκρεμής παραγγελία στον λογαριασμό του με αποτέλεσμα η διαγραφή του λογαριασμού να καταστήσει την αποστολή της παραγγελίας από τον Πωλητή ανέφικτη. Σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη θα φέρει ο Αγοραστής που προέβη σε διαγραφή του λογαριασμού του. Το Wikifarmer Greek Marketplace διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού κάθε Αγοραστή που δεν τηρεί τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του Wikifarmer Greek Marketplace, καθώς και τον απαιτούμενο κώδικα συμπεριφοράς.

Πιθανώς υβριστικά, επιθετικά ή προσβλητικά μηνύματα μεταξύ των Πωλητών Και Αγοραστών μέσω του Συστήματος Μηνυμάτων του Wikifarmer Greek Marketplace μπορούν μετά από καταγγελία να εξεταστούν και να οδηγήσουν σε τερματισμό λογαριασμού Πωλητή ή Αγοραστή. 

Οι στο παρόν άρθρο αναφερόμενοι ως λόγοι τερματισμού και διαγραφής του λογαριασμού κάθε Πωλητή ή Αγοραστή είναι ενδεικτικοί και δεν περιορίζουν το δικαίωμα του Wikifarmer Greek Marketplace να τερματίσει τη συνεργασία και τον λογαριασμό του Πωλητή ή και του Αγοραστή για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή/και αναίτια

Συνεπώς, το Wikifarmer Greek Marketplace διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε χρήστη ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια.

 

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ.

Με την εγγραφή του Πωλητή και την ανάρτηση Προϊόντων στο Marketplace, ο  Πωλητής δηλώνει και εγγυάται ότι (α) το Προϊόν δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τον Πωλητή ή ότι ο Πωλητής έχει κάθε δικαίωμα ή/και την απαραίτητη άδεια να το πωλεί (β) δικαιούται κατά το νόμο να πουλήσει τα Προϊόντα του σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τηρεί τις οικείες φορολογικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις για την πώληση των προϊόντων του (γ) το υπό δημοσίευση προϊόν είναι αποτέλεσμα αγροτικής παραγωγής είτε είναι συσκευασμένο είτε όχι, από νόμιμο παραγωγό εγγεγραμμένο στα μητρώα του Κράτους ή έχει εισαχθεί νομίμως στη χώρα και συνεπώς συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

 

5. ΕΥΘΥΝΗ.

Το Wikifarmer Marketplace δημιουργήθηκε για να δώσει στους πωλητές τη δυνατότητα να προβάλλουν διαδικτυακά τα προϊόντα τους και να συνδεθούν με αγοραστές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται για την ορθότητα κάθε αναγραφόμενης πληροφορίας ή συναλλαγής, την ποιότητα των προϊόντων, ενδεχόμενη αλλοίωσή τους, ενδεχόμενη νοθεία, ελλιπή σήμανση αυτών, την αποστολή ή παράδοσή τους καθώς και για τη νομιμότητα κάθε συναλλασσόμενου (Πωλητή και Αγοραστή) και κάθε αγοραπωλησίας.

Ο Πωλητής συμφωνεί να αποζημιώνει και να απαλλάσσει την εταιρεία «WIKIFARMER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τις θυγατρικές, τις μητρικές εταιρείες, τις συνδεόμενες εταιρείες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους και τους εργαζομένους του Wikifarmer Greek Marketplace από οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, απαιτήσεις, ευθύνες, έξοδα ή φορολογικές εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση εγείρεται από οποιονδήποτε Αγοραστή ή τρίτο ή από οποιαδήποτε αγωγή υποβάλλεται από κρατικό ή ρυθμιστικό φορέα κατά του Πωλητή, η οποία οφείλεται σε, προκύπτει από ή σχετίζεται με (i) την πώληση των Προϊόντων από τον Πωλητή μέσω του Marketplace, (ii) την πραγματική ή υποτιθέμενη παραβίαση των παρόντων όρων από τον Πωλητή, (iii) την πραγματική ή υποτιθέμενη παράβαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων, κανόνων, κανονισμών ή δικαιωμάτων άλλου εκ μέρους του Πωλητή.

Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πωλητή πριν την παραγγελία, να ελέγξει την ποσότητα και ποιότητα των Προϊόντων πριν την οριστική παραλαβή τους, καθώς και να ζητήσει το αντίστοιχο αξιόγραφο (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) από τον Πωλητή. Σε περίπτωση κατά την οποία το Wikifarmer Greek Marketplace, με την ιδιότητά του ως μεσεγγυούχος (όταν η εξόφληση γίνει με πιστωτική κάρτα ή με τραπεζική μεταφορά στο λογαριασμό του Wikifarmer) αποφασίσει να προβεί σε επιστροφή χρημάτων προς τον Αγοραστή, η επιστροφή αυτή θα αφορά το ποσό της αρχικής παραγγελίας και μόνο, και όχι οποιαδήποτε επιπλέον αποζημίωση δύναται αξιώσει ο Αγοραστής ή οποιοσδήποτε άλλος. Το Wikifarmer Greek Marketplace δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Ο εκάστοτε Αγοραστής χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και όλη την ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των εν λόγω πληροφοριών. Το Wikifarmer Greek Marketplace δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη και του παραγωγού και δεν σημαίνει ότι εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη. Το Wikifarmer Greek Marketplace προβαίνει σε προσπάθεια διασφάλισης ότι οι κριτικές για Προϊόντα που πωλούνται μέσα από αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι βάσιμες με βάση την ιστορικότητα των συναλλαγών στις οποίες αναφέρονται.

Σε περιπτώσεις που θα κρίνονται από το Wikifarmer Greek Marketplace ανά περίπτωση (για παράδειγμα στην περίπτωση που η πληρωμή των προϊόντων έχει γίνει ηλεκτρονικά), το Wikifarmer Greek Marketplace διατηρεί το δικαίωμα να μεσολαβεί μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή για την αμεσότερη επίλυση των μεταξύ τους προβλημάτων που προέκυψαν από την πώληση των Προϊόντων, κατά περίπτωση. Στον βαθμό που το Wikifarmer Greek Marketplace επιλέγει να καταβάλει επιστροφή χρημάτων σε έναν Αγοραστή για προϊόν που λήφθηκε από αυτόν, το Wikifarmer θα ειδοποιεί τον Παραγωγό-Πωλητή σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν. Το Wikifarmer Greek Marketplace διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε προϊόν από το Wikifarmer Greek Marketplace, εάν το εν λόγω προϊόν προκάλεσε την καταβολή επιστροφής χρημάτων. Εντός δέκα ημερών από τη λήψη ειδοποίησης από το Wikifarmer Greek Marketplace, ο Πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα στο Wikifarmer Greek Marketplace μέσω του προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων για το συνολικό ποσό που εισέπραξε για το εν λόγω προϊόν.  Εάν ο Πωλητής αδυνατεί να επιστρέψει τα χρήματα στο Wikifarmer Greek Marketplace, το τελευταίο διατηρεί το δικαίωμα (i) να αφαιρέσει τον προϊόν ή τα προϊόντα του Παραγωγού-Πωλητή από το Wikifarmer Greek Marketplace, (ii) να απαγορεύσει στον Παραγωγό-Πωλητή να αποστέλλει περαιτέρω προϊόντα στο Wikifarmer Greek Marketplace ή (iii) να τερματίσει τον λογαριασμό/προφίλ του Παραγωγού-Πωλητή.

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε επιμέρους αγοραπωλησία των προϊόντων του Πωλητή, ο εκάστοτε αγοραστής επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση του αντιτίμου στον υπ’ αριθμ. GR5701720410005041099455124 τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ή την πληρωμή με κάρτα Τραπέζης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Wikifarmer Greek Marketplace, ο Πωλητής αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό την ιδιότητά της ως μεσεγγυούχος, θα δεσμεύει στον ως άνω τραπεζικό της λογαριασμό ή στην τρίτη πλατφόρμα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας πληρωμών, το συνολικό ποσό της πληρωμής και θα το απελευθερώνει προς τον Πωλητή κατόπιν της επιβεβαίωσης του αγοραστή ότι έλαβε το Προϊόν, αφαιρώντας από αυτό το ποσοστό της προμήθειάς της. Το τιμολόγιο για την πώληση των αγαθών θα εκδίδεται από τον Πωλητή προς τον εκάστοτε αγοραστή, δεδομένου ότι η εταιρεία στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί μόνον ως μεσεγγυούχος – θεματοφύλακας του καταβλητέου αντιτίμου.

Σε περίπτωση διαφωνίας του πωλητή με τον εκάστοτε αγοραστή αναφορικά με το εάν εκτελέστηκε η παραγγελία του, ο Πωλητής αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρεία εφόσον κατά την απόλυτη κρίση της, κρίνει ότι η παραγγελία δεν εκτελέστηκε ορθά και προσηκόντως, θα έχει την ευχέρεια να μην καταβάλει το αντίτιμο στον πωλητή και να το επιστρέψει στον αγοραστή (αφαιρώντας από αυτό την προμήθειά της), χωρίς να καθίσταται εξ αυτού του λόγου υπεύθυνη σε οποιαδήποτε αποζημίωση του Πωλητή.

Το Wikifarmer Greek Marketplace δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από χρήστες \ ή τρίτους σε σχέση με προσωπικούς ή εμπορικούς λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές η απατηλές.

Το Wikifarmer Greek Marketplace δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του Αγοραστή και του Πωλητή και δεν σημαίνει ότι εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη .

To Wikifarmer Greek Marketplace, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το Wikifarmer Greek Marketplace είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Το Wikifarmer Greek Marketplace δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη  για κάθε είδους σφάλματα και ιούς και για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Επιπλέον, το Wikifarmer Greek Marketplace δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια κερδών απορρέει από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εκτός του Wikifarmer Marketplace, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που ενδέχεται να προέρχονται από το Wikifarmer Greek Marketplace αλλά πραγματοποιήθηκαν εκτός σύνδεσης ή εκτός του Wikifarmer Greek Marketplace. To Wikifarmer Greek Marketplace μπορεί αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το Wikifarmer Greek Marketplace ή με τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και το Wikifarmer Greek Marketplace δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Σε περίπτωση κατά την οποία το Wikifarmer Greek Marketplace εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Πωλητή που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο τελευταίος θα οφείλει να αποζημιώσει το Wikifarmer Greek Marketplace εκ του λόγου αυτού.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από το Wikifarmer Greek Marketplace, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή του Wikifarmer Greek Marketplace από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

 

6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Κάθε Πωλητής μπορεί να λάβει μια παραγγελία (εκδήλωση ενδιαφέροντος) από έναν Αγοραστή για ένα Προϊόν που έχει αναρτήσει στο Wikifarmer Greek Marketplace. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή να απορρίψει ή να αποδεχθεί την παραγγελία. Σε περίπτωση που επιλέξει να αποδεχθεί την παραγγελία, ο Πωλητής καλείται να αποστείλει αυτήν στον συμφωνηθέντα χρόνο και στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αγοραστής ή να την παραδώσει ο ίδιος στο χώρο του αγοραστή ή στον χώρο του Πωλητή, κατόπιν συμφωνίας, τηρώντας τις συνομολογημένες ιδιότητες και ποιοτικά κριτήρια του Προϊόντος, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί στο Wikifarmer Greek Marketplace με αποκλειστική ευθύνη του Πωλητή. Ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των υγειονομικών, αγορανομικών και φορολογικών διατάξεων που αφορούν παραδόσεις των Προϊόντων. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ελέγξει το προϊόν κατά την παραλαβή, και αν αυτό δεν πληροί τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει, αν είναι αλλοιωμένο, ή αν δε συνοδεύεται από την απαραίτητη σήμανση και όλα τα απαραίτητα αξιόγραφα (Απόδειξη – Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής), τότε ο Αγοραστής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο και πληροί τα κριτήρια του ορισμού του «Καταναλωτή» κατά το Ν.2251/1994, έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον Πωλητή ή κάποιον τρίτο (π.χ. Μεταφορική Εταιρία) και ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να επιστρέψει κάθε ποσό που έλαβε για την συγκεκριμένη πώληση από τον Αγοραστή συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, εφόσον υπάρχουν. Το ανωτέρω δικαίωμα της υπαναχώρησης θα ισχύει υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Α.3ιβ του Ν.2251/1994, ειδικά για την περίπτωση Προϊόντων τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, κατά την οποία δεν θα ισχύει το σχετικό δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση.  Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα του Αγοραστή που απορρέουν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του άρθρου 534 επ. έναντι του Πωλητή, συντρέχουν με τα τυχόν δικαιώματα που φέρει ο Αγοραστής δυνάμει του Ν. 2251/1994 και δεν μπορούν να αποκλειστούν ή περιοριστούν.

Οι Πωλητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τον καθορισμό των τιμών πώλησης των αγροτικών προϊόντων τους στο Wikifarmer Greek Marketplace (η «Τιμή Καταλόγου»), για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και την ελάχιστη πληροφόρηση σχετικά με τα Προϊόντα και το Wikifarmer Greek Marketplace ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαδικασία αυτή.

Η Τιμή Καταλόγου θα πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν Φ.Π.Α. ή ανάλογους φόρους που περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς, η οποία προβάλλεται στους Αγοραστές.  Η τιμή Καταλόγου θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε Ευρώ (€).

Τα παραγγελθέντα Προϊόντα παραδίδονται στους Αγοραστές υπό την ευθύνη του Πωλητή, είτε από τον ίδιο είτε από τρίτον (π.χ. μεταφορική εταιρεία) ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή. Ενδεικτικά οι τρόποι παράδοσης μπορεί να είναι οι κάτωθι: 1) Παράδοση των Προϊόντων από τον Πωλητή στην έδρα του Αγοραστή. 2.) Παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή στην έδρα του Πωλητή. 3.) Αποστολή των Προϊόντων στην έδρα του Αγοραστή με μεταφορική ή Κούριερ. 4.) Παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή από κάποιο τρίτο σημείο παραλαβής (pick up point).

Τρόποι πληρωμής: Ο Αγοραστής μπορεί να εξοφλήσει την παραγγελία του προς τον Πωλητή, με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους: 1) Πληρωμή με αντικαταβολή με μετρητά στον Πωλητή ή στην εταιρία Κούριερ που έχει επιλέξει ο Πωλητής. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά, ρητά συμφωνείται ότι την ευθύνη για τη γνησιότητα των παραλαμβανόμενων μετρητών θα φέρει αποκλειστικά ο Πωλητής και ουδόλως θα επηρεάζεται η καταβολή της προμήθειας του Wikifarmer Greek Marketplace από τυχόν μη γνησιότητα αυτών. 2) Πληρωμή με POS κατά την παραλαβή, όπου στην περίπτωση αυτή, κάτοχος του POS είναι ο Πωλητής και τα χρήματα καταλήγουν στο λογαριασμό του. 3) Πληρωμή με κάρτα Τραπέζης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Wikifarmer Marketplace κατά τη διενέργεια της εκάστοτε παραγγελίας και 4) κατάθεση στον υπ’ αριθμ. GR5701720410005041099455124 Τραπεζικό λογαριασμό του Wikifarmer Greek Marketplace στην Τράπεζα Πειραιώς κατόπιν κοινής συμφωνίας για τον τρόπο αυτόν πληρωμής μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή και αποδοχής του τρόπου αυτού από το Wikifarmer Greek Marketplace. Περαιτέρω, σε αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών από το Wikifarmer Greek Marketplace, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει ποσοστό επί των πωλήσεων του Πωλητή, όπως αναγράφεται στους ως άνω όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που ο Aγοραστής επιλέγει να εξοφλήσει την παραγγελία του με κάρτα Τραπέζης μέσω της πλατφόρμας του Wikifarmer Greek Marketplace, το συνολικό ποσό της πληρωμής δεσμεύεται από μια τρίτη πλατφόρμα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας πληρωμών (escrow) επιλογής της Wikifarmer Greek Marketplace και απελευθερώνεται προς τον Πωλητή και προς το Wikifarmer Greek Marketplace κατόπιν της επιβεβαίωσης του Αγοραστή ότι έλαβε το Προϊόν. 

Περαιτέρω, σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ επιλέξει να καταβάλει το αντίτιμο της παραγγελίας του με τραπεζική κατάθεση στον υπ’ αριθμ. GR5701720410005041099455124 τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως μεσεγγυούχος, δεσμεύει το συνολικό ποσό της πληρωμής στον ως άνω τραπεζικό της λογαριασμό και το απελευθερώνει προς τον Πωλητή κατόπιν της επιβεβαίωσης του Αγοραστή ότι έλαβε το Προϊόν. 

Διευκρινίζεται ότι η  προμήθεια που δικαιούται το Wikifarmer Greek Marketplace επί των εκάστοτε παραγγελιών που γίνονται μέσω της πλατφόρμας του οφείλεται από τον Πωλητή ακόμη και στην περίπτωση που η πληρωμή του από τον Αγοραστή κατέστη για οποιονδήποτε λόγο ελαττωματική, καθώς την ευθύνη για την ορθή πληρωμή του, φέρει αποκλειστικά ο Πωλητής.

 

7. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εάν ο Πωλητής πωλήσει οποιοδήποτε Προϊόν μέσω του Wikifarmer Greek Marketplace, συμφωνεί να παρέχει στο Wikifarmer Greek Marketplace οποιαδήποτε έντυπα, έγγραφα ή άλλες βεβαιώσεις ενδέχεται να ζητήσει το Wikifarmer Greek Marketplace, προκειμένου αφενός να ικανοποιήσει τυχόν υποχρεώσεις αναφοράς πληροφοριών ή φορολογικές υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του Marketplace από τον Πωλητή και τη συμμόρφωσή του με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αφετέρου να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές που γίνονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου είναι σύμφωνες με τις οικείες διατάξεις. Ενδεχόμενη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του Πωλητή να αποδείξει τη νομιμότητα των συναλλαγών του και τη συμμόρφωση προς το νομικό πλαίσιο θα σημαίνει τη διαγραφή και ολική απενεργοποίηση του λογαριασμού του. Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στους Όρους του Wikifarmer Greek Marketplace δεν συνιστά εργασιακή σχέση, υπηρεσία ή συνεργασία μεταξύ του Wikifarmer Marketplace και οποιουδήποτε Παραγωγού-Πωλητή.

 

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Σε αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών από το Wikifarmer Greek Marketplace, από την οποία ένας Πωλητής δύναται να παρέχει τα προϊόντα του προς πώληση, ο Πωλητής συμφωνεί ότι το Wikifarmer Greek Marketplace θα λαμβάνει το 8% της Τιμής Καταλόγου προ ΦΠΑ για κάθε προϊόν που αποστέλλεται και πωλείται μέσω του Marketplace («Προμήθεια Συναλλαγής») και ο Πωλητής θα λαμβάνει το 92% της Τιμής Καταλόγου, εκτός αν συμφωνηθεί ρητώς μεταξύ του Πωλητή και του Wikifarmer Marketplace διαφορετικό ποσοστό. Η ως άνω προμήθεια εκ ποσοστού 8% βαρύνεται με ΦΠΑ 24%, το οποίο καταβάλλει ο Πωλητής, το δε Wikifarmer Greek Marketplace θα εκδίδει το νόμιμο παραστατικό. Το 8% της Τιμής Καταλόγου που παρακρατείται ως προμήθεια από το Wikifarmer Greek Marketplace υποστηρίζει διοικητικά κόστη, κόστη τεχνολογίας (hosting, servers, emails, κτλ.) έξοδα συντήρησης της πλατφόρμας, αλλά και έξοδα προώθησης των αγροτικών προϊόντων που βρίσκονται εκεί (ομάδα πωλήσεων, online διαφημίσεις), χωρίς φυσικά να έχουν οι ίδιοι οι Πωλητές κανένα κόστος για όλα αυτά.

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε επιμέρους αγορά προϊόντων από τον αγοραστή μέσω της ως άνω πλατφόρμας, ο αγοραστής επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση του αντιτίμου στον υπ’ αριθμ. GR5701720410005041099455124 τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην Τράπεζα Πειραιώς, ή την πληρωμή με κάρτα Τραπέζης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Wikifarmer Greek Marketplace, ο Αγοραστής αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως μεσεγγυούχος, θα δεσμεύει στον ως άνω τραπεζικό της λογαριασμό ή στην τρίτη πλατφόρμα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας πληρωμών, το συνολικό ποσό της πληρωμής και θα το απελευθερώνει προς τον Πωλητή κατόπιν της επιβεβαίωσης του αγοραστή ότι έλαβε το Προϊόν, αφαιρώντας από αυτό το ποσοστό της προμήθειάς της.  Η εν λόγω επιβεβαίωση θα πρέπει να γίνεται από τον Αγοραστή το αργότερο πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος. Οι πληρωμές θα καταβάλλονται αυτόματα στον λογαριασμό του Πωλητή με το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος. Το Wikifarmer Greek Marketplace διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να αφαιρεί ή να τροποποιεί με διαφορετικό τρόπο το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων που χρησιμοποιεί, προκειμένου να πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταξύ Παραγωγών-Πωλητών και Αγοραστών μέσω του Wikifarmer Marketplace.

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής επιλέξει να εξοφλήσει την παραγγελία του κατά την παραλαβή της (με αντικαταβολή σε μετρητά ή με POS), οπότε στην περίπτωση αυτή, το αντίτιμο της παραγγελίας θα το λαμβάνει ο Πωλητής, ο τελευταίος θα υποχρεούται να καταβάλει στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει το Wikifarmer Greek Marketplace το ποσοστό της προμήθειας αυτού (8% πλέον ΦΠΑ) έως την 30η ημέρα του αντίστοιχου της παραγγελίας μήνας, εκτός τυχόν ρητής διαφορετικής συμφωνίας του με το Wikifarmer Greel Marketplace.

Η καθυστέρηση καταβολής της ως άνω προμήθειας από τον Πωλητή για διάστημα άνω των δέκα (10) ημερών, αποτελεί αυτονόητα λόγο τερματισμού του λογαριασμού του από το Wikifarmer Greek Marketplace, πέραν της δυνατότητας του τελευταίου για διεκδίκηση αποζημίωσης κάθε ζημίας του.

Το Wikifarmer Greek Marketplace δεν παρέχει καμία δήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις πληρωμών που ενδέχεται να προκληθούν από οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων. Επιπλέον, ο Πωλητής παραιτείται από κάθε δικαίωμα απαίτησης πληρωμής από οποιονδήποτε άλλον μηχανισμό εκτός από όσους αναφέρονται στο παρόν.

 

9. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Ο Αγοραστής και ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβαίνει επί ή μέσω του λογαριασμού του. Προκειμένου να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας, να τηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό. Μην επαναχρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας σε άλλες υπηρεσίες. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας και δεν μπορείτε να επικυρώσετε με άλλον τρόπο τον λογαριασμό σας στο Wikifarmer Greek Marketplace, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να είναι μη προσπελάσιμος από εσάς και ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας ενδέχεται να είναι μη ανακτήσιμα.

Επιπλέον, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και το Wikifarmer Greek Marketplace δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς. Εναπόκειται αποκλειστικά στον παραλήπτη η ευθύνη για την προστασία του συστήματός του από ιούς και την αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το Wikifarmer Greek Marketplace και οι συντελεστές στη δημιουργία και συντήρησή του δεν φέρουν και αποποιούνται ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, τη διαβίβαση των δεδομένων, ή πιθανής παραβίασης των όρων χρήσης. Υπενθυμίζουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ευχάριστου περιβάλλοντος συναλλαγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

 

10. ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ WIKIFARMER GREEK MARKETPLACE

Η παρακίνηση για αγορά ή πώληση εκτός του Wikifarmer Greek Marketplace ελλοχεύει πιθανό κίνδυνο απάτης τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους πωλητές. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός του Wikifarmer Greek Marketplace δε συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα προστασίας Αγοραστή ή Πωλητή ούτε εντάσσονται στο καθεστώς κριτικών.

Κατά συνέπεια, οι Αγοραστές και οι Πωλητές απαγορεύεται να συμμετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση μιας συναλλαγής εκτός του Wikifarmer Greek Marketplace. Οι αγοραστές και οι πωλητές δεν μπορούν να μοιραστούν ή να ζητήσουν απευθείας στοιχεία επικοινωνίας πριν από την ολοκλήρωση μιας πώλησης. Οι Αγοραστές και οι Πωλητές δεν μπορούν να προωθήσουν εξωτερικούς συνδέσμους ιστοτόπων ή emails που διευκολύνουν τις πωλήσεις εκτός του Wikifarmer Greek Marketplace. Οι αγοραστές και οι πωλητές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες χρήστη για να επικοινωνήσουν με κάποιο άλλο μέλος για να αγοράσουν ή να πουλήσουν εκτός του Wikifarmer Greek Marketplace. Τέλος, κατά την παράδοση των προϊόντων, οι πωλητές απαγορεύεται ρητά να προσφέρουν καταλόγους ή φυλλάδια που ενθαρρύνουν την παραγγελία αντικειμένων εκτός του Wikifarmer Greek Marketplace.

Κάθε δραστηριότητα χρήστη που δεν ακολουθεί την πολιτική του Wikifarmer Greek Marketplace θα οδηγήσει σε μια σειρά ενεργειών, όπως για παράδειγμα: αποκλεισμός ορισμένων ή όλων των μηνυμάτων επικοινωνίας σας με άλλα μέλη, μείωση της βαθμολογίας πωλητή, περιορισμοί αγοράς ή πώλησης, αναστολή ή διαγραφή λογαριασμού, εφαρμογή χρεώσεων και ανάκτηση δαπανών για επιτήρηση, παρακολούθηση και εκτέλεση της πολιτικής αυτής. Όλες οι χρεώσεις που καταβάλλονται για λογαριασμούς για τους οποίους αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια επιτήρησης δεν θα επιστραφούν ούτε θα πιστωθούν με άλλο τρόπο στον λογαριασμό σας.

Εάν ένας Πωλητής, αφού έρθει σε επαφή με έναν υποψήφιο αγοραστή μέσω του Wikifarmer Greek Marketplace, προσφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του ή ζητήσει από τον αγοραστή τα στοιχεία επικοινωνίας του, προκειμένου να του πωλήσει προϊόντα εκτός του συστήματος του Wikifarmer Greek Marketplace, θα υποχρεούται να καταβάλει στο Wikifarmer Greek Marketplace τη συμφωνηθείσα ως άνω προμήθεια του 8% πλέον ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας του/των προς πώληση προϊόντος/ων, ακόμη και αν αυτά τα προϊόντα τελικά δεν πωληθούν, δεδομένης της χρήσης των Υπηρεσιών του Wikifarmer Greek Marketplace για την εύρεση και γνωριμία με έναν Αγοραστή.

 

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου όπως τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα εμπορικά σήματα της εταιρείας και τα γραφικά αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας «WIKIFARMER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η χρήση της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της δεν σας παραχωρεί την κυριότητα οποιωνδήποτε πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων κατοχής ή συμφερόντων επί αυτής ή επί του περιεχομένου το οποίο προσπελάζετε. Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε, να καλύπτετε ή να αλλοιώνετε οποιεσδήποτε δηλώσεις περί νομικών θεμάτων που εμφανίζονται εντός ή παράλληλα με την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση του υλικού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας ή των συνεργατών της.

 

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Ρητώς συμφωνείται ότι οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται μονομερώς και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε προς τούτο να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

 

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των Πωλητών ή Αγοραστών και της WIKIFARMER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που αφορά την ερμηνεία ή και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα υπάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. Τυχόν μεταβολή της νομοθεσίας ή νομολογίας, μερική ή ολική ακυρότητα ενός από τους όρους του παρόντος, δεν επηρεάζει την ισχύ ή το κύρος των υπολοίπων όρων της συμβατικής σχέσης των συμβαλλομένων μερών.

Κάθε διαφορά που αφορά Προϊόντα που έχουν αγοραστεί από το Wikifarmer Greek Marketplace δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σας σε δικαστήριο, με την διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), ως προβλέπεται από την ΚΥΑ 70330/2015, με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Εφόσον επιθυμείτε την ηλεκτρονική επίλυσης της διαφοράς σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( http://ec.europa.eu/consumers/... ) και να ακολουθήσετε τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες.

Οι εγκεκριμένοι από την χώρα μας Φορείς Επίλυσης Διαφορών που δύναται να επιλύσουν την διαφορά που τυχόν ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή “Ο Συνήγορος του Καταναλωτή” ( http://www.synigoroskatanaloti... ) και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ( http://www.hobis.gr ). 

 

14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, ο χρήστης αποδέχεται τις πολιτικές προστασίας του απορρήτου που εφαρμόζουμε, καθώς και αποδέχεται ότι το Wikifarmer Greek Marketplace μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του, στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας απορρήτου που εφαρμόζει. Χρησιμοποιώντας και επωφελούμενος από τις Υπηρεσίες του Wikifarmer Greek Marketplace ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η παροχή των υπηρεσιών μας είναι δυνατή μόνο με την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επισκεφθείτε την Πολιτική Απορρήτου του Wikifarmer Greek Marketplace για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.