Πολιτική Απορρήτου τoυ Wikifarmer Wholesale Market

A. Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), του Ν. 4624/2019, του Ν. 3471/2006, των Οδηγιών, Αποφάσεων και λοιπών πράξεων της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «Α.Π.Δ.Π.Χ.») και των κατωτέρω όρων.

B. Το Wikifarmer Wholesale Market συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς για τους σκοπούς της παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά. Ειδικότερα, οι πληροφορίες που συλλέγει το Wikifarmer Wholesale Market είναι οι ακόλουθες:

1. Συλλέγουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας με σκοπό α) την εγγραφή κάθε χρήστη στις υπηρεσίες μας και τη δυνατότητα διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας, β) την τιμολόγηση των υπηρεσιών από τους πωλητές και από το Wikifarmer Wholesale Market, κατά περίπτωση και γ) την εκτέλεση των πληρωμών από τους χρήστες.

2. Τον κωδικό χρήστη που επιλέγει κάθε χρήστης της ιστοσελίδας: Για τους σκοπούς της εγγραφής στην Ιστοσελίδα μας, ως προϋπόθεση για την εγγραφή και την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

3. Ταχυδρομική διεύθυνση: Συλλέγουμε τη διεύθυνση του πωλητή και του αγοραστή για σκοπούς χρέωσης και για τη δυνατότητα διεκπεραίωσης και αποστολής των παραγγελιών από τον πωλητή στον αγοραστή, καθώς και για οποιαδήποτε ταχυδρομική επικοινωνία μαζί σας.

4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πωλητή και του αγοραστή για σκοπούς χρέωσης και για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε και να αποστείλουμε τις παραγγελίες από τον πωλητή στον αγοραστή, καθώς και για οποιαδήποτε ταχυδρομική επικοινωνία μαζί σας.

5. Τηλέφωνα επικοινωνίας: Συλλέγουμε τον αριθμό τηλεφώνου κάθε χρήστη, με σκοπό την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, σε περίπτωση που απαιτηθεί για καλύτερη εξυπηρέτηση, για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών, ή/και για την αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων ή/και για επικοινωνία με τον κάθε χρήστη σε περίπτωση ανάγκης.

6. Όσον αφορά τις νομικές οντότητες και τις ατομικές επιχειρήσεις, συλλέγουμε τα φορολογικά τους στοιχεία (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., δραστηριότητα και διεύθυνση) με σκοπό την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, καθώς και τον έλεγχο της σύννομης λειτουργίας τους.

7. Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας συσκευή, καθώς και με τον εντοπισμό της τοποθεσίας σας: Συλλέγουμε (πληροφορίες σχετικά με) τη διεύθυνση IP της ιστοσελίδας σας, τον τύπο της ηλεκτρονικής σας συσκευής καθώς και την τοποθεσία σας μέσω αυτής, σε περίπτωση που έχετε ρητά συναινέσει στον εντοπισμό/ παρακολούθηση της τοποθεσίας σας.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το Wikifarmer Wholesale Market μόνο κατά τη σύνδεση (login) του κάθε χρήστη. Εάν ο χρήστης επιλέξει να συνδεθεί στην ιστοσελίδα μας μέσω Facebook, το Wikifarmer Wholesale Market συλλέγει μόνο το όνομα χρήστη που έχει καταχωρήσει ο χρήστης στο Facebook.

Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του Wikifarmer Wholesale Market συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης του και σχετικά με τους συνδέσμους (links) για ιστοσελίδες τρίτων που μπορεί να επιλέξει (ο επισκέπτης/ χρήστης) μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας του Wikifarmer Wholesale Market. Ο συσχετισμός αυτός γίνεται μέσω διαφημίσεων της Google, remarketing, conversion tracking, διαφημίσεων του facebook (facebook ads) για conversion tracking.

Σε περίπτωση που οι χρήστες της ιστοσελίδας του Wikifarmer Wholesale Market κατευθύνονται σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, υπερσύνδεσμοι (hyperlinks), banners), το Wikifarmer Wholesale Market δεν φέρει ευθύνη για τους όρους χρήσης και τις πολιτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αυτές ακολουθούν.

Γ. Απαιτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών και την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.

Κατ' εξαίρεση, η μη παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία των πληροφοριών σας με σκοπό την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) του Wikifarmer Wholesale Market, σε καμία περίπτωση δε δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.

Δ. Ποιος άλλος είναι αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων;

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός από τους υπαλλήλους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του Wikifarmer Wholesale Market, οι οποίοι μας παρέχουν τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησής μας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε το Google Files για υπηρεσίες αποθήκευσης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το Facebook για υπηρεσίες μάρκετινγκ και κάποιες άλλες υπηρεσίες, την Amazon Web Services για υπηρεσίες αποθήκευσης αρχείων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τις Twilio, Viber και WhatsApp για υπηρεσίες SMS/αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, την Hubspot για υπηρεσίες λογισμικού και την Stripe για υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές και πρακτικές απορρήτου, όπως περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους (βλ. τους σχετικούς παρατιθέμενους συνδέσμους), αλλά πάντα υπό συνθήκες που διασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή εκτός από τον σκοπό της διαβίβασης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), εκτός εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τους παραπάνω σκοπούς, δυνάμει απόφασης επάρκειας που έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), ή βάσει των κατάλληλων εγγυήσεων του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ, όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που έχει υιοθετήσει η Κομισιόν. Σε κάθε περίπτωση, το Wikifarmer Wholesale Market δεν θα διαθέσει προς πώληση ή με άλλο τρόπο θα διαβιβάσει ή θα αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας του σε τρίτους, εκτός από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, εκτός εάν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών ζητηθούν από Δημόσια Αρχή κ.λπ.

E. Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα

Το Wikifarmer Wholesale Market συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως και κατ’ ελάχιστον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Για το σκοπό της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα και παροχής των υπηρεσιών μας.

2. Για σκοπούς τιμολόγησης των προς εσάς παρεχόμενων υπηρεσιών και πληρωμής.

3. Για το σκοπό άμεσης τηλεφωνικής ή διαδικτυακής επικοινωνίας μαζί σας, σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί.

4. Για περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση έννομων συμφερόντων μας (όπως η βελτίωση των υπηρεσιών μας) ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας με την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

5. Για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή/και προωθητικών ενεργειών, όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα sms που αποστέλλουμε σε περιοδική βάση σε όσους έχουν εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter).

6. Για το σκοπό της προστασίας, του εντοπισμού και της πρόληψης της απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και ευθυνών.

7. Για το σκοπό της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών, προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημία, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

8. Για στατιστικούς σκοπούς, κατόπιν ανωνυμοποίησης.

Προς τούτο, ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του/της, η οποία τεκμαίρεται ότι υπάρχει με την απλή χρήση της ιστοσελίδας.

ΣΤ. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επί της ακόλουθης νομικής βάσης:

1. Για την παροχή των υπηρεσιών μας και για να μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές μέσω των υπηρεσιών μας.

2. Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

3. Για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων μας, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

4. Της συγκατάθεσής σας, όταν ζητείται για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Ζ. Πόσο καιρό επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

1. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και παραμένετε χρήστης της, χωρίς να διαγραφεί ο λογαριασμός σας. Ομοίως, θα τα διατηρούμε και θα τα επεξεργαζόμαστε για όσο διάστημα διαρκεί η συγκατάθεσή σας, την οποία έχετε δώσει για την επεξεργασία τους για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

2. Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών (ενημερωτικά δελτία (newsletters), αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms), θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα δε δηλώνετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες προωθητικές ενέργειες.

3. Για φορολογικούς σκοπούς, θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν στην τιμολόγησή και τις πληρωμές προς εμάς για μία (1) δεκαετία (10 έτη) από τότε που θα διαγραφεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο λογαριασμός σας στην ιστοσελίδα.

4. Το Wikifarmer Wholesale Market μπορεί να συνεχίσει να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για πέντε έτη (5 έτη) ή και περισσότερο μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών.

5. Σε κάθε περίπτωση, δεν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σε αναγνωρίσιμη μορφή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο.

Η. Μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Το Wikifarmer Wholesale Market δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες και να τα επεξεργάζεται με ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό, έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία και ενημερώνονται τακτικά. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης μέσω κωδικών πρόσβασης και το Wikifarmer Wholesale Market χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες ενώ λαμβάνει αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους υπαλλήλους μας σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της εμπιστευτικότητας, του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών.

Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα ακόλουθα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τις ακόλουθες διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή τροποποίηση:

- η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τους συγκεκριμένους σκοπούς

- στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα

- η πρόσβαση σε αυτά τα πληροφοριακά συστήματα παρακολουθείται για τον εντοπισμό και την άμεση αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης

- περιοδικός έλεγχος.

Θ. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την ισχύουσα νομοθεσία:

1. Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.

2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων.

3. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

4. Δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε την προσωρινή αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, εάν αντιτίθεστε στην επεξεργασία ή εάν υπάρχει άλλος λόγος που προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

5. Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποια άλλη οντότητα.

6. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, κατόπιν αιτήματός σας, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7. Δικαίωμα να άρετε τη συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να άρετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το εύρος της συγκατάθεσης που έχετε δώσει, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα πριν από την άρση της συγκατάθεσής σας.

Για την άσκηση καθενός από τα παραπάνω δικαιώματά σας (από το 1 έως το 7), μπορείτε να αποστέλλετε τα αιτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με σαφή περιγραφή των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών που ζητάτε.

8. Δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε οποιαδήποτε απόφαση του Wikifarmer Wholesale Market που βασίζεται στην αυτοματοποιημένη «κατάρτιση του προφίλ» σας.

9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

Εάν άρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή τη γνωστοποίηση των πληροφοριών σας για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μας και ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας μετά την άρση της συγκατάθεσής σας, εάν υφίσταται σχετική νομική βάση ή εάν η άρση της συγκατάθεσής σας περιοριζόταν σε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ι. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΙΑ. Χρήση cookies

1. Τι είναι τα Cookies;

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στη συσκευή του smartphone σας, τον υπολογιστή σας ή τη συσκευή του tablet σας κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούνται για να «θυμούνται» πότε ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για την εξατομίκευση των υπηρεσιών που σας παρέχονται.

2. Τι πληροφορίες συλλέγουν τα cookies;

Ορισμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και την αγοραστική σας συμπεριφορά όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα από τον ίδιο υπολογιστή ή συσκευή. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκεφτήκατε, τα προϊόντα που αγοράσατε και την εν γένει περιήγησή σας στην ιστοσελίδα. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέξουμε ή να καταγράψουμε πληροφορίες σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας. Η Εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθεί την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

3. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα Cookies;

Οι κύριοι σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα cookies είναι:

- για τεχνικούς σκοπούς απαραίτητους για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας,

- για την προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων ή στοχευμένων ενεργειών

- Για διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς, για την παροχή στοχευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων ή προωθητικών προσφορών ή για την προώθηση των υπηρεσιών μας ή για διαφημιστικές εκστρατείες ή για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνήθειες κατά την περιήγηση σας και τις αγορές σας.

Γενικά, τα cookies χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών όσον αφορά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Wikifarmer, για στατιστικούς σκοπούς (google analytics) και για να προσδιοριστούν τα πεδία που είναι χρήσιμα ή δημοφιλή. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν το είδος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, τον τύπο του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και άλλες τέτοιες πληροφορίες.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδα του Wikifarmer Wholesale Market μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του έτσι ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε ορισμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για σκοπούς ταυτοποίησης, δεν θα έχει περαιτέρω πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

4. Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε: α. Cookies της Wikifarmer, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις απαραίτητες λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως η διατήρηση της σύνδεσης του χρήστη και η διατήρηση των προϊόντων στο καλάθι αγορών. β. Cookies της Stripe, τα οποία επιτρέπουν την πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. γ. Google analytics / Google Ads. Η χρήση αυτών των cookies μας επιτρέπει να συλλέγουμε δεδομένα για την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας τoυ Wikifarmer Wholesale Market, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες αυτής, να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσπάθειες προώθησης. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη συλλογή δεδομένων για την ανάλυση της απόδοσης των διαφημίσεων στη Google και για την προβολή διαφημίσεων στις ιστοσελίδες της Google και των συνεργαζόμενων με τη Google εταιρειών σε χρήστες που έχουν επισκεφθεί το Wikifarmer Wholesale Market. δ. Facebook cookies (analytics/ads): Η χρήση αυτών των cookies μας επιτρέπει να συλλέγουμε δεδομένα για την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας του Wikifarmer Wholesale Market, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσπάθειες προώθησής μας στους χρήστες που μας επισκέπτονται μέσω της διαφήμισης στο Facebook.

ΙΒ. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση των cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] .

ΙΓ. Πληροφορίες έκδοσης - Αλλαγές και ενημερώσεις

Η παρούσα Δήλωση αναρτήθηκε στις 01/06/2023.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Δήλωσης θα τεθεί σε ισχύ μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα. Ταυτόχρονα θα υπάρχει μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας που θα επισημαίνει την αλλαγή. Εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες που παρέχει, μετά την ενημέρωση όπως ορίζεται παραπάνω, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τις εν λόγω τροποποιήσεις.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Associated Press
quote

Πάνω από 12 εκατομμύρια επισκέπτες από 200 χώρες έχουν επισκεφθεί το Wikifarmer, ενώ 30.000 προϊόντα έχουν ανέβει από παραγωγούς και προμηθευτές.

Περισσότερα
FAO
quote

Η Wikipedia του αγροτικού τομέα

Περισσότερα
New Money
quote

Wikifarmer: Μία startup που συνδέει τους αγρότες με την αγορά αλλά και τη γνώση

Περισσότερα
Καθημερινή
quote

Wikifarmer: H startup που έχει στόχο να αλλάξει την αγορά αγροτικών προϊόντων

Περισσότερα