ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

H διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της εταιρείας WIKIFARMER, η οποία δραστηριοποιείται στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών διαδικτυακού εμπορίου γεωργικών προϊόντων, χονδρικής και λιανικής, λειτουργώντας παράλληλα ως βιβλιοθήκη, για την αναζήτηση στοιχείων που σχετίζονται με τη γεωργία, Wikipedia of Farming, έχοντας ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες, σε πολλαπλές γλωσσικές εκδόσεις, προκειμένου:

-Να διασφαλίσει τη συνέχιση των κρίσιμων δραστηριοτήτων της εταιρείας σε περίπτωση διακοπής, περιστατικού ή κρίσης

- Να επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα λειτουργίας το ταχύτερο δυνατόν, εφόσον η διακοπή δεν μπορεί να αποφευχθεί

- Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για την παροχή υπηρεσιών της

- Να μειώσει το λειτουργικό της κίνδυνο και τη ζημιά που μπορεί να προκύψει στη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας σε περίπτωση κρίσης

- Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω της τήρησης της πολιτικής, των διαδικασιών και των σχετικών σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας, έχει σαν στόχο:

 • Την ύπαρξη κατάλληλης Πολιτικής για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας, η οποία ανασκοπείται σε ετήσια βάση ως προς την πληρότητα και την επάρκεια της
 • Τον καθορισμό του πλαισίου μέσα στο οποίο κινείται η εταιρεία καθώς και των ενδιαφερομένων μερών της
 • Τον καθορισμό πλαισίου σχεδιασμού και αξιολόγησης των απαιτήσεων επιχειρησιακής συνέχειας για τις δραστηριότητες της εταιρείας
 • Τον καθορισμό στόχων, μετρήσιμων στο βαθμό που είναι εφικτό, για την επιχειρησιακή συνέχεια
 • Τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού
 • Την καθιέρωση συστηματικών μεθόδων για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των απαιτήσεων Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρείας
 • Τη θέσπιση συγκεκριμένων στρατηγικών ανάκαμψης και τη σύνταξη εφαρμόσιμων σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Την εξασφάλιση ενός ελάχιστου αποδεκτού επιπέδου λειτουργίας των κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περιπτώσεις διακοπής
 • Την αξιολόγηση και βελτίωση των σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας μέσω της δοκιμαστικής εφαρμογής τους
 • Την διαρκή ενημέρωση όλων των μελών της εταιρείας για θέματα επιχειρησιακής συνέχειας προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουμε άμεσα, κατά την εμφάνιση, και αποτελεσματικά οποιοδήποτε περιστατικό που δύναται να επιφέρει διακοπή η δυσλειτουργία στην εταιρεία
 • Την δέσμευση στην πιστή εφαρμογή των συμβατικών, ρυθμιστικών, κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων σχετιζόμενων με την Επιχειρησιακή Συνέχεια καθώς και των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 22301

Το παρόν έντυπο αποτελεί εσωτερικό του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και ανασκοπείται τακτικά σε ετήσια βάση ή και όποτε κρίνεται απαραίτητο από την Διοίκηση για την καταλληλότητά του, είναι δεσμευτικό για όλα τα μέλη της εταιρείας και μη τήρηση αυτού δύναται να επιφέρει κυρώσεις, αναλόγως των συνεπειών για την εταιρεία.