Αρχεία Ιστολογίου

Τι είναι η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού (Water Use Efficiency);

Τι είναι η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού (Water Use Efficiency);

Η αποτελεσματικότητα χρήσης νερού (WUE) περιγράφει την ικανότητα του φυτού να αξιοποιεί το διαθέσιμο νερό με τον βέλτιστο τρόπο για την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή (π.χ. στην φωτοσύνθεση). Συνδέεται άμεσα […]

Τι είναι η προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων (water conservation);

Τι είναι η προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων (water conservation);

Η εξοικονόμηση/προστασία νερού αναφέρεται σε όλες τις στρατηγικές, που αποσκοπούν στη μείωση των απωλειών/σπατάλης, την βέλτιστη χρήση. Η άρδευση καταναλώνει το 60-70% του συνολικού γλυκού νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί […]