βιώσιμες πρακτικές

Πώς να ενσωματώσετε βιώσιμες πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να διατηρηθούν οι πόροι και να υπάρξει ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων, πρέπει να χρησιμοποιούνται βιώσιμες πρακτικές σε ολο τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.  […]

Μικρές αλυσίδες εφοδιασμού

Μικρές αλυσίδες εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων: ποια τα οφέλη τους

Το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου μας δείχνει πώς να μικραίνουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων με τρόπο αποδοτικό  Το “κόντεμα” των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων στοχεύει στην ενίσχη της επισιτιστική ασφάλεια, στην […]