Απαιτήσεις λίπανσης καλαμποκιού 

Αρχικά, πριν εφαρμοστεί οποιαδήποτε μέθοδος λίπανσης, πρέπει να προηγηθεί έλεγχος του εδάφους (σε εξάμηνη ή ετήσια βάση). Κάθε χωράφι είναι μοναδικό και, ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων, καθώς και το ιστορικό του αγρού. Ωστόσο, παρακάτω παρατίθενται μερικά τυπικά προγράμματα λίπανσης που χρησιμοποιούν πολλοί αγρότες παγκοσμίως.

Για κάθε τόνο φυτών καλαμποκιού που συγκομίζεται, αφαιρούνται από το έδαφος περίπου 25 kg N, 5 kg P και 20 kg K. Κατά γενικό κανόνα, μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσουμε περίπου 100 kg N, 280 kg P2O5, και 100 kg K2O ανά εκτάριο (10 kg N, 28 kg P2O5, και 10 kg K2O ανά στρέμμα) ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική απόδοση καλαμποκιού για τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ποια θρεπτική ουσία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του φυτού και σε ποιο στάδιο. Διαφορετικά, εάν εφαρμοστεί κάποιο θρεπτικό συστατικό σε λάθος χρόνο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην καλλιέργεια.

Βασική λίπανση – Ξεκινώντας με φώσφορο

Δεδομένου ότι μόνο ο Φώσφορος είναι απολύτως απαραίτητος κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ρίζας, οι παραγωγοί συνήθως τον ενσωματώνουν μαζί με μικρές ποσότητες αζώτου και καλίου στη βασική λίπανση. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Cornell (1), η εφαρμογή μεγάλων ποσοτήτων K ή N σε αυτό το στάδιο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα. Η ουρία και το φωσφορικό διαμμώνιο (DAP) μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα φυτά και, για αυτό, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα αρχικά στάδια. Αν παλαιότερα καλλιεργούνταν είδη της οικογένειας Fabaceae, όπως φασόλια, φακές κ.λπ., στο ίδιο χωράφι, η ποσότητα του αζώτου στο έδαφος θα πρέπει να είναι επαρκής για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του καλαμποκιού.

Άζωτο – Είναι απαραίτητο σε μεταγενέστερο στάδιο

Το καλαμπόκι θεωρείται ότι καταναλώνει πολύ άζωτο. Οι απαιτήσεις σε άζωτο είναι διαφορετικές κατά τα διάφορα στάδια ανάπτυξης του φυτού. Το άζωτο είναι απαραίτητο στοιχείο για την καλλιέργεια, μιας και είναι εκείνο που ρυθμίζει τον ρυθμό ανάπτυξης και την απόδοση. Σύμφωνα με το Mississippi State University (2), το άζωτο πρέπει να προστίθεται σε διαφορετικούς χρόνους ανάλογα με τις ανάγκες των καλλιεργειών. Αυτή η μέθοδος τμηματικής εφαρμογής μειώνει την πιθανότητα σημαντικής απώλειας αζώτου λόγω βροχοπτώσεων ή υψηλής υγρασίας στην ατμόσφαιρα προτού μπορέσει η καλλιέργεια να το χρησιμοποιήσει. Το καλαμπόκι φαίνεται να χρησιμοποιεί λιγότερο από το 10% του αζώτου του πριν αρχίσει η ταχεία βλαστική ανάπτυξη. Στο Μισισιπή, αυτή η έκρηξη ανάπτυξης συμβαίνει συνήθως στα τέλη Απριλίου έως τα μέσα Μαΐου, ανάλογα με την ημερομηνία φύτευσης και τις εποχιακές θερμοκρασίες. Έτσι, οι αγρότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το άζωτο πιο αποτελεσματικά εάν εφαρμόσουν μόνο μια μικρή πσότητα αμέσως μετά την εμφάνιση των φυτών. Στη συνέχεια, προσθέτουν το μεγαλύτερο μέρος του αζωτούχου λιπάσματος λίγο πριν από την ανάπτυξη, όταν τα φυτά το χρειάζονται περισσότερο. Το Mississippi State University συστήνει να μην εφαρμόζεται περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού αζώτου κοντά στη φύτευση/εμφάνιση της καλλιέργειας. Στη συνέχεια, κάποιος μπορεί να εφαρμόσει το υπόλοιπο άζωτο περίπου 30 ημέρες αργότερα. Στην πρώιμη λίπανση μπορεί να σπαταληθεί πολύ άζωτο, ειδικά εάν υπάρχει μεγάλη περίοδος αυξημένης υγρασίας πριν ξεκινήσει η ταχεία ανάπτυξη του καλαμποκιού. 

Κάλιο

Το καλαμπόκι χρειάζεται επίσης κάλιο για σταθερά καλές αποδόσεις. Ωστόσο, δεδομένου ότι μόνο το 25% του απορροφούμενου Κ αποθηκεύεται στους κόκκους και αφαιρείται κατά τη συγκομιδή, μπορεί η καλλιέργεια να μην χρειαστεί επιπλέον κάλιο. Το υπόλοιπο 75% επιστρέφει στο έδαφος μέσω της ενσωμάτωσης των υπολειμμάτων της καλλιέργειας σε αυτό. Ωστόσο, εάν συγκομιστεί ολόκληρο το φυτό (συγκομιδή ενσίρωσης), μπορεί να χρειαστεί να εφαρμοστούν επιπλέον ποσότητες. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Cornell, το κάλιο μπορεί να συσσωρευτεί σε πολύ υψηλά επίπεδα σε εδάφη που δέχτηκαν μεγάλες ποσότητες κοπριάς. Αυτό το Κ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επόμενη καλλιέργεια στην αμειψισπορά. Εάν το K προστίθεται μαζί με N θα πρέπει να τοποθετείται μόνο στις γραμμές εφαρμογής του λιπάσματος για να αποφευχθεί το κάψιμο/ο τραυματισμός των φυτών. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μισισιπή, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί λίπασμα καλίου το φθινόπωρο επειδή, όπως και ο φώσφορος, το κάλιο είναι σχετικά ακίνητο στα περισσότερα εδάφη. Σε αυτά τα εδάφη συνιστάται η εφαρμογή κατά την άνοιξη.

Ψευδάργυρος και Σίδηρος

Σύμφωνα με το Colorado State University, η διαθεσιμότητα ψευδαργύρου μειώνεται με την αύξηση του pH του εδάφους και οι περισσότερες ανεπάρκειες Zn αναφέρονται σε εδάφη με επίπεδα pH υψηλότερα από 7,0. Ελλείψεις ψευδαργύρου εντοπίζονται σε έντονα αρδευόμενα εδάφη όπου το υπέδαφος είναι εκτεθειμένο ή σε ασβεστούχα εδάφη. Η ενσωμάτωση κοπριάς μπορεί να διορθώσει τις ανεπάρκειες Zn, καθώς και να βελτιώσει τη δομή του εδάφους.

Σύμφωνα με το Colorado State University, η διαθεσιμότητα σιδήρου (Fe) μειώνεται με την αύξηση του pH του εδάφους, αλλά στα περισσότερα εδάφη υπάρχυν επαρκείς ποσότητες διαθέσιμου Fe για την καλλιέργεια καλαμποκιού. Όπως και στην περίπτωση του ψευδαργύρου, οι ελλείψεις σιδήρου είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν σε ασβεστούχα εδάφη (pH υψηλότερο από 7,8) ή σε έντονα αρδευόμενα εδάφη. Σύμπτωμα της τροφοπενίας Fe αποτελεί η εμφάνιση κίτρινων λωρίδων στα νεότερα φύλλα.

Διαφυλλική λίπανση για Ν και Κ

Εκτός από τη λίπανση του εδάφους, μια άλλη επιλογή είναι οι διαφυλλικές λιπάνσεις, ειδικά για την ενίσχυση του μελλοντικού σχηματισμού κόκκων (σπυριών). Πολλοί καλλιεργητές έχουν αναφέρει ότι χρησιμοποιούν το σχήμα 13-3-44 στο στάδιο των 7-9 φύλλων και επαναλαμβάνουν 3 εβδομάδες αργότερα. Το λίπασμα προστίθεται σε συγκέντρωση 2% και ψεκάζονται περίπου 200 λίτρα ανά εκτάριο (20 λίτρα ανά στρέμμα). Φυσικά, αυτά είναι μόνο κάποια ενδεικτικά μοτίβα που δεν πρέπει να ακολουθηθούν χωρίς να προηγηθεί εξατομικευμένη έρευνα για το κάθε χωράφι.

Πηγές

  1. https://cals.cornell.edu/field-crops/corn/fertilizers-corn
  2. http://extension.msstate.edu/publications/corn-fertilization
  3. http://nmsp.cals.cornell.edu/publications/factsheets/factsheet40.pdf
  4. https://extension.colostate.edu/topic-areas/agriculture/fertilizing-corn-0-538/

Ενδιαφέροντα Στοιχεία για το Καλαμπόκι

Θρεπτική Αξία Καλαμποκιού – Οφέλη Κατανάλωσης Καλαμποκιού

Γενικές Πληροφορίες για το Καλαμπόκι και την Καλλιέργειά του

Επαγγελματική Καλλιέργεια Καλαμποκιού

Βασικές Αρχές για την Επιλογή της Κατάλληλης Ποικιλίας Καλαμποκιού

Προετοιμασία και Απαιτήσεις Εδάφους για την Καλλιέργεια Καλαμποκιού – Σπορά Καλαμποκιού

Παράσιτα και Ασθένειες στην Καλλιέργεια Καλαμποκιού

Πώς να ποτίσετε το καλαμπόκι – Η άρδευση στο καλαμπόκι

Λίπανση στην Καλλιέργεια Καλαμποκιού

Καταπολέμηση Zιζανίων στην Kαλλιέργεια Kαλαμποκιού για Yψηλότερες Aποδόσεις

Απόδοση, Συγκομιδή και Μετασυλλεκτικός χειρισμός του Καλαμποκιού

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.