Πώς και πότε να λιπάνω το αμπέλι  – Απαιτήσεις αμπελιού σε θρεπτικά συστατικά.

Πρώτα απ ‘όλα, πρέπει να λάβετε υπόψη την κατάσταση του εδάφους του αμπελώνα σας μέσω εξαμηνιαίας ή ετήσιας ανάλυσης εδάφους και ιστολογικών αναλύσεων πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε μέθοδο λίπανσης. Δεν υπάρχουν στον κόσμο δύο εντελώς ίδια χωράφια και κανένας δεν μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με μεθόδους λίπανσης, χωρίς να λάβει υπόψιν τα δεδομένα των αναλύσεών σας και το ιστορικό καλλιεργειών του αμπελώνα σας.

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι τύποι λίπανσης είναι η βασική λίπανση, οι διαφυλλικές εφαρμογές και η υδρολίπανση (έγχυση υδατοδιαλυτών λιπασμάτων μέσα στο σύστημα άρδευσης). Σήμερα, η αμπελουργία ακριβείας χρησιμοποιεί υψηλή τεχνολογία στον αγρό, παρέχοντας στους παραγωγούς ακριβείς μετρήσεις για τις  διατροφικές ανάγκες συγκεκριμένων πρέμνων.

Κατά γενικό κανόνα, κατά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, το φυτό χρειάζεται περισσότερο άζωτο για να αναπτύξει τη φυλλική του επιφάνεια και να φωτοσυνθέσει. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των καρπών, τα φυτά χρειάζονται Κάλιο για να παράξουν ορθώς διαμορφωμένα και ποιοτικά σταφύλια. Ο φώσφορος είναι επίσης απαραίτητος, καθώς διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη υγιούς ριζικού συστήματος, ενώ παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη μεταφορά θρεπτικών συστατικών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα νεαρά φυτά που είναι εγκατεστημένα σε όξινα εδάφη δεν μπορούν να κάνουν αποτελεσματική χρήση του φωσφόρου. Έτσι, πολλοί αγρότες εφαρμόζουν P2O5. Το ασβέστιο παίζει σημαντικό ρόλο στην κυτταροδιαίρεση και άρα στην αύξηση του μέγεθος των καρπών κατά την ωρίμανση. Επίσης, είναι αρκετά σημαντικό για την παραγωγή ομοιόμορφων καρπών.

Η πρώτη εφαρμογή λιπασμάτων στον αμπελώνα πραγματοποιείται συνήθως στο τέλος του χειμώνα (Φεβρουάριος). Πολλοί αμπελοπαραγωγοί εφαρμόζουν καλά χωνεμένη κοπριά και την ενσωματώνουν με ρίπερ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ορισμένοι  εφαρμόζουν ουρία κατά την έναρξη της βλαστικής περιόδου, για να βοηθήσουν το φυτό να αναπτύξει μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια. Άλλοι παραγωγοί, εφαρμόζουν διαφυλλικά αζωτούχα σκευάσματα. Μια άλλη μερίδα παραγωγών εφαρμόζει επίσης ισορροπημένα κοκκώδη λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης όπως (12 – 10 – 20 (+28) + 2MgO + ΤΕ – 50 kg ανά στρέμμα – (διάρκειας αποδέσμευσης 12 εβδομάδων), κατά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, έτσι ώστε τα φυτά να έχουν τον κατάλληλο χρόνο για τη σταδιακή απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι παραγωγοί εφαρμόζουν KNO3 κατά τη διάρκεια των σταδίων της ωρίμανσης. Το κάλιο πιστεύεται ότι βοηθά τα κόκκινα σταφύλια να αποκτούν εντονότερο χρωματισμό. 

Ορισμένοι αγρότες χρησιμοποιούν εκχυλίσματα φυκιών (Ascophyllum nodosum), ενώ άλλοι εφαρμόζουν ασβεστούχα  νανο -λιπάσματα, κυρίως σε αλκαλικά εδάφη. Σύμφωνα με μια μελέτη, η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων που βασίζονται στη νανοτεχνολογία οδήγησε σε αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας και τη συγκέντρωση χλωροφύλλης, σε αμπέλια που καλλιεργούνταν σε αλκαλικό έδαφος. Η εφαρμογή των εκχυλισμάτων φυκιών ενίσχυσε επίσης την περιεκτικότητα σε Zn στα φύλλα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Ο τύπος και η ποσότητα των λιπασμάτων που απαιτούνται σε έναν αμπελώνα εξαρτώνται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Ο τύπος του εδάφους, η ηλικία του φυτού, το σύστημα διαμόρφωσης, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, μαζί με την ποικιλία και τον τύπο του αμπελώνα, είναι όλοι καθοριστικοί παράγοντες. 

Το φυτό έχει διαφορετικές απαιτήσεις θρεπτικών ουσιών κατά τα διάφορα στάδια ανάπτυξης. Καθώς το φυτό πλησιάζει το στάδιο της ωρίμανσης, οι ανάγκες σε κάλιο είναι αυξημένες, ενώ οι ανάγκες σε άζωτο είναι ελάχιστες. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, το φυτό μετακινεί θρεπτικά συστατικά στα φρούτα για να αυξήσει την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα, φαινόλες και αρωματικές ουσίες.

Ο χρόνος της εφαρμογής της λίπανσης  διαφέρει επίσης μεταξύ διαφορετικών αμπελώνων. Για παράδειγμα, σε μη αρδευόμενους αμπελώνες, ορισμένοι παραγωγοί προτιμούν να εφαρμόζουν το σύνολο της λίπανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα με λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης. Στους αρδευόμενους αμπελώνες, εφαρμόζουν το 50% του Ν και Κ, μαζί με το 75% των Ρ και Mg ως βασική λίπανση. Εφαρμόζουν το υπόλοιπο N και P μετά την καρπόδεση, και το υπόλοιπο K διατίθεται σε 3-4 εφαρμογές. Σε περιοχές με υψηλό CaCO3 στο εδάφους, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ανεπάρκεια Fe. Έτσι, οι παραγωγοί μπορούν να παράσχουν μορφές χηλικού σιδήρου είτε μέσω της υδρολίπανσης είτε διαφυλλικά. Η διαφυλλική λίπανση μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε ορισμένες τροφοπενίες πολύ γρήγορα, ωστόσο, δεν αντικαθιστά άλλους τύπους λίπανσης. Η λίπανση εδάφους γενικά έχει πιο μόνιμα αποτελέσματα.

Ωστόσο, αυτά είναι μόνο κοινές πρακτικές που δεν πρέπει να ακολουθούνται χωρίς προσωπική έρευνα. Κάθε έδαφος είναι διαφορετικό και έχει διαφορετικές ανάγκες. Ο έλεγχος της κατάστασης του εδάφους και του pH είναι ζωτικής σημασίας πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου λίπανσης. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το γεωπόνο σας.

Τροφοπενίες και τοξικότητες στα αμπέλια.

Άζωτο: Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα ανεπάρκειας αζώτου στα αμπέλια περιλαμβάνουν τη χλώρωση των κατώτερων φύλλων, σε συνδυασμό με μειωμένη ανάπτυξη και σχετική μικροκαρπία. Αντίθετα, η υπερβολική αζωτούχος λίπανση προκαλεί υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και υπερπαραγωγή βλαστών, κάτι που οδηγεί σε ανταγωνισμό μεταξύ βλαστικής ανάπτυξης και παραγωγής καρπών. Ως αποτέλεσμα, έχουμε φρούτα χαμηλής ποιότητας που περιέχουν ανεπαρκείς ποσότητες σακχάρων, ενώ ταυτόχρονα η περιεκτικότητα σε οξέα μπορεί να αυξηθεί. Εκτός αυτού, η υπερβολική βλάστηση της αμπέλου έχει και μια άλλη αρνητική συνέπεια. Έχουμε παραγωγή υπερβολικού φυλλώματος που οδηγεί σε σκίαση των καρπών και ανεπαρκή κυκλοφορία του αέρα. Αυτά, με τη σειρά τους, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.

Κάλιο: Η ανεπάρκεια του καλίου εκφράζεται με περιφερική και μεσονεύρια χλώρωση του φυλλώματος. Η ανεπάρκεια Κ προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν μείωση της παραγωγής, καθυστέρηση της ωρίμανσης και μικροκαρπία. Μπορεί επίσης να επηρεάσει την περιεκτικότητα των ραγών σε σάκχαρα, μειώνοντας την εμπορική της αξία. Οι υπερβολικές ποσότητες K, από την άλλη πλευρά, μπορεί να προκαλέσουν ανεπάρκεια άλλων θρεπτικών ουσιών, όπως Mg ή Zn, καθώς είναι ανταγωνιστικά στοιχεία.

Βόριο: Η έλλειψη βορίου προκαλεί αρκετά προβλήματα στα σταφύλια, όπως χλώρωση στα νεότερα φύλλα, ασύμμετρη ανάπτυξη φύλλων, ανισορραγία, μειωμένη καρπόδεση και συνεπώς μειωμένη παραγωγή φρούτων και απουσία σπόρων στα σταφύλια.

Μαγνήσιο: Το μαγνήσιο είναι απολύτως απαραίτητο για τη σύνθεση των σακχάρων, τα οποία παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό των μοναδικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών κάθε σταφυλιού. Η έλλειψη μαγνησίου εμφανίζεται συχνά ως αποτέλεσμα υψηλών ποσοστών καλίου. Είναι επίσης κοινό σύμπτωμα σε αμμώδη ή όξινα εδάφη. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν  μεσονεύρια και περιφερειακή χλώρωση των φύλλων.

Φώσφορος: Η έλλειψη φωσφόρου δεν είναι τόσο συνηθισμένη όσο η έλλειψη αζώτου. Ωστόσο, εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια των ψυχρών περιόδων, σε όξινα ή πολύ αλκαλικά εδάφη, φτωχά σε οργανική ουσία ή πολύ πλούσια σε σίδηρο. Η έλλειψη φωσφόρου εκφράζεται πρώτα με μικρές κόκκινες κηλίδες στα φύλλα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας και της καρπόδεσης. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή των πρέμνων μειώνεται σημαντικά.

Ασβέστιο: Η έλλειψη ασβεστίου είναι δυνατή σε περιπτώσεις αμμώδους εδάφους, επιπέδων pH χαμηλότερων από 5,5 σε συνδυασμό με συνθήκες ξηρασίας ή αυξημένο νάτριο. Αντίθετα με άλλες τροφοπενίες, η έλλειψη ασβεστίου δεν εκφράζεται στα φύλλα, αλλά στον καρπό.

Σίδηρος: Μπορούμε να παρατηρήσουμε ανεπάρκεια σιδήρου σε αλκαλικά εδάφη που νεροκρατούν, με αυξημένα επίπεδα χαλκού ή μαγγανίου. Τα συμπτώματα εμφανίζονται κυρίως στα νεότερα φύλλα, προκαλώντας μεσονεύρια χλώρωση με διατήρηση έντονα πράσινων νεύρων.

Ψευδάργυρος: Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου εκφράζεται κυρίως στα νεαρά φύλλα. Εμφανίζεται χλώρωση, ενώ πιθανώς να παρατηρήσουμε ασυμμετρία στο φύλλωμα (το μισό φύλλο να είναι πολύ μικρότερο από το άλλο και παραμορφωμένο).

Μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτό το άρθρο αφήνοντας ένα σχόλιο ή φωτογραφία των μεθόδων λίπανσης του αμπελώνα σας.

Αμπελουργία και οινολογία

Ενδιαφέροντα Στοιχεία για το Σταφύλι

Οφέλη στην υγεία μας από την κατανάλωση σταφυλιών

Το φυτό της Αμπέλου – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Καλλιέργεια Αμπελιού – Από το Α έως το Ω

Τι ποικιλία αμπέλου να φυτέψω

Εδαφικές Απαιτήσεις και Προετοιμασία εδάφους στην Καλλιέργεια Αμπέλου

Φύτευση Αμπελώνα και Αποστάσεις Πρέμνων – Αριθμός Αμπελιών ανά Στρέμμα

Συστήματα και μέθοδοι Διαμόρφωσης Σχήματος στο Αμπέλι

Κλάδεμα, Αποφύλλωση και Αραίωση Αμπελιού

Άρδευση Αμπέλου – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Λίπανση Αμπελιού – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Εχθροί και Ασθένειες της Αμπέλου

Τρύγος – Πότε και πώς γίνεται η συγκομιδή του Αμπελιού

Απόδοση Αμπέλου ανά στρέμμα

Η χρήση της τεχνολογίας στη σύγχρονη Αμπελουργία

Σταφύλια σε Τιμές Χονδρικής 

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.